Ви є тут

Головна

Національний університет «Запорізька політехніка» продовжує співпрацю із Університетом Кардіффа (Уельс). 8 лютого 2023 року розпочався курс English Medium Instruction for Academics (EMI for Academics).

Курс проходить в межах Ініціативи «Єднання», яка запропонована британською консалтинговою компанією Кормак Консалтенсі Ґруп (Cormack Consultancy Group) для персоналізованої допомоги українським закладам вищої освіти від партнерського/партнерських університетів з метою підтримки, відновлення та розвитку під час війни та формування стратегічних партнерств і альянсів для спільної роботи і подальшої взаємної інтернаціоналізації.

Викладачі Запорізької політехніки постійно розвиваються, удосконалюють свої знання, тому курс викликав високу зацікавленість, і сьогодні у нас вже є перші позитивні відгуки від учасників.

Ганна Шишканова, доцентка кафедри «Прикладна математика»:

«Мої перші враження дуже позитивні. Спочатку я була стурбована, чи зможу я розуміти викладача та чи потрібен мені цей курс EMI for academics . Та зараз впевнено можу сказати, що хвилювання мої були даремні.

Перша зустріч з нашим викладачем Деніелом Корнеліусом пройшла дуже легко та цікаво, немов цю людину ми знали дуже давно. Одразу було налагоджено контакт з аудиторією - ми були включені до спілкування, почалося знайомство між усією групою, обмін досвідом та думками над задачами та перспективами викладання на англійській мові. Професіоналізм Деніела, вдале поєднання як традиційних, так і надсучасних методів викладання, актуальність, корисність, сучасність матеріалу та приємна і тепла атмосфера захопили мене.

Впевнена, що попереду мене чекає цікава мандрівка до сучасного ефективного інструментарію EMI for academics. За невеликий період навчання, я зрозуміла, що саме цей курс зробить з мене більш впевненою та допоможе на високому рівні, професійно викладати англійською мовою математичні курси»

Анна Бакурова, професорка кафедри «Системний аналіз і обчислювальна математика»:

«Мої перші враження пов'язані з великими очікуваннями цього курсу. По-перше, це підвищення кваліфікації у галузі методики викладання у вищій школі, обмін досвідом між колегами різних спеціальностей та вивчення міжнародного досвіду викладання англійською мовою. Форми роботи у вигляді лекцій та дискусій з колегами англійською мовою дозволяють покращити навички аудіювання та розмови англійською мовою. Така практика викладання англійською мовою є дуже актуальною, оскільки наша кафедра планує запровадити викладання низки академічних дисциплін спеціальності "Системний аналіз" англійською мовою.»

Олексій Кузькін, декан транспортного факультету:

«Отже, минули перші два тижні занять за програмою EMI for Academics, організовані Кардиффським університетом для викладачів та співробітників Національного університету “Запорізька політехніка”. Тож, принагідним буде поділитися першими враженнями.

Одразу хочеться зазначити, що курс спрямований на викладачів університетів, що викладають навчальні курсі англійською мовою українським та іноземним здобувачам освіти або планують їх розробку та впровадження у освітній процес. Відповідно, у межах курсу не розглядаються, зокрема, питання граматики та передбачається, що учасники курсу мають достатній для розуміння навчального матеріалу рівень володіння англійською мовою. Втім, курс, окрім отримання актуальних знань з теорії і практики викладання, дає можливість покращити мовні навички у читанні, розумінні на слух, розмовному аспекті, розширити словниковий запас.

Що хотілося б відзначити в якості основних позитивних сторін курсу? По-перше, він викладається Деніелом Корнеліусом, який безпосередньо є викладачем університету та надає поради та рекомендації у тому числі з власного досвіду багаторічного викладання. По-друге, кожному навчальному заняттю передує підготовка з проробкою навчального матеріалу, зміст якого є підгрунтям для обговорення та дискусії під час заняття. По-третє, під час онлайн-занять використовуються різні форми подання матеріалу (обговорення дискусійних питань, опитування у чаті, групова робота учасників у окремих віртуальних кімнатах з підключенням викладача), що дозволяє кожному з учасників бути безпосередньо залученим до процесу опанування навчального матеріалу, а не лише мовчазним статистом.

Безумовно, кращому засвоєнню матеріалу сприяє невимушена атмосфера та позитивний настрій викладача та учасників занять. Тож, очікуємо на продовження цікавих занять!»

 

Hanna Shyshkanova, Associate Professor, Department of Applied Mathematics:

My first impressions are very positive. At first, I was worried whether I would be able to understand the teacher and whether I needed this EMI for Academics course. But now I can confidently say that my worries were in vain. The first meeting with our teacher Daniel Cornelius was very easy and interesting, as if we had known this person for a long time. Contact with the audience was immediately established - we were included in the conversation, the entire group began to exchange experiences and opinions on the tasks and prospects of teaching in English. Daniel's professionalism, a successful combination of both traditional and ultra-modern teaching methods, relevance, usefulness, modernity of the material and also a pleasant and warm atmosphere captivated me. I am sure that an interesting journey to the modern and effective tools of EMI for Academics awaits me.  During a short period of study, I realized that this particular course would make me more confident and help me give lectures on math disciplines in English at a high level professionality.

Anna Bakurova, Professor, Department of System Analysis and Computational Mathematics:

My first impressions are connected with high expectations for this course. First of all, this is advanced training in the field of teaching methods in higher education, the exchange of experience between colleagues from different specialties and the study of international experience in teaching in English. Forms of work in the form of lectures and discussions with colleagues in English allow you to improve your listening and speaking skills in English. This practice of teaching in English is very relevant, since our department plans to introduce the teaching of several academic disciplines in the specialty "system analysis" in English.

Oleksii Kuzkin, Dean, Faculty of Transport:

The first two weeks of studying in the program "EMI for Academics" have gone by. This program was arranged by Cardiff University (Wales, UK) for the academic staff of Zaporizhzhia Polytechnic National University. So, it's time to share some first thoughts and impressions regarding this program. At first, I should notice that mentioned program aims to the university lecturers who give study courses to Ukrainian and international students in English or plan to do that in the future. Therefore, improving the skills in grammar isn't provided, and it's supposed that each participant has experience in English at a level enough to perceive and understand the learning materials of the course. Furthermore, besides delivering topical knowledge of teaching theory and practice, this program encourages improving reading, listening, and speaking. It allows an attendee to enhance the vocabulary as well.

What should be pointed out as the main positive features of this program? Firstly, the program's lecturer is Daniel Cornelius, who has his own rich and practical experience in teaching at the university for years. Secondly, a teacher gives the participants homework in advance, so every next class, there is a learning-related topic to discuss with the audience. Finally, a variety of learning activities are involved during the lectures: an interesting topic discussion, questionnaires on the chat, collaborative work in the breakout rooms, and so on. These activities give participants the possibility to be directly involved in the educational space and not be just quiet observers.

Both a positive mood and a friendly atmosphere between the teacher and students surround makes the learning process more effective.

So, I'm looking forward to the next class soon to enrich my educational and language skills.