Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю;
  • особливості управління якістю на рівні підприємства;
  • вітчизняний та міжнародний досвід з управління якістю;
  • питання впливу якості на прибуток підприємства, класифікації витрат щодо якості;
  • правове забезпечення управління якістю.

вміти:

  • виявляти чинники поліпшення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності;
  • аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи й правила управління якістю;
  • проводити заходи щодо організації робіт із розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000.  

 

Викладач дисципліни: Соріна Оксана Олександрівна, старший викладач кафедри менеджменту

Найменування показників

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

28 «Публічне управління та адміністрування»

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента – 6,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

28 год.

6 год.

Кваліфікація (професійне спрямування): магістр з публічного управління та адміністрування

 

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Самостійна робота

52 год.

110 год.

Індивідуальні завдання (денне відділення): 26

Вид контролю: Іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,86

для заочної форми навчання – 1:11

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма підсумкового контролю – іспит

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Контрольна робота

13

14

5

6

16

14

12

20

100

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 2

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Контрольна робота

16

16

14

14

12

8

20

100

Т1, Т2 ... Т13 – теми змістового модуля