Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами та програмами» є здобути уявлення про методологію підготовки й реалізацію, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними, розробки та змісту інвестиційних і бізнес-проектів проектів, фінансовому та кадровому менеджменту проектів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проектами та програмами» є:

- виявляти найважливіші проблеми, пов'язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях;

- розробляти та обґрунтувати управлінських рішень з погляду різних учасників проекту;  розробляти документ про прийняття проектних рішень та про досвід прийняття проектних рішень;

- розробляти план управління змістом проекту, формувати ієрархічну структуру робіт, складати перелік робіт і встановлювати технологічні зв'язки між ними;

-розробляти план управління часом проекту; розраховувати тривалості виконання робіт, на основі сіткового графіка складати календарний графік проекту;  розробляти  документ  про склад проектної команди;

- розробляти план управління вартістю; формувати кошторис і бюджет проекту;

-  розробляти план управління ризиками; визначати джерела, симптоми та події потенційних ризиків;

- розробляти план управління комунікаціями та якістю; будувати діаграму причинно-наслідкових зв’язків;

- приймати управлінські рішення у процесі обґрунтування і аналізу програм проектів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- термінологію управління проектами;

- основні підходи до створення організаційних структур управління проектами;

- методи сітьового та календарного планування проектів;

- методи оцінки ризику проекту;

- методи планування та забезпечення якості проектів;

- основні програмні продукти, що використовуються у проектному менеджменті.

вміти: здійснювати обґрунтування проектів;

- будувати структуру розподілу робіт в проекті;

- визначати логічну послідовність виконання робіт;

- складати та контролювати плани виконання робіт;

- визначати можливі ризики проекту та розробляти заходи по зниженню ризиків.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    180    годин /    6   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Антипенко Є. Ю.