Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління ланцюгами поставок» є поглиблене вивчення професійних компетенцій з проектування, управління та оцінки ефективності функціонування ланцюга поставок.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління ланцюгами поставок» є:

-  проектувати ланцюги постачань;

- оптимізувати затрати ланцюгів постачань; 

- впливати на управління підприємств, шляхом збільшення прибутку ланцюга постачань.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні поняття та визначення науки про ланцюги постачань;  методології оптимізації логістичних затрат ланцюгів постачань;  особливості стратегічного, тактичного та оперативного планування потоків в ланцюгах; показники, які впливають на ефективність ланцюгів постачань.

вміти: проектувати ланцюги постачань;  оптимізувати затрати ланцюгів постачань;  впливати на управління підприємств, шляхом збільшення прибутку ланцюга постачань.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    150   годин /    5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Антипенко Є. Ю.