Ви є тут

Головна

Мета: 

Підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному рівні.

Завдання навчальної дисципліни:

- сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

- забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

- розвивати творче мислення студентів;

- виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;

- сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

Загальні компетентності: 

– здатність до системного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5).

Фахові компетентності: 

– здатність ефективно використовувати технічну літературу та інші джерела інформації в галузі автоматизації та приладобудування;

– здатність виконувати дослідницькі роботи в галузі автоматизації та приладобудування, обробляти та аналізувати результати експериментів.

Результати навчання:

– демонструвати володіння логікою та методологією наукового пізнання;

– передавати свої знання, рішення й основи їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі;

– знати вимоги галузевих нормативних документів;

– володіти навичками, які дозволяють продовжувати вчитися й оволодівати сучасними знаннями;

– уміти застосувати свої знання для вирішення проблем у новому або незнайомому середовищі;

– демонструвати навички спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Викладач:

Катиш Т.В., к. філол. н., доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки