Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «ТЗН у спеціальних дитячих закладах» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Корекційна освіта» бакалаврів спеціальності  016 «Спеціальна освіта»,.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення загальнотеоретичних та методологічних основ використання технічних та аудіовізуальних засобів навчання осіб з тяжкими порушеннями мовлення в спеціальних навчальних закладах.
Міждисциплінарні зв’язки: Для освоєння дисципліни «ТЗН у спеціальних дитячих закладах» студенти використовують знання, вміння і навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Інформатика», «Корекційна педагогіка», «Корекційна психологія», «Основи інклюзивного навчання», «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Логопедія» та ін. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Використання технічних засобів та програмного забезпечення для корекційного навчання
2. Інформаційні технології та спеціалізовані технічні засоби корекційного навчання
3. Новітні методи та технології компенсації втрати слуху та мовлення у дітей
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – надання системних відомостей про сучасні технічні засоби та інформаційні технології корекційного навчання, формування у студентів знань про можливості використання технічних засобів та інформаційних технологій для корекційного навчання, основні методичні підходи до створення засобів подання різного роду матеріалів на основі комп’ютерних технологій, дидактичні аспекти застосування засобів корекційного навчання у процесі професійної підготовки студентів. Надання системних відомостей про сучасні технічні засоби компенсації втрат слуху (слухові апарати, системи кісткової провідності ВАНА, кохлеарні імпланти).
Завдання:

 • оволодіння методами раціонального використання сучасних технічних засобів та інформаційних технологій корекційного навчання;
 • ознайомлення з сучасними прийомами й методами використання технічних засобів та інформаційних технологій корекційного навчання;
 • ознайомлення з сучасними технічними засобами компенсації різних втрат слуху;
 • розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця, необхідного йому для подальшої самоосвіти, саморозвитку та самореалізації в умовах стрімкого розвитку засобів ІКТ та засобів компенсації втрат слуху та корекції вад мовлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • дидактичні аспекти застосування технічних засобів та інформаційних технологій корекційного навчання;
 • методи, інструментальні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій, що можуть бути застосовані для корекційного навчання;
 • призначення,  склад і методи технічних засобів та програмного забезпечення для корекційного навчання;
 • класифікацію та показання до призначення високотехнологічних пристроїв компенсації втрати слуху.

вміти:

 • обирати і користуватися адаптованими до навчального процесу технічними та програмними засобами корекційного навчання;
 • використовувати можливості  прикладного  програмного  забезпечення персонального комп’ютера при створенні навчального та виховного продукту для корекційного навчання;
 • володіти практичними способами пошуку наукової і професійної інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, мережевих технологій, баз даних і знань;
 • планувати  і  створювати  навчальні  проекти  на  основі  офісних  та інформаційно-комунікаційних комп’ютерних технологій обробки і подання даних для пацієнтів з різними пристроями компенсації слуху.