Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: сформувати загальне уявлення про товарознавство як наукову дисципліну, опанувати науково-теоретичні та практичні засади товарознавства та споживчі властивості товарів та послуг, що зумовлюють їх споживчу вартість і здатність задовольняти потреби споживачів, а також її зміну на всіх етапах руху товару.

Розуміння зв'язку споживчої вартості і якості дозволяють обгрунтувати сучасні завдання товарознавства, які вдосконалюються в процесі розвитку цієї наукової дисципліни.

Завдання: вивчення загальних закономірностей формування і прояв споживчої вартості товарів на сучасному етапі розвитку суспільства; вивчення та опанування методів і засобів управління асортиментом і якістю товарів, закономірностей формування та прогнозування асортименту товарів; вивчення термінології, класифікації, кодування різних груп товарів, методів дослідження товарів, умов їх зберігання і транспортування; вивчення споживчих властивостей товарів нових видів сировини і матеріалів; набуття навичок визначення номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

-         основні принципи та засоби наукового пізнання товарів;

-         загальні системи класифікації товарів;

-         товарознавчі методи класифікації асортиментних груп товарів;

-         основні вимоги до збереження, якості та кількості товарів на етапах їх просування;

-         нормативні міжнародні та державні документи з контролю якості товарів;

-         методи ідентифікації та засоби товарної інформації;

-         основні права виробників та споживачів товарів;

-         методологію товарної інформації.

вміти:

-         використовувати методи наукового пізнання товарів при створенні класифікаційних систем та асортиментних груп товарів;

-         застосовувати методи пізнання товарів, їх загальних споживчих властивостей;

-         визначити основні показники якості товарів;

-         використовувати засоби та критерії ідентифікації товарів і розрізняти сфальсифіковані товари.

 

 

Розробник: Письменний О.А., доцент кафедри маркетингу, к.е.н.

 

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

 

 

вибіркова

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

36 год.

56 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% до 60%.

для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3%.

 

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства.

 

Тема 1. Предмет, зміст, метод і завдання сучасного товарознавства.

Предмет товарознавства. Цілі товарознавства. Міжпредметний зв’язок товарознавства з іншими навчальними дисциплінами. Розділи товарознавства споживчих товарів. Історія і напрямки розвитку товарознавства.

 

Тема 2. Теоретичні основи формування потреб і споживання товарів.

Об’єкти і суб’єкти товарознавчої діяльності. Потреби та їх роль у формуванні споживчої вартості. Класифікація і характеристика потреб. Соціально-економічні та соціально-психологічні фактори, що впливають на формування потреб. Роль підвищення якості продукції у прискоренні соціально-економічного розвитку країни.

 

Тема 3. Споживчі властивості товарів.

Поняття споживчих властивостей і їх класифікація. Номенклатура споживчих властивостей і показників. Властивості соціального призначення та функціональні властивості. Показники надійності товарів. Ергономічні властивості. Психо-фізіологічні властивості. Естетичні властивості. Екологічні показники. Властивості безпеки споживання товарів.

 

Тема 4. Якість товарів і її оцінка.

Поняття якості товарів. Управління якістю товарів. Фактори, що впливають на якість товарів. Вимоги до якості. Властивості і показники якості. Класифікація показників якості. Методи оцінки якості товарів. Контроль якості товарів.

 

 

Змістовий модуль 2. Методи товарознавства, класифікація, асортимент та кодування товарів.

 

Тема 5. Принципи та методи товарознавства. Класифікація товарів.

Класифікація методів. Теоретичні методи. Емпіричні методи. Практичні методи. Класифікація як метод товарознавства. Кодування товарів. Види класифікаторів товарів та послуг. Товарознавча класифікація товарів.

 

Тема 6. Асортимент товарів.

Асортимент товарів: поняття і класифікація. Групи, підгрупи, види, різновиди асортименту споживчих товарів. Промисловий та торговий асортимент. Класифікаційні ознаки асортименту. Види асортименту. Властивості і показники раціональності асортименту товарів. Управління асортиментом. Значення структури асортименту. Раціональна структура асортименту. Закономірність зміни структури асортименту. Асортиментна політика підприємства.

 

Тема 7. Інформація про товари. Кодування товарів.

Види і форми товарної інформації. Засоби товарної інформації. Технічні документи, що містять інформацію про товари. Стандартизація та сертифікація товарів.

Сутність і цілі кодування. Основні терміни, поняття і визначення. Методи кодування товарів. Штрихове кодування товарів.

 

Тема 8. Упакування та зберігання товарів при товаропросуванні.

Сутність і функції тари та упаковки. Вимоги до тари й упаковки. Класифікація тари і упаковки.

Умови збереження  товарів (система властивості товаропросування), режим збереження. Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму. Основні принципи збереження товарів. Методи збереження товарів.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 8 практичних занятть по 3 бали = 24 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

100

10

10

10

15

15

15

15

10

Т 1, Т 2, ..., Т 16 – теми змістових модулів.

 

 

Рекомендована література

 

Базова

1.       Товароведение и экспертиза промышленных товаров: Учебник / Под ред. проф. А.Н. Неверова. М.: МЦФЭР, 2006. 848 с.

2.       Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учеб. для вузов / М.А. Николаева. – М.: Норма, 2007. – 448 с.

3.       Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: [навчальний посібник] / Л.Д. Титаренко. – Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с.

4.       Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов вузов. / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 239 с.

5.       Теоретические основы товароведения и экспертизы (раздел 1 "Теоретические основы товароведения"): Практикум / Сост. А.С. Столярова,  Л.И.Заиграева. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005. – 87 с.

6.       Войчак А. В. Товароведение сырья и материалов / А.В. Войчак. – К.: Выща шк., 1989. – 279 с.

7.       Жиряева Е. В. Товароведение. – 2-е изд./ Е. В. Жиряева. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.

8.       Коммерческое товароведение: Учебник. – 4-е изд.  / В. И. Теплов и др. – М.: Дашков и К°, 2012. — 696 с.

 

Допоміжна

9.Теоретичні основи товарознавства./ Жук Ю.Т., Жук В.А., Гаврилишин В.В., Лукашов В.С., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. – Львів: Компакт –ЛВ, 2008. – 452 с.

10.  Сирохман І. В. Товарознавство продовольчиї товарів : підручник / І. В. Сирохман. – К. : Знання, 2012. – 471 с.

11.  Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : підручник /  І. В. Сирохман,  В. М. Завгородня,  В. Т. Лебединець. – К.: Знання , 2014. – 543 с.

12.  Промышленные материалы / Под ред. Н. С. Алексеева. – М.: Высш. шк., 1981. – 288 с.

13.  Красовский П. А., Ковалев А. И., Стрижов С. Г. Товар и его экспертиза. – 2-е изд. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 240 с.

14.  Товароведение непродовольственных товаров./ Агбаш В. Л., Елизарова В. Ф. и др. – М.: Экономика, 1989. - 500с.

15.  Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров: Учеб. для вузов / Алексеев Н. С., Ганцов Ш. К., Кутянин Г. И.. – М.: Экономика, 1988.

16.  Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності. Довідник. Київ-Львів, 1995. – 295 с.

17.  Николаев М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основы: [учебник для вузов] / М.А. Николаев. – М.: НОРМА, 2001. – 283 с.

18.  Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства (розділ "Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів"): опорний конспект лекцій / Орлова Н.Я. – Київ. Видавничий центр КНТЕУ. – 2004. – 84 с.

19.  Петрищев Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы продовольственных товаров / Ф.А. Петрищев. – М.: Дашков и К., 2004. – 589 с.

20.  Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник / [руковод. авторського коллектива Шевченко В.В.]. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 544 с.

21.  Товарознавство: опорний конспект лекцій / [упор. Л.М.Богацька]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 68 с.

22.  Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. № 2408-ІІІ // Офіц. вісн. України. 2001. № 24. С. 1–8.

23.  Закон України «Про захист прав споживачів», №3161-IV від 01.01.2015 р.

24.  Закон України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» // Відомості Верховної Ради (ВВР), № 2116 – 15 від 21.10.2004 р.

25.  ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 2000. – 24 с.

26.  ДСТУ 1.0-93. Державний стандарт України. Державна система стандартизації України. Основні положення.

27.  ДСТУ 2860-94. Надійність в техніці. Терміни та визначення.

28.  ДСТУ 2863-94. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги.

29.  ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення.

30.  ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення.

31.  ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

32.  ДСТУ 3144-95. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

33.  ДСТУ 32230-95. Управління якістю і забезпечення якості. Терміни і визначення.

34.  ДСТУ 3294-95. Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.