Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 13.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 6.
           В тому числі за авторством молодих учених - 0.

 

 1. Бабушкін, Г.Ф. Выбор эффективного вида ПС грузовых перевозок / Г.Ф.Бабушкін, Н.И.Лазуткин, А.М.Каплуновська // Тиждень науки. Те­зи до­повідей на­уко­во-технічної кон­фе­ренції – За­поріжжя: ЗНТУ, 2012 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.
 2. Кузькін О.Ф. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатичних методів / О.Ф. Кузькін // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», Житомирський державний технологічний університет, 22–24 жовтня 2012 р.
 3. Кузькін О.Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О.Ф. Кузькін // Міжнародна науково-практична конференція «Транспортні проблеми найкрупніших міст», Харківська національна академія міського господарства, 12–16 березня 2012 р.
 4. Кузькін О.Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / О.Ф. Кузькін // Міжнародна науково-практична конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузі», Луцький національний технічний університет, 30 травня – 3 червня 2012 р.
 5. Лащеных, А. А. Повышение эффективности логистической системы обеспечения топливом агломерационного производства [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.174-175.
 6. Райда, І.М. Внутрішні особливості руху змішаних транспортних потоків / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2012» https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.
 7. Сущенко Р.В. Державне регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні: теоретичні засади [Текст] / Р.В. Сущенко // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : до 15-річчя галуззі «Державне управління» : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав., 2012 р.: - К. : НАДУ, 2012. - С. 274-276.
 8. Сущенко Р.В. Залізничний транспорт України як інструмент просторової єдності та сталого розвитку держави / Актуальні питання технічних наук [Текст] / Р.В. Сущенко //: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні питання технічних наук» (м. Запоріжжя, 21-22 вересня 2012) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – Запоріжжя. – 2012. – С. 74-77.
 9. Тарасенко, О. В. Обґрунтування й оцінка варіантів рішення удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./// редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.104 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.
 10. Турпак, С.М. Анализ проблематики организации отгрузки металлопродукции комбината «Запорожсталь» железнодорожным транспортом / С.М.Турпак, И.Н.Кревега // Материалы 39-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2012. – С.109.
 11. Турпак, С.М. Імітаційне моделювання  транспортно-складської системи прокатного виробництва при обслуговуванні автомобільним та залізничним транспортом / С.М.Турпак, С.В. Грицай, О.О. Острогляд // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т. 2. – С. 106-108 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.
 12. Лащеных А.А. Повышение эффективности логистической системы обеспечения топливом агломерационного производства / А.А.Лащених, С.В.Грицай, С.М.Турпак // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Системний аналіз. Інформатика. Управління». – Запоріжжя: КПУ, 2012. – С.174-175 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.
 13. Турпак, С.М. Статистичний аналіз експлуатаційних несправностей хоперів для перевезення гарячого агломерату в умовах ВАТ «Запоріжсталь» / С.М.Турпак, О.О.Віговська // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – Т. 2. – С. 111 https://zp.edu.ua/uploads/conference/2012_TN_Tom_2.pdf.