Ви є тут

Головна
 1. Погосов, В. В. Одноэлектронное туннелирование в кластерных структурах [Текст] / В. В. Погосов, Е. В. Васютин, А. В. Коротун, Р. А. Чепкунов // Матеріали 10 Міжнар. конф. “Фізика і технологія тонких плівок”. – Том 2. – Івано-Франківськ: Гостинець. – 2005. – С.90-91.
 2. KorotunA. V. Fractional charge of the quantum dot in contact [Text] / A. V. Korotun, E. V. Vasyutin, V. V. Pogosov // Proceedings of the “1 International conference “Electronics and applied physics” – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kiev. – 2005. – P.62-63.
 3. Погосов, В. В. Влияние квантово-размерных эффектов на характеристики одноэлектронного туннелирования [Текст] / В. В. Погосов, Е. В. Васютин, А. В. Коротун // Тезисы докл. XXXVІ междунар. конф. по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – М.: МГУ, 2006. – С. 26.
 4. Pogosov, V. V. Current gap of single-electron molecular transistors [Text] / V. V. Pogosov, E. V. Vasyutin, A. V. Babich, A. V. Korotun // Materials International Meeting «Clusters and nanostructured materials (CNM' 2006). – 2006. – P.53.
 5. Коротун, А.В. Квантово-розмірні ефекти в оптичному поглиненні тонких металевих плівок [Текст] /А.В.Коротун, В.П. Курбацкий, В.В.Погосов, Є.В. Васютін // Міжнар. конф. студ. і молодих науковців з теор. та експерим. фізики “Еврика-2007”: тези доп. –Львів, 2007. – С. В5.
 6. Погосов, В. В. Размерная зависимость оптического коэффициента поглощения субатомных металлических пленок в ИК диапазоне [Текст] / В. В. Погосов, В. П. Курбацкий, А. В. Коротун // Матеріали II Міжнар. конф. „Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології“.- Київ: НАНУ, 2007.- С.68.
 7. Курбацкий, В. П. Размерные и частотные зависимости оптического коэффициента поглощения тонких металлических пленок [Текст] / В. П. Курбацкий, А. В. Коротун, В. В. Погосов, Е. В. Васютин // Матеріали XI Міжнар. конф. “Фізика і технологія тонких плівок”. – Івано-Франківськ, 2007. – Т.2. – С.182.
 8. Коротун, А. В. Коефіцієнт поглинання тонких металевих плівок в інфрачервоній області спектра [Текст] / А.В. Коротун, В.П. Курбацький // Матеріали IV Міжнар. науково-практ. конф. „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій“.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- С.167-168.
 9. Коротун, А. В. Размерная зависимость энергии Ферми металлических вискеров [Текст] / А. В. Коротун, В. П. Курбацкий // Міжнародний семінар „Взаємодія атомних частинок і кластерів з поверхнею твердого тіла“. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008.- С. 20-21.
 10. Коротун, А. В. Размерная и частотная зависимости оптической проводимости металлических нанопроволочек [Текст] / А.В. Коротун, В.П. Курбацкий, А.В. Бабич, В.В. Погосов // Междунар. научн. конф. „Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур“ (ФММН'2008).-2008.- Т.2.- С.524.
 11. Коротун, А. В. Оптична провідність металевих нанодротиків [Текст] / А. В. Коротун, В. П. Курбацький, В. В. Погосов // Матеріали ХІІ Міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок і наносистем. – Івано-Франківськ, 18-23 травня 2009 .-С.310-311.
 12. Коротун, А.В. Роль квантово-розмірних ефектів у оптичному поглинанні металевого нанокомпозиту [Текст] / А.В.Коротун // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VI міжнар. науково-практ.конф., 19-21 вересня 2012 : Запоріжжя: ЗНТУ. – 2012. – С. 324‑326.
 13. Погосов, В. В. Инфракрасное оптическое поглощение металлических включений в композитах [Текст] / В.В. Погосов, А.В. Коротун, В.П. Курбацкий // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : VI міжнар. науково-практ. конф., 19-21 вересня 2012 : Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.-С. С.326-327.
 14. Бабич, A. В. ВАХ полупроводниковых наноструктур [Текст] / A. В. Бабич, А. В. Коротун // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VII Міжнародна науково-практична конференція, 17–19 вересня 2014 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 354-355.
 15. Коротун, А.В. Вплив магнітного поля на число енергетичних станів 2D-електронного газу в металах [Текст] / Коротун А.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VII Міжнародна науково-практична конференція, 17–19 вересня 2014 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 362-363.
 16. Коротун, A.В. Вплив діелектричного оточення на енергію Фермі металевої наноплівки [Текст] / А.В. Коротун, Я.В. Карандась // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития: 5-й Международный радиоэлектронный форум МРФ-2014: Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– С. 18-21.
 17. Коротун, A.В. Вплив хіральності на поверхневу провідність вуглецевих нанотрубок [Текст] / А.В. Коротун, І.М. Тітов // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития: 5-й Международный радиоэлектронный форум МРФ-2014: Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014. – С. 22-25.
 18. Бабіч, А.В. Розрахунок спектральних характеристик резонансно-тунельних структур на основі методу S-матриці [Текст] / А.В. Бабіч, А.В. Коротун // Фізика, електроніка, електротехніка : Науково-технічна конференція, 2015 : Тези доповідей – Суми: СДУ, 2015. – С. 106.
 19. Коротун, А.В. Вплив ефективної маси на спін-контрольоване тунелювання в структурах «феромагнетик/діелектрик/феромагнетик» [Текст] / А.В. Коротун, Н. І. Павлище // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 20-25, 2015 : Тези доповідей – Суми. – 2015. – С. 84.
 20. Коротун, А.В. Розрахунок числа зайнятих станів у металевому нанодроті в перпендикулярному магнітному полі [Текст] / А.В. Коротун, Я. В. Карандась // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 20-25, 2015 : Тези доповідей – Суми. – 2015. – С. 85.
 21. Коротун, А.В. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичним металевим нанокластером [Текст] / А.В. Коротун, А. О. Коваль // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 20-25, 2015 : Тези доповідей – Суми. – 2015. – С. 86.
 22. Дженжера, М. В. Температурна залежність тунельного струму острівцевої металевої плівки [Текст] / М. В. Дженжера, А.В. Коротун // Перші кроки до науки : І Всеукраїнська науково-практич. Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наук. досл. 2014 р., Квітень, 2015: Тези доповідей. – Мелітополь. – 2015. – С.18-20.
 23. Пилипенко, О. А. Деградація електрофізичних параметрів резонансно-тунельних діодів [Текст] / О. А. Пилипенко, А.В. Коротун // Перші кроки до науки : І Всеукраїнська науково-практич. Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наук. досл. 2014 р., Квітень 2015: Тези доповідей. – Мелітополь. – 2015. – С.39-42.
 24. Ступніченко, С. П. Енергія Фермі сферичного металевого нанокластера / С. П. Ступніченко, А. В. Коротун // Тиждень науки – 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 528 с. – С. 332‑333.
 25. Коротун, А.В. Діагностика наноелектронних приладів на основі гетероструктур / А. В. Коротун, К. В. Зелена // Тиждень науки – 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 528 с. – С. 344‑345.
 26. Карандась, Я. В. Аналітична теорія розмірних осциляцій оптичної провідності металевих наноплівок [Текст] / Я. В. Карандась, Н. І. Павлище, А. В. Коротун // Наукова Україна. Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської наукової конференції з міжнародною участю 25 травня 2015 р. – Дніпропетровськ: «SeKum Software», 2015. – 791 с. – С. 404–407.
 27. Коротун, А. В. Число електронних станів у нанометровій металевій плівці в магнітному полі [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов, Я. В. Карандась // VII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2015). – Львів, 27–30 серпня 2015 р. – С. 165-167.
 28. Коротун, А. В. Расчет оптической проводимости сферического металлического нанокластера [Текст] / А. В. Коротун, И. Н. Титов, А. А. Коваль // VIII Международная научная конференция „Функциональная база наноэлектроники“: Сборник научных трудов. – Одесса, 28 сентября – 2 октября 2015 г. – 280 с. – С. 59-61.
 29. Дженжера, М. В. Вплив діелектричної підкладки на вольт-амперні характеристики острівцевих металевих наноплівок [Текст] / М. В. Дженжера, А.В. Коротун, О. А. Іщенко // Science and Scientists: Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 21–22 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ: GlobalNauka, 2015. – 348 c. – С. 83 – 87.
 30. Карандась, Я. В. Діелектрична функція нанометрової металевої плівки [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, І. М. Тітов // Science and Scientists: Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 21–22 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ: GlobalNauka, 2015. – 348 c. – С. 89 – 93.
 31. Коваль, А. О. Енергетичний спектр та енергія Фермі електронів у металевому слабкодеформованому наносфероїді [Текст] / А. О. Коваль, А. В. Коротун // Science and Scientists: Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 21–22 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ: GlobalNauka, 2015. – 348 c. – С. 93 – 95.
 32. Погосов, В.В. Вплив діелектричного покриття на роботу виходу позитронів [Текст] / В. В. Погосов, П.В. Вакула, В. І. Рева, А. В. Коротун // Тиждень науки – 2016. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 618 с. – С. 272‑273.
 33. Онишко, М. Г. Вплив магнітного поля на розмірні осциляції рівня Фермі в 2D-системах [Текст] / М. Г. Онишко, А. В. Коротун // Наукова Україна. Збірник статей ІІ Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) 23 – 24 травня 2016 р. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – 523 с. – С. 246–250.
 34. Вакула, П. В. Спектральные и аннигиляционные характеристики позитронов в металл-диэлектрических наносандвичах [Текст] / П. В. Вакула, А. В. Бабич, А. В. Коротун, В. И. Рева, В. В. Погосов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 244 – 245.
 35. Вакула, П. В. Электронные спектральные характеристики металл-диэлектрических наносандвичей [Текст] / П. В. Вакула, А. В. Бабич, А. В. Коротун, В. И. Рева, В. В. Погосов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 246 – 247.
 36. Коротун, А. В. Вплив параметрів моделі Друде на інфрачервоне поглинання композитів із золотими наночастинками [Текст] / А. В. Коротун, В. В. Погосов, В. І. Рева // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 253 – 255.
 37. Коротун, А. В. Расчет диагональных компонентов диэлектрического тензора металлической нанопроволочки [Текст] / А. В. Коротун, В. П. Курбацкий, В. В. Погосов // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, 21–23 вересня 2016 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 255 – 257.
 38. Коротун, А.В. Энергетические характеристики электронов в металлической пленке с неидеальной границей [Текст] / А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2017 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 17-21, 2017 : Тези доповідей – Суми. – 2017. – С. 83.
 39. Коротун, А.В. Осциляції енергії Фермі сферичної металевої нанооболонки [Текст] / А. В. Коротун, А. О. Коваль // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2017 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 17-21, 2017 : Тези доповідей – Суми. – 2017. – С. 84.
 40. Коротун, А.В. Наближення Томаса – Фермі для плазмонів у металевому наносфе-роїді [Текст] / А. В. Коротун, Н. І. Павлище, І. М. Тітов // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2017 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 17-21, 2017 : Тези доповідей – Суми. – 2017. – С. 85.
 41. Єрохіна, Ю. А. Оцінка кількості метану у вироблених просторах шахт у випадку обводнених та сухих оточуючих вугільних пластів [Текст] / Ю. А. Єрохіна, А. В. Коротун, І. М. Тітов // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»: Матеріали конференції. (Квітень, 20-21, 2017). – Бердянськ. – 2017. –Ч. 1. – С. 335–336.
 42. Савушкін, В. Г. Ідентифікація метановмісних порожнин геоакустичними методами [Текст] / В. Г. Савушкін, А. В. Коротун, І. М. Тітов // ХХIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: Матеріали конференції. (Квітень, 20-21, 2017). Кременчук: КрНУ, 2017. – 336 с. – С. 28 – 30.
 43. Korotun, A. V. Effect of dielectric substrate on optical absorption of metal nanofilm [Текст] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVI International conference (May, 15–20, 2017). Ivano-Frankivsk. – 2017. – P. 75.
 44. Коротун, А.В. Використання принципів світлохвильової електроніки для атто-секундного контролю та метрології [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, П. В. Вакула // Тиждень науки – 2017. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. /  Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 2228 с – С. 563 – 564.
 45. Коротун, А.В. Вплив температури на вимірювальні можливості скануючої тунельної мікроскопії [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, Д. А. Шагіданова // Тиждень науки – 2017. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 2228 с – С. 565 – 566.
 46. Коротун, А.В. Методична підтримка курсу «Фізика твердого тіла» у класичних і технічних університетах [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов // Всеукраїнська науково-практична конференція «Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях»: Матеріали конференції. (Вересень, 11-13, 2017). Мелітополь: ТОВ: «Колор Принт», 2017. – 198 с. – С. 63 – 65.
 47. Коротун, А.В. Міжзонна діелектрична функція вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації [Текст] / А.В. Коротун, Я. В. Карандась // IX Международная научная конференция „Функциональная база наноэлектроники“: Сборник научных трудов. – Харьков – Одесса, 18 – 23 сентября 2017 г. – 230 с. – С. 223-225.
 48. Шилов, А. П. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичною металевою наночастинкою [Електронний ресурс] / А. П. Шилов, А. В. Коротун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.)  Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 853 – 854 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 49. Курбацький, В. П. До питання про застосовність теорії Друде у метрології нанометрових металевих плівок [Електронний ресурс] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, В. В. Погосов, М. В. Амон // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.)  Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 860 – 861 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 50. Коротун, А.В. Особливості інтерпретації даних при вимірюванні коефіцієнта поглинання композитів із металевими наночастинками [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, А. В. Бабіч, В. П. Курбацький, В. В. Погосов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.)  Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 862 – 863 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 51. Карандась, Я. В. Оптичне поглинання вуглецевими нанотрубками zigzag-типу [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2018“ (Травень, 15-17, 2018). Львів. – 2018. – С. D.4.
 52. Карандась, Я. В. Поверхнева оптична провідність вуглецевих нанотрубок типу «armchair» [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжнародна науково-практична конференція, 03–05 жовтня 2018 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 235 – 236.
 53. Курбацький, В. П. Оптика металевих наноплівок: наближення необмеженого середовища [Текст] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжнародна науково-практична конференція, 03–05 жовтня 2018 р.: Тези доповідей – м. Запоріжжя. – С. 237 – 238.
 54. Pogosov, V. V. The effect of vacancies on characteristics of metal clusters [Text] / V. V. Pogosov, V. I. Reva, A. V. Korotun. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting  (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 66.
 55. Korotun, A. V. The dipole polarizability of an ellipsoidal bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, V. P. Kurbatsky. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting  (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 145.
 56. Коротун, А.В. Методика метрологічної перевірки матриць фотоприймачів [Текст] / А. В. Коротун, А. В. Бабіч, І. М. Тітов, Д. В. Дем’яненко // ІV міжнародна науково-технічна конференція КМОСС-2018 (2018, 1-2 листопада). Дніпро. –  2018. – С. 355 – 358.
 57. Павлище, Н. І. Ван-дер-ваальсівська взаємодія атому з еліптичним металевим на-нодротом [Текст] / Н. І. Павлище, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 40.
 58. Дем’яненко, Д. В. Детектування плазмових хвиль вуглецевими нанотрубками [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 44.
 59. Тітов, В. В. Переріз поглинання електромагнітного випромінювання метал-оксидними наночастинками [Текст] / В. В. Тітов, А. О. Коваль, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 47.
 60. Редька, Д. О. Вплив розмірного квантування на дисперсію плазмових хвиль у вуглецевих нанотрубках із металевою провідністю [Текст] / Д. О. Редька, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 49.
 61. Коротун, А. В. Вільна енергія ван-дер-ваальсівської взаємодії двох металевих нано-циліндрів еліптичного перерізу [Текст] / А. В. Коротун, Н. І. Павлище, І. М. Тітов // Конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики – ФМІЕ-2019». Збірка тез конференції (Травень, 13-15, 2019). – Київ. – С. 111.
 62. Карандась, Я. В. Плазмонні резонанси у металевій нанотрубці [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики – ФМІЕ-2019». Збірка тез конференції (Травень, 13-15, 2019). – Київ. – С. 112.
 63. Дем’яненко, Д. В. Про розмірну залежність плазмової частоти ахіральних вуглецевих нанотрубок [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2019“ (Травень, 14-16, 2019). Львів. – 2019. – С. D6.
 64. Павлище, Н. І. Вплив геометричних характеристик MNG-метаматеріалу на резо-нансну частоту [Текст] / Н. І. Павлище, Н. А. Смирнова, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2019“ (Травень, 14-16, 2019). Львів. – 2019. – С. D11.
 65. Karandas, Ya. V. More on the size dependence of the high-frequency surface conductivity of achiral carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, D. V. Demianenko, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції  з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Синтез та застосування біосумісних наносистем на основі металів» – Київ, 2019. – 232 с. (Травень, 15 – 17, 2019). – С. 94.
 66. Karandas, Ya. V. Fermi energy of a thin metal nanotube of elliptical section [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun, I. M. Titov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 51.
 67. Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 68. Коваль, А. О. Вплив розмірних ефектів на поляризовність металевої нанооболонки [Текст] / А. О. Коваль, Н. А. Смирнова, А. В. Коротун // Матеріали Школи-конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2019) (Травень, 27 – 31, 2019). Ужгород. – 2019. – С. 173-174.
 69. Коротун, А. В. Размерная зависимость плазменной частоты в метаматериалах ENG-типа [Текст] / А. В. Коротун, Н. И. Павлище, И. Н. Титов // VIII Міжнародна науково-практична конференція пам’яті І. І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів» (Червень, 13 – 14, 2019). Мелітополь. – 2019. – С. 33.
 70. Смирнова, Н. А. Про науково-методичне забезпечення курсу «Нанометрологія» [Текст] / Н. А. Смирнова, А. В. Коротун, І. М. Тітов // «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції»: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) ТДАТУ ім. Д. Моторного; за заг. ред. д.т.н. проф. Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – 420 с. – С. 392–395.
 71. Korotun, A. V. The dielectric function of a disordered bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, I. M. Titov // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 27–30 August 2019,  Lviv. / Ed. by Dr. O. Fesenko. – Kiev: LLC «Computer-publishing, information center», 2019. – 744 p. – P. 695.
 72. Korotun, A. V. Effect of geometry on the Fermi energy of metallic nanowire [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov, A. O. Koval // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XV International conference (May, 11–16, 2015). Ivano-Frankivsk. – 2015. – P. 134.
 73. Korotun, A. V. Optical соnductivity of elliptical metal nanowires [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov, A. O. Koval. // Clusters and nanostructured materials (CNM-4). Materials of the International Meeting (October, 12-16). – Uzhgorod, Vodohraj. – 2015. – P. 42.
 74. Korotun, A. V. Effect of dielectric substrate on optical absorption of metal nanofilm [Text] / A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVI International conference (May, 15–20, 2017). Ivano-Frankivsk. – 2017. – P. 75.
 75. Pogosov, V. V. The effect of vacancies on characteristics of metal clusters [Text] / V. V. Pogosov, V. I. Reva, A. V. Korotun. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 66.
 76. Korotun, A. V. The dipole polarizability of an ellipsoidal bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, V. P. Kurbatsky. // Clusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod. – 2018. – P. 145.
 77. Karandas, Ya. V. Fermi energy of a thin metal nanotube of elliptical section [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun, I. M. Titov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 51.
 78. Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 79. Korotun, A. V. The dielectric function of a disordered bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, I. M. Titov // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019). (August, 27–30). – Lviv. – 2019. – P. 695.
 80. Коротун, А. В. Поляризовність діелектричного наноциліндра, вкритого металевим шаром змінної товщини [Текст] / А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 79.
 81. Коваль, А. О. Класичний розмірний ефект в оптичному поглинанні металевою еліпсоїдальною наночастинкою [Текст] / А. О. Коваль, А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 109.
 82. Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 163.
 83. Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 84. Погосов, В. В. Про вимірювання роботи виходу електронів металу фотоелектричним методом [Текст] / В. В. Погосов, А. В. Коротун, В. П. Курбацький // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 68–70.
 85. Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 86. Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 87. Павлище, Н. І. Оптичні властивості композитів із хаотично орієнтованими металевими віскерами [Текст] / Н. І. Павлище, А. В. Коротун, І. М. Тітов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 90.
 88. Коваль, А. О. Класичний розмірний ефект в оптичному поглинанні металевою еліпсоїдальною наночастинкою [Текст] / А. О. Коваль, А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 109.
 89. Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 163.
 90. Коротун, А. В. Вплив геометрії наноструктур на їх термодинамічні характеристики [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, В. І. Рева, Н. А. Смирнова, В. П. Курбацький, В. В. Погосов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 40 – 42.
 91. Коротун, А. В. Вплив оксидного шару на ефективність поглинання сонячної радіації [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, В. П. Курбацький, Д. В. Михайлов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 42 – 43.
 92. Курбацький, В. П. Оцінка граничної чутливості сквіда [Електронний ресурс] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 53 – 55.
 93. Korotun, A. V. The anisotropy of absorption of electromagnetic radiation by a composite with metal whiskers [Text] / A. V. Korotun, N. I. Pavlishche, I. M. Titov // International Advanced Study Conference «Condensed Matter and Low Temperature Physics 2020» (CM&LTP 2020), devoted to 60th anniversary of B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine (8 - 14 June 2020, Kharkiv): Conference Program and Book of Abstracts / Ed. Nina Gamayunova. – Kharkiv: FOP Panov A.M., 2020. – 177 p. – P. 115.
 94. Koval’, A. O. Optical conductivity of metal quantum wires in a dielectric environment [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2020). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 26 – 29 August 2020, Lviv. Ed. by Dr. O. Fesenko. – Kyiv: LLC «Computer-publishing, information center», 2020. –552 p. – P. 519.
 95. Karandas, Ya. V. More on the effect of anisotropies on the polarizability of single-walled carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun // I st International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N‒2020). September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine: Book of Abstracts / Ivan Franko National University of Lviv; Shevchenko Scientific Society; O. Reshetnyak, L. Boichyshyn, I. Marchuk (Eds.). − Lviv: Re-search and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2020. − 136 + xii p. – P. 94.
 96. Smirnova, N. A. The size dependence of Hamaker constant of metal nanoparticles [Text] / N. A. Smirnova, A. V. Korotun, V. P. Kurbatsky, V. V. Pogosov // I st International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N‒2020). September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine: Book of Abstracts / Ivan Franko National University of Lviv; Shevchenko Scientific Society; O. Reshetnyak, L. Boichyshyn, I. Marchuk (Eds.). − Lviv: Research and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2020. − 136 + xii p. – P. 115.
 97. Korotun, A. V. The polarizability of metal nanoislands on a dielectric substrate [Text] / A. V. Korotun, I. M. Titov, V. M. Rubish // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 99–102.
 98. Karandas, Ya. V. The dielectric function of the composite with the metal-graphene nanorods [Text] / A. V. Korotun, Ya. V. Karandas, I. M. Titov // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 229–232.
 99. Korotun, A. V. The maps of the electromagnetic waves in the nanocomposite with metallic 1D-inclusions [Text] / A. V. Korotun, N. I. Pavlishche // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 250–253.
 100. Карандась, Я. Вплив шару оксиду на частоту поверхневих плазмонів у металевих нанодротах [Текст] / Я. Карандась, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C7.
 101. Павлище, Н. Усереднений переріз поглинання ансамблю сферичних наночастинок [Текст] / Н. Павлище, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C14.
 102. Чиглашвілі, С. Вільна енергія вандерваальсівської взаємодії сферичних наночастинок [Текст] / С. Чиглашвілі, Н. Смирнова, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C17.
 103. Карандась, Я. В. Поверхневі плазмони у композиті на основі масиву вуглецевих на-нотрубок [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 178–180.
 104. Коротун, А. В. Розмірна залежність ефективного ступеня втрати когерентності для сферичних металевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, А. О. Коваль // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 180–181.
 105. Курбацький, В. П. Застосування діелектричного тензору у метрології металевих наносистем [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 180–183.
 106. Павлище, Н. І. Поверхневі плазмон-поляритони у композиті з хаотично розташованими нанострижнями [Текст] / Н. І. Павлище, А. В. Коротун, В. П. Курбацький // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 186–187.
 107. Погосов, В. В. Перенормування площі поверхні та розмірна залежність поверхневого натягу нанокластера [Текст] / В. В. Погосов, В. П. Курбацький, А. В. Коротун // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 188–189.
 108. Koval, A. O. The conductivity tensor off-diagonal components of metal nanowire in a dielectric environment [Text] / A. O. Koval, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка НАН України О.О. Чуйка – Київ, 2020. – 210 с. (Жовтень, 21 – 23, 2020). – С. 97.
 109. Коротун, А. В. Характеристики сенсорів на поверхневому плазмонному резонансі [Текст] / А. В. Коротун, В. І. Рева, О. М. Луценко, І. М. Тітов // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2020) (Листопад, 4-6, 2020). – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, Україна. – С. 190–191.
 110. Курбацький, В. П. Граничні характеристики сканувального тунельного мікроскопа [Текст] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, В. В. Погосов // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2020) (Листопад, 4-6, 2020). – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, Україна. – С. 192–193.
 111. Korotun, A. The optical properties of the hyperbolic metamaterials with the whiskers [Text] / A. Korotun, N. Pavlishche, V. Reva, I. Titov // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 64–68.
 112. Korotun, A. More on the size effects of polarizability of the single-wall achiral carbon nanotubes [Text] / A. Korotun, Ya. Karandas // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 69–73.
 113. Korotun, A. The effect of dielectric on the polarizability of the two-layer metal-dielectric semisphere on the substrate [Text] / A. Korotun // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 83–87.
 114. Smirnova, N. The size effects in Van der Waals interaction between the spherical metallic nanoparticles / N. Smirnova, A. Korotun, V. Tretiak, I. Titov // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 112–116.
 115. Олійник, В. А. Діелектрична функція сплавної біметалевої сферичної наночастинки [Текст] / В. А. Олійник, А. В. Коротун // Міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка:: 2021» (ФЕЕ :: 2021) (Квітень 19–23, 2021). Суми. – 2021. – С. 37–38.
 116. Карандась, Я. Вплив періодичної модуляції поверхні нанострижня на поверхневий плазмонний резонанс [Текст] / Я. Карандась, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2021“ (Травень, 18-20, 2021). Львів. – 2021. – С. C15.
 117. Ківа, К. Розмірний зсув частоти поверхневого плазмонного резонансу у металевих еліпсоїдальних наночастинках [Текст] / К. Ківа, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2021“ (Травень, 18-20, 2021). Львів. – 2021. – С. C16.
 118. Малиш, Р. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичними метал-графеновими наночастинками [Текст] / Р. Малиш, В. Рева, Н. Смирнова, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2021“ (Травень, 18-20, 2021). Львів. – 2021. – С. C17.
 119. Манюк, М. Поверхневі плазмон-поляритони у композиті з циліндричними металевими включеннями [Текст] / М. Манюк, Н. Павлище, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2021“ (Травень, 18-20, 2021). Львів. – 2021. – С. C18.
 120. Ратушняк, А. Розмірна залежність добротності плазмонного резонансу сферичної металевої наночастинки [Текст] / А. Ратушняк, Н. Смирнова, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2021“ (Травень, 18-20, 2021). Львів. – 2021. – С. C19.
 121. Karandas, Ya. V. The effect of an oxide layer on surface plasmons in metal 1D structures [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun // Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, Physics and Technology of Surface» devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop «Nanostructures and Nanomaterials in Medicine: Challenges, Tasks and Perspectives» – Kyiv, 2021. – 236 p. – P. 94.
 122. Korotun, A. Size oscillations of the frequency of surface plasmons in metal nanowires with an elliptical cross section [Text] / A. Korotun, A. Babich // II International Advanced Study Conference «Condensed Matter and Low Temperature Physics 2021» (CM<P 2021), B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine (6 - 12 June 2021, Kharkiv): : Conference Program and Book of Abstracts / Ed. Natalia Mysko-Krutik. – Kharkiv: FOP Brovin O.V., 2021. – 240 p. – P. 135.
 123. Pavlishche, N. Split of surface plasmon resonance in metal nanodisks with a small aspect ratio [Text] / N. Pavlishche, A. Korotun, V. Kurbatsky, I. Titov // II International Advanced Study Conference «Condensed Matter and Low Temperature Physics 2021» (CM<P 2021), B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine (6 - 12 June 2021, Kharkiv): : Conference Program and Book of Abstracts / Ed. Natalia Mysko-Krutik. – Kharkiv: FOP Brovin O.V., 2021. – 240 p. – P. 141.