Ви є тут

Головна

Прізвище: Тіховська

Ім'я: Тетяна

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічих наук

 

Освіта: вища

 • Криворізький гірничорудний інститут , Технологія машинобудування , рік закінчення – 1982 ,[дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності « металорізальні верстати і інструменти », спеціалізація – « спеціалізація за дипломом », кваліфікація за дипломом – « інженер-механік »
 • Міжнародна школа бізнесу , Міжнародний центр приватизації,інвестицій та менеджменту , рік закінчення – 2000 , [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності « », спеціалізація – « фінанси », кваліфікація за дипломом – « фінансист »
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.11 « математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці »:
  « Моделі і методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки », рік захисту – 2013р. , Класичний приватний університет
 • Наукові інтереси:

  • Оцінювання наукових проектів в умовах невизначеності

  Дисципліни, які викладає:

  • Економіка і організація виробництва
  • Економіка за видами діяльності
  • Фінанси і кредит
  • Менеджмент імаркетингові дослідження
  • Організація, планування та управління виробництвом
  • Статистика

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Корольков В.В., Тіховська Т.М., Іванов М.М. Система моделювання процеcів керування наукоємним підприємством. // Патент 51878 Україна, МПК (2009) G06F 17/00 ; власник Запорізький національний технічний університет; заявл. 28.12.2009; публ. 10.08.2010 , Бюл. № 15.
  • Тиховская Т.Н. Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры производства предприятия силовой электроники // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, КЕУ ДВНЗ “КНЕУ” ім. В. Гетьмана, 2010. – № 1(21) – C. 78 – 83.
  • Корольков В.В., Тіховська Т.М. Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України.—Львів, 2010– Вип. 20.10 – С. 177-182.
  • Тіховська Т.М. Метод ухвалення управлінського рішення на основі оцінки наукових проектів// Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: Зб. наук. Праць – К., 2010. – №. 5 (55) – С.148-153.
  • Тіховська Т.М. Моделі оцінювання наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – 2010. – № 5 – C.232-236.
  • Тиховская Т.Н. Кластерный анализ : к проблеме управления предприятиями электроники //Теоретичні і прикладні аспекти економіки тв. Інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.3. – 200 с. (С. 111 – 114).
  • Тіховська Т.М. Методи та моделі оцінки проектів підприємств силової електроніки в умовах невизначеності// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3 – Хмельницький, 2011. – С. 173 – 177.
  • Тіховська Т.М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Запоріжжя.-КПУ.- 2012р
  • Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
  • Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
  • Тиховская Т.Н. Економіко-математичні моделі управління підприємством силової електроніки: теоретичні і прикладні аспекти // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л. О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 208 с. (С.124 - 137)
  • Тиховская Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. Рос.мова, англ.мова, укр.мова. (С.376-388).
  • Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За Ред. Соловьйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. : Англ. мова, рос мова, укр. мова : іл. (С. 82-90)
  • Тіховська Т.М. Рынок силовой электроники как производная энергетики. [Текст] / Т.М. Тіховська //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 316 –320
  • Тіховська Т.М.Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники. [Текст] / Т.М. Тіховська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – 428 с. (С. 245 –252)
  • Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014. Розділ в монографії С. 58 – 65

  Участь у конференціях:

  • 27-28 травня 2011 р , Четверта міжрегіональна науково-практична конференція конференція « Проблеми економіки та управління у промислових регіонах », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Оптимизация структуры затрат инновационных проектов предприятий силовой электроники »
  • 18-19 квітня 2013 р , Міжвузівська науково-практична конференція конференція « Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Rtsearch of the market of power electronics for the search of an optimal strategy of the enterprise »
  • 5-17 травня 2013 р. , IV Міжнародна науково-практична конференція конференція « Інформаційні технології та моделювання в економіці », м.Черкаси,Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького , тема доповіді « Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники »
  • 12 вересня 2013 р. , ІІІ Міжнародна науково-практична конференція конференція « Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки », м.Черкаси, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького , тема доповіді « Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе »
  • 15-19 квітня 2013 р. , Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція « Тиждень науки-2013 », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « ТВА на підприємствах електротехнічної галузі »
  • 14-18 квіт. 2014 р. , Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція « Тиждень науки-2014 », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Прогнозування обсягу ринку напівпровідникових приладів »
  • li> 15-16 травня 2014 , Міжвузівська науково-практична конференція конференція « Проблеми економіки та управління у промислових регіонах », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Управління грошовими потоками на підприємствах будівельної галузі »

   

  Відзнаки та нагороди:

  • Відзнака чи нагорода , рік отримання

  Рік початку діяльності в університеті: 2005 .

  Мови спілкування: українська, російська ,...

  Контакти:

  Контакти:

  адреса: 69063, вул. Жуковського,64
  аудиторія (кабінет): а.368
  тел.: 061-7698393
  e-mail: e-mail
  URL: URL