Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення студентами основ енергопостачання, енергорозподілу, енерговикористання на сучасних підприємствах металургійної та ливарної галузі.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- вивчити основні різновиди енергоносіїв металургійного виробництва;
- вивчити основні засади тепло забезпечення в металургії;
- знати основи електрозабезпечення металургійного виробництва;
- орієнтуватися в основних методиках виробництва енергоносіїв металургії;
- вивчити особливості використання вторинних енергоресурсів в металургії;
- знати основи водозабезпечення металургійних підприємств;
- знати основи теплоенергетики основних етапів металургійного переділу.
 
Викладач дисципліни: Пархоменко Андрій Валентинович, доцент, канд. техн. наук

Робоча програма і силабус

 

Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань
_13 механічна інженерія
нормативна
Модулів – 2
Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)
___136 металургія______
___Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів_______
(код і найменування)
Рік підготовки:
Змістових модулів – 8
3-й
3-й
Семестр
Загальна кількість годин - 90
6-й
6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4,4
Освітній ступінь: бакалавр
 
28 год.
6 год.
Самостійна робота
60 год.
84 год.
Індивідуальні завдання:
 
Контр.раб.
Вид контролю: залік

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Теплоенергетика», для студентів заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 136 «Металургія», освітньої програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів та сплавів»/ Укл.:А.В.Пархоменко, Ю.П.Петруша – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. - 17 с.