Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика розробки та прийняття управлінських рішень» є знати методологію проектного менеджменту, набути уміння розробляти і приймати рішення під час планування і реалізації проектів (програм)  з метою підвищення їх загальної керованості.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика розробки та прийняття управлінських рішень» є:

- приймати рішення про затвердження   переліку проектних альтернатив;

- розробляти рекомендації з вибору проектної пропозиції;

- розробляти документ про прийняття проектних рішень та про досвід прийняття проектних рішень;

- приймати рішення про планування і виконання проектних дій;

- приймати рішення  про здійснення процесів проектної діяльності;

- розробляти  документ  про про склад проектної команди;

- розробляти план розвитку проектної команди.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень;

- методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень;

-  моделі  і  методи  прийняття  рішень  з  управління  фінансовими  та господарськими ресурсами.

вміти:

- підготувати проект управлінського рішення;

- проаналізувати вигоди та витрати підприємства;

- проаналізувати доречність інвестицій;

- прогнозувати розвиток будівельного підприємства.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    90   годин /   3   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – диф. залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Ярова Л. В.