Ви є тут

Головна

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання.
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати здобувач відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Теорія і методика дошкільного навчання та виховання дітей з вадами мовлення», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
Метою викладання навчальної дисципліни є формування систематизованих знань з організації навчально-виховногопроцесу в спеціальних дошкільних закладах (групах компенсуючого типу) для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Основними завданнями є:

 • ознайомлення студентів з теоретичними основами організації навчально-виховногопроцесу в спеціальних дошкільнихзакладах (групах компенсуючого типу) для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку, які підкріплюються конкретними практичними матеріалами;
 • формуваннявміння застосовувати теоретичні знання з даного курсу та споріднених дисциплін і знання, здобуті при самостійному опрацюванні спеціальної літератури, на практиці (під час підготовки до практичних занять, при написанні реферату тощо);
 • навчання плануванню спільної роботи логопеда з вихователями з розвитку мовлення та інших розділів програми навчання і виховання дітей дошкільного віку;
 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом працівників спеціальних дошкільних установ для дітей з порушеннями мовлення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • професійну термінологію, що існує в даній галузі;
 • знати організацію та зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього та дошкільного віку в різних формах: фронтальна, спільна, самостійна.
 • фронтальні та індивідуальні форми роботи з батьками, умови наступності в освітньо-виховній роботі між дитячим садом і школою, між сімейним і суспільним вихованням.
 • зміст, методи, форми, методики навчання і виховання дітей у спеціальному дошкільному закладі та сучасні вимоги до них.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти:

 • ознайомлюватися із передовим педагогічним досвідом працівників спеціальних дошкільних установ для дітей з порушеннями мовлення.
 • вибирати адекватні методи, прийоми, засоби педагогічного впливу.
 • прогнозувати результати цих впливів, планувати роботу, користуючись доступною для самостійної роботи з програмною, методичною, психолого-педагогічною літературою.