Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – засвоїти сучасні правила і тенденції розвитку систем електрозв’язку та навчитися співставляти схеми реальних систем з відповідними математичними моделями, а також ознайомитись з існуючими методами та алгоритмами моделювання як сигналів, окремих елементів систем електрозв’язку, так і складних  систем передавання і прийому телекомунікаційної інформації загалом.

Завдання – навчитись обирати адекватний розв’язуваній задачі математичний апарат та  виробити навики вирішення певних технічних задач, які пов’язані з проектуванням сучасних систем електрозв’язку.

При вивченні даної дисципліни студент отримує:

загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8);

фахові (професійні) компетентності:

–  здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);

–  здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій із урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2);

–  здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3);

–  здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).

Результатом навчання є:

– вміння аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов (РН-1);

– вміння застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах (РН-2);

– вміння пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією (РН-4);

– здобуття навичок оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних (РН-5);

– вміння адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-6).

Викладач дисципліни:

Бугрова Тетяна Іванівна, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 8,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

Нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Інформаційні мережі зв’язку»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 255

5,6-й

5,6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

60 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

30 год.

8 год.

Самостійна робота

135 год.

205 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Вид контролю: залік, іспит