Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з теорії автоматичного керування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні поняття та визначення теорії автоматичного керування;
 • методи дослідження динамічних характеристик (часових та частотних) різних ланок;
 • методи аналізу стійкості систем автоматичного керування,
 • методи дослідження впливу різноманітних параметрів САК на якість керування;
 • методи побудови корегуючих пристроїв для поліпшення якості керування;
 • основні поняття та визначення сучасної теорії автоматичного керування (простір стану, дискретні системи);
 • Основні методи фільтрації перешкод в САК.

вміти:

 • описувати системи автоматичного керування;
 • аналізувати стійкість отриманих диференційних рівнянь;
 • аналізувати якість керування;
 • розробляти корегуючі пристрої;
 • використовувати різні методи для фільтрації перешкод в САК;

 

Викладач дисципліни: Єфименко Миколай Володимирович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 5 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
6 год.  год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11  
5 5 5 10 5 10 10 10 15 10 15 100