Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Теоретичні проблеми адміністративного судочинства» є вивчення чинного судового адміністративно-процесуального законодавства України, поняття та принципів судового адміністративного процесу, дискусійних питань теорії та практики адміністративного судочинства, його правової природи, організації адміністративних судів, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у зазначеній сфері.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-     нормативну базу, що регулює здійснення адміністративного судочинства;

-     основні теоретичні положення інституту адміністративної юстиції.

вміти:

-     відшукати та проаналізувати потрібну норму у чинному законодавстві;

-     складати адміністративно-процесуальні документи;

-     готувати доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу.

 

Викладач дисципліни:  Арнольд Павлович Купін

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 08 Право  нормативна
Напрям підготовки:081 "Правознавство"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – реферативна робота

Семестр

Загальна кількість годин – 150 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь: Магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
47 год. 69 год.
Індивідуальні завдання
47 год. 69 год.
Вид контролю
екзамен екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – екзамен)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Екзамен

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т1-8
100 100 100