Ви є тут

Головна
Мета навчальної дисципліни:

Надання студентам теоретичних знань в галузі проектування ливарної технології, необхідних технологічних розрахунків, а також конструктивних особливостей модельно-опочної оснастки.

Завдання навчальної дисципліни:
  • здобуття теоретичних знань щодо принципів проектування технології ливарної форми і вміння практично їх використовувати при розробці основних елементів технології отримання виливка згідно з заданим кресленням деталі;
  • на базі теоретичних знань в галузі руху рідкого металу у формі під час заливки і кристалізації металу робити інженерні технологічні розрахунки елементів ливарної форми: ливникової системи, надливів, холодильників, тиску металу на форму тощо;
  • здобуття теоретичних знань і вміння на їхній базі виконувати проектно-конструкторські розробки у вигляді робочих креслень модельно-опочної оснастки  ливарної форми виливка.
Викладач дисципліни: Кузовов Олексій Федорович, доцент, кандидат технічних наук

Робоча програма і силабус

 

Найменування показників
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4
Галузь знань
13 Механічна інженерія
Нормативна
Спеціальність
136 Металургія
Модулів – 2
Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2
3-й
3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість
годин – 120
5-й
5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 5,4
Освітній ступінь:
бакалавр
 
30год.
8 год.
Практичні, семінарські
 
 
Лабораторні
14 год.
2 год.
Самостійна робота
76год.
112 год.
Вид контролю: екзамен