Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Єршов Анатолій Васильович

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Фізика” є формування у студентів базових теоретичних знань з основ класичної, квантової та сучасної фізики, їх взаємозв’язку, основних фізичних принципів, фундаментальних понять, можливості використання фізичних знань у різних галузях прикладних наук, електричної техніки, автоматизації промислового устаткування, сформувати у студентів науковий світогляд та сучасне фізичне мислення.
Завдання: вивчення основних фізичних понять, принципів і законів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
основи кінематики та динаміки матеріальної точки;
основні закони збереження;
елементи спецільної теорії відносності та елементи релятивістської динаміки;
основи молекулярної фізики и термодинаміки;
основи електростатики;
основні закони електричного струму та його властивості;
основи електромагнетизму;
рівняння Максвела та властивості електромагнітних хвиль;
коливання і хвилі;
основні явища і закони хвильової оптики;
елементи квантової механіки;
основи атомної фізики;
основи фізики твердого тіла;
основи фізики атомного ядра.

вміти:
аналізувати фізичні явища та процеси;
визначати фізичні величини;
працювати з фізичним обладнанням та проводити самостійну експериментальну роботу;
робити математичну обробку результатів дослідження;
зіставляти дослідні результати з теорією та єднати практичні навики і знання з фізичної теорії.