Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами: тенденцій розвитку САПР; основних термінів та визначень; принципів побудови та функціонування САПР; моделей, методів та програм моделювання на усіх рівнях проектування комп'ютерних систем (КС); проведення порівняльного аналізу; методів пошуку оптимальних рішень, формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • призначення САПР КС та їх структуру;
 • склад та призначення програмного забезпечення САПР;
 • задачі, моделі та методи на різних рівнях автоматизованого проектування
 • комп'ютерних систем;
 • методи порівняльного аналізу та пошуку оптимальних рішень.

вміти:

 • володіти методами та засобами проектування комп’ютерних систем;
 • здійснювати декомпозицію проект­ної задачі;
 • визначати математичну модель для рішення задачі проектування;
 • формулювати критерії оцінки якості проектних рішень;
 • визначати методи оптимізації;
 • вибирати (розробляти) мову опису вхідної інформації, щодо об’єкту проектування;
 • вирішувати поставлену задачу про­ектування за допомогою САПР.

 

Викладач дисципліни: Киричек Галина Григорівна, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 10 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
140 год. 166 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Змістовий модуль №7
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  
5 10 5 10 5 10 10 15 15 15 100