Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія зведення спеціальних будівель і споруд» є виробити у студента творчий підхід до вирішення завдань удосконалення технології, механізації та організації будівельно-монтажних робіт при зведенні спеціальних споруд.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія зведення спеціальних будівель і споруд» є:

- аналізувати характеристики і основні параметри спеціальних будівель і споруд з точки зору їх впливу на технологію їх зведення;

- обґрунтувати доцільні технологічні методи потокового виконання будівельно-монтажних робіт;

- визначити особливості зведення спеціальних будівель і споруд з урахуванням умов будівництва;

- визначити технологічні параметри та складати виробничі завдання на виконання робіт по зведенню

спеціальних будівель та споруд;

- здійснювати операційний та приймальний контроль проектної документації, будівельних матеріалів і

виробів та  виконання будівельно-монтажних робіт;

- складати виконавчі схеми, вести журнали виконання робіт, складати акти на виконання схованих робіт.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: відомості про організаційно-технологічні рішення при виконанні будівельно-монтажних робіт на будівництві спеціальних споруд.

вміти: керуючись нормативними матеріалами, враховуючи архітектурно-планувальну і конструктивну частину проекту, базу будівельної організації, на складні будівельні процеси, вибрати сучасні технології і методи виконання процесу будівельного виробництва.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120    годин /   4   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - РГР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, к.т.н. Жван В. Д., ст. викладач Іщенко О. С.