Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – отримання студентами знань по організації та технології виробництва силових масляних трансформаторів І-VIII габаритів, вивчення основних технологічних процесів складання силових трансформаторів.

Завдання дисципліни – засвоєння методів у організації виробництва силових масляних трансформаторів та підготовки комплексу технологічних процесів з питань загальної технології виробництва трансформаторів, методів проектування технологічних процесів, виробничих дільниць та технологічного обладнання, методів контролю якості виробництва та видів випробувань трансформаторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: організацію виробництва трансформаторів, основні технологічні процеси І-ІІІ складання силових масляних трансформаторів, характеристики матеріалів, які використовуються при складанні трансформаторів, методи випробувань;
вміти: розробляти маршрутні карти основних технологічних процесів складання трансформаторів, розраховувати розміри виробничих дільниць, необхідну кількість робітників та обладнання для конкретного технологічного процесу.

Методичне забезпечення

  1. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни "Технологія виробництва силових трансформаторів".
  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технологія виробництва силових трансформаторів" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати" усіх форм навчання /Укл.: А.Р. Лучко, Д.О. Літвінов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 46 с.
  3. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни " Технологія виробництва силових трансформаторів" для студентів спеціальності 8.092206 "Електричні машини і апарати" заочної форми навчання/Укл.: Метельський В.П., Д.О. Літвінов. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 20 с.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3.5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. Цикл  дисциплін

самостійного вибору ВНЗ

Напрям підготовки

6.050702

Електромеханіка

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.05070201 "Електричні

машини і апарати"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 105

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»

12 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 -

 -

Лабораторні

12 год.

12 год.

Самостійна робота

81 год.

81 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: залік