Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія ізоляційних та опоряджувальних робіт» є навчити студентів мислити, орієнтуватись на майбутнє, щоб зробити будівлі ще кращими та функціональними; вивчення наукових основ прогресивних методів виконання будівельних процесів при будівництві, реконструкції та ремонті будівель і споруд; одержання комплексу інженерних знань для ефективного та якісного рішення практичних задач проектування і виконання ізоляційних та опоряджувальних робіт при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія ізоляційних та опоряджувальних робіт» є визначати склад робочих операцій і будівельних процесів, обґрунтовано вибирати методи виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби, розробляти технологічні карти будівельних процесів, визначити трудомісткість, механо-озброєність будівельних процесів і потрібну кількість робітників, машин, механізмів, матеріалів, напівфабрикатів і виробів, оформляти виробничі завдання, визначати обсяги ізоляційних та опоряджувальних робіт, здійснювати контроль їх якості.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: індустріальні методи виконання ізоляційних та опоряджувальних робіт; поточні методи виконання ізоляційних та опоряджувальних робіт; сутність і методи календарного планування при виконанні ізоляційних та опоряджувальних робіт; методику технологічного проектування; зміст і структуру проекту проведення робіт; основні регламенти та вимоги по технології ізоляційних та опоряджувальних робіт.

вміти: обґрунтовано вибирати методи та способи підготовки до виконання ізоляційних та опоряджувальних робіт; формувати структуру ізоляційних та опоряджувальних робіт, виконувати варіантне проектування, розробляти календарні плани та графіки потокового виконання робіт; розробляти проекти проведення робіт.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   180  години /  6  кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – курсовий проект, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Бобраков А. А.