Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва» є знати основи технології будівельних процесів, навчити студентів обґрунтуванню методів виконання процесів. В результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти вмінням та знанням в проектуванні будівель, споруд, використовувати нормативно-технічну документацію, розробляти проекти.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія будівельного виробництва» є:

- керуючись нормативними матеріалами, враховуючи архітектурно - планувальну і конструктивну частину проекту, базу будівельної організації, в умовах проектної організації: розробляти технологічні карти на нескладні будівельні процеси; вибирати машини, механізми та інженерне обладнання для виконання технологічного процесу будівельного виробництва;

- забезпечувати дотримання вимог технології при виконанні будівельних процесів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні положення і задачі будівельного виробництва, технічне і тарифне нормування; види і особливості будівельних процесів при зведенні будівель і споруд,  потрібні ресурси; вимоги до якості будівельної продукції і методи її забезпечення; вимоги і забезпечення  охороні праці; зміст, порядок розробки та впровадження проектів організації робіт (ПОР) та виконання робіт (ПВР); передові методи виконання робіт та поняття комплексної механізації робіт.

вміти: опанувати методами будівництва, та зведення різних об’єктів з врахуванням скорочення термінів будівництва, підвищення рівня механізації та продуктивності праці, здешевлення будівельних робіт; встановити склад будівельних операцій і процесів; обґрунтовано вибирати метод виконання будівельних процесів, необхідні машини і механізми, технологічну оснастку; розробляти технологічні карти на виконання технологічних процесів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     180    години /    6   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – курсовий проект, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, к.т.н. Жван В. Д., ст. викладач Іщенко О. С.