Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Технічний нагляд в будівництві» є отримання знань щодо механізму проведення  технічного нагляду  під час нового будівництва,  реконструкції,  реставрації, капітального  ремонту  будівель  і  споруд,  а  також   технічного переоснащення діючих підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технічний нагляд в будівництві» є:

- забезпечувати належний контроль якості виконання будівельних та ремонтно-відновлювальних робіт,

оцінку відповідності об'єкта будівництва його проекту, необхідним вимогам безпеки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт; порядок приймання об'єктів, закінчених будівництвом; методи контролю якості об'єктів; порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

вміти: визначати обсяги виконаних робіт, перевіряти їх якість та відповідність до загальноприйнятих будівельних стандартів і норм.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     120    години /    4   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання -  рубіжні тестові контролі.