Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є розрізняти основні функції ОС, навчитись керувати задачами, пам’яттю, файлами, здійснювати планування та диспетчеризацію задач. Навчитись розробляти блоки ОС

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • Керувати задачами
  • Здійснювати планування та диспетчеризацію задач
  • Керувати пам’яттю
  • Керувати файлами
  • Обробляти переривання
  • Керувати процесами
  • Керувати пристроями введення-виведення
  • Розробляти блоки ОС
  • Розрізняти і вміти використати сучасні ОС

 

Викладач дисципліни: Тягунова Марія Юріївна, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
2-й, 3-й 2-й, 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 210 4-й, 5-й 4-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 10 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.  год.
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
140 год. 194 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит, залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
14 14 14 14 15 14 15 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14  
14 41 15 14 14 14 15 100