Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Сучасні методи математичного моделювання та оптимізації» є оволодіння студентами знаннями щодо сутності, логіки, методології та методики моделювання та оптимізації, визначення завдань, функцій методів моделювання й оптимізації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: Основні принципи математичного моделювання, особливості побудови математичних моделей, чисельні методи рішення нелінійних рівнянь, наукові підходи до застосування математичної моделі у задачах оптимізації, критерії та особливості застосування одновимірної і багатовимірної оптимізації при вирішенні задач захисту інформації.
Вміти: Розробляти математичні моделі завдань забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації.
Розробляти стохастичні моделі та будувати стохастичні оцінки для випадкових змінних в умовах проведення експериментів за допомогою методу статистичного моделювання випадкових та неперервних величин.
Розробляти та тестувати імітаційні моделі, використовуючи мову імітаційного моделювання.
Проектувати моделюючі алгоритми, використовуючи методи сумісної роботи аналітичних та імітаційних компонентів.
Використовувати математичні методи оптимізації з метою одержання найкращих характеристики функціонування засобів та систем.
Викладач дисципліни: Лізунов Сергій Іванович, к.т.н, доц., доцент кафедри захисту інформації.