Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань з основних технологій створення WEB-сайтів для мережі Internet та практичних навичок застосовування основних мов розмітки та програмування для надання їм динаміки та інтерактивності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи створення статичних, динамічних та інтерактивніх WEB- сторінок за допомогою сучасних клієнт-серверних технологій;
 • мову гіпертекстової розмітки HTML;
 • мову форматування WEB- сторінок CSS;
 • основи мови програмування JavaScript для обробки інформації на стороні клієнта (браузера);
 • основи мови програмування PHP для обробки інформації на стороні сервера;
 • основи мови програмування Java для обробки інформації на стороні сервера.

вміти:

 • створювати статичні WEB- сторінки за допомогою мови HTML;
 • управляти форматуванням та зовнішнім виглядом WEB- сторінок за допомогою каскадних таблиць стилів CSS;
 • створювати динамічні та інтерактивні HTML-документи за допомогою сценаріїв на мові JavaScript, що виконуються на стороні клієнта (браузера);
 • створювати динамічні та інтерактивні HTML-документи за допомогою сценаріїв на мові РНР, що виконуються на стороні сервера;
 • створювати динамічні та інтерактивні WEB - документи за допомогою Java-сервлетів та технології Java Server Pages (JSP).

 

Викладач дисципліни: Касьян Костянтин Миколайович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
98 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11  
5 5 5 10 5 10 10 10 15 10 15 100