Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни «Суб’єкти правоохоронної діяльності» є  формування цілісного уявлення про правовий статус суб’єктів правоохоронної діяльності в Україні та зарубіжних країнах та набуття студентами відповідних навичок і вмінь використання одержаних знань при оволодінні інших навчальних дисциплін спеціальності, особливо діяльнісного спрямування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • поняття та ознаки правоохоронної діяльності;
  • класифікацію суб’єктів правоохоронної діяльності;
  • поняття та ознаки правоохоронного органу;
  • специфіку системи правоохоронних органів в зарубіжних країнах;
  • нормативну базу, яке регулює правовий статус правоохоронних органів в Україні;
  • напрямки взаємодії правоохоронних органів України та зарубіжних країн.

вміти:

  • тлумачити чинне законодавство про порядок створення, структуру та функції правоохоронних органів;
  • визначити ознаки, принципи, межі та методи практичної реалізації діяльності правоохоронних органів;
  • дослідити проблеми суб’єктів правоохоронної діяльності,  підготувати тези виступів на науково-практичних конференціях, статі в наукових журналах для молодих вчених.

 

Викладач дисципліни:  Сергій Костянтинович Бостан

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 26 Цивільна безпека  нормативна
Напрям підготовки: 262 "Правоохоронна діяльність"

Модулів - 1

Змістових модулів – 2

  Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – не пеедбачено навчальним планом

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – семестрова реферативна робота 

Семестр

Загальна кількість годин – 120 10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6

Освітній ступінь: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
40 год. 56 год.
Індивідуальні завдання
38 год. 54 год.
Вид контролю
екзамен екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти (підсумковий контроль – екзамен)

 

Поточна аудиторна та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 екзамен

100+100+100=100

3

100 100 100
Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7 Т8-9 Т10-11 Т12-13 Т14 Т1-14
100 100 100