Ви є тут

Головна
  1. Дергач, М.А. Організація театральної роботи зі школярами. Методичні пошуки педагогів і науковців ХХ століття: Науково-методичний посібник [Текст] / М.А. Дергач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 117 с.
  2. Дергач, М.А. Театральное искусство в учебно-воспитательной работе школы. Хрестоматия. [Текст] / М.А. Дергач - Днепропетровск: IMA-прес., 2011. – 194 с.
  3. Бочелюк, В.Й. Організаційна психологія на підприємстві. Навчальний посібник. [Текст] / Бочелюк В.Й., Пучина О.В. // Киів, Видавничий дім «Скіф». – 2012. – 272 с.
  4. Найдьонов, М. І. Соціально-психологічні чинники престижності професій підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці. Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів [Текст] / М. І. Найдьонов [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 241 с.
  5. Бочелюк, В.Й. Геронтопсихологія: Навчальний посібник. [Текст] / В.Й. Бочелюк, О.А.Черепєхіна, 2014. – 436 с.
  6. Волярська О.С. Професійна підготовка слухачів навчальних підрозділів на підприємствах, в організаціях та установах (психолого-педагогічний аспект). Навчально-методичний посібник [Текст] / Волярська О.С., Пучина О.В. // Запоріжжя, Видавництво «Кругозір». – 2015. – 136 с.
  7. Бочелюк, В.Й. Методика та організація наукових досліджень з психології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / Укладачі: В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля). – (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 312 с.