Ви є тут

Головна

2017

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Навчальний посібник «Політико-правова система України: курс лекцій» Кириченко В.М., Орлянський В.С., Безрукова О.А., Рєзанова Н.О., КириченкоЮ.В., Соколенко Ю.М., Давлєтова Г.В.
 • Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». - № 1(15). – 2017. – с.18-21
 • Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно- правові аспекти конституційного регулювання Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». – Одеса: Причорноморська фундація права. - № 1(15). – 2017. – с.14-17
 • Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. - № 1(26). – 2017. –с.24-30
 •  Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць / за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк: Века-Друк, 2017. – с.90-99
 • Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Уєгород, 21-22 квітня 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – с.22-25.
 • Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) – Івано-Франковськ, 2017. – 136 с. – 3-6
 • Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р. / Ред.д-р філ..н., проф.. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. –с.113-119
 • Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, – с.53-54

 

2016

 • Рєзанова Н.О. Онтологія політичної культури в період модернізацій них перетворень / Н.О.Рєзанова // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша:  збірник наукових праць / за заг. ред. В.І.Бортнікова; Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 436 с. – С.206-215.
 • Рєзанова Н.О. Особливості державно-громадського управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 256 с. С.107-117. (§2.4).
 • Рєзанова Н.О. Політична культура в період модернізацій них перетворень / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.3. – 568 с. С.276-279.
 • Рєзанова Н.О., Фірсов А. І. До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. – Т.3. 568 с. С.287-289.
 • Рєзанова Н.О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах / Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. № 67 / Під ред. В.Г.Воронкової; Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.170-183.
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. Запоріжжя:ЗДІА, 2016. – 274 с. С.156-159.
 • Політико-правова система України курс лекцій: навч. Посібн./ За загал.ред.В.М.Кириченка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 204 с. (Рєзанова Н.О.  Лекція 5. Політична ідеологія. С.84-107)
 • Орлянський В.С. Тваринницька галузь Запорізькоїобласті в період окупації ь(1941-1943 р.р.) Науковий вісник «Гілея» - випуск. 118 (№3), Київ, 2011. – с.76-81
 • Кириченко Ю.В. Право на працю: проблеми конституційного регулювання / « Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції».: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. с. 51-54
 • Кириченко Ю.В. Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на житло в Україні та державах континентальної Європи Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.5. – Т.1 – Херсон, 2016. с.49-52
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на житло в Україні та державах континентальної Європи // «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчюКонституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред..) Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – с.227-231
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на охорону здоров’я за конституціями України та держав континентальної Європи: проблеми регулювання // Пріоритетні напрями модернізації системи права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. –с.46-49
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.-156-159

2015

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.
 • Рєзанова Н.О. Державно-громадське управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Модус державно-громадського управління освітою: монографія // Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова / за наук.ред.В.П.Беха; ред.кол.:В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст.голови) [та ін..].- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. -780 с. – С.374-388.(§6.1.)
 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як  цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (19-20 листопада 2015 року) // за заг. ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015.- 176 с. ( С.115-117)
 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: підручник / Кол.авторів;Кер.авт. кол. к.ю.н., проф. Ведерніков Ю.А. – 2-е вид. переробл. і доповн. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015, Ліра ЛТД. – 486 с
 • Кириченко Ю.В.Кириченко Ю.В. Право на невтручання в особисте і сімейне життя за конституціями України та європейських держав Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 196 с., - 46-49
 • Кириченко Ю.В. Відповідність ст..39 Конституції України міжнародно-правовим актам і конституційній практиці європейських держав Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», 27-28 марта 2015 г. – Часть 1., Кишинев, респ.Молдова. – с.83-86.
 • Кириченко Ю.В. Застосування досвіту щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні /Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 травня, 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – с.41-44
 • Кириченко Ю.В. Право на освіту: проблеми конституційного регулювання / «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 серпня 2015. – Львов: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015 р. – с.14-16
 • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.5.- Т.1 – Херсон, 2015. – с.75-79.
 • Кириченко Ю.В. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст.39 Конституції України Науково-практичний фаховий журнал «Юридичний вісник». – Одеса: національний університет «Одеська юридична академія» 2015. - № 4. С.94-103
 • Орлянський В.С. Держгосп як господарсько-політичний інститут німецької окупаційної влади (1941-1943 р.р.) Музейний вісник №15/2. – Запоріжжя, 2015. – 282 с.- с.200-209.
 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 листопада 2015 р.)За загл.ред. д-р. філ.наук, проф.. В.Г. Воронкової – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. – с.115-117.

2014

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. 468 с. С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 23 с.
 • Безрукова О.А. Соціологія сім’ї. Соціологія моралі [Текст] / О.А. Безрукова // Галузеві та спеціальні соціології: підруч. / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред.. Ж.Д.Малахова. Запоріжжя: Жовті води, 2014. – 372 с. С. 337-369.
 • Безрукова О.А. Соціологія: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 34 с.
 • Безрукова О.А. Короткий конспект лекцій з соціології для студентів технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.
 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 218 с.

2013

 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. Т.1. 344с., Т.2. 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 384 с. С. 339-357.

2012

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін. – К.: «Центр учбової літератури, 2012. 256 с.

2011

 • Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання всіх технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • ириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.

2010

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 50 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 44 с.
 • Безрукова О.А. Словник основних понять. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 82 с.