Ви є тут

Головна
  1. Kuz’kin, O. An investigation of the bus headways and the passenger waiting time on the urban routes / O. Kuz’kin // Technology audit and production reserves. — 2016. — №4/3(30). — P. 4–9.
  2. Kuz’kin, O. Graph theory methods in analyzing commuting networks of municipal electric transport / O. Kuz’kin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2016. — №2(4). — P. 19–25.
  3. Lashenyh, A. Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations  / A. Lashenyh, S.Turpak, S. Gritcay, L. Vasileva, E. Ostrohlyad // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – No. 5/3 (83). – P. 40-46.
  4. Turpak, S. Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry / S.Turpak, S. Gritcay, E. Ostrohlyad // Metallurgical and Mining Industry. – 2016 – No.10. – P. 16 – 23.
  5. Кузькін, О. Ф. Вплив топології маршрутної мережі на показники роботи міського громадського транспорту / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2016. — №55. — С. 222–227.
  6. Сущенко, Р.В. Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. № 3 (57). С. 515–525.
  7. Сущенко, Р.В. Органічна єдність соціального й педагогічного факторів у формуванні управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Теорія і практика управління соціальними системами: щоквартал. наук.-практ. журн. Сер.: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. № 2. С. 109–117.
  8. Сущенко, Р.В. Педагогічні умови впливу масової позааудиторної роботи на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ПП Мошак М. І., 2016. Вип. 20. С. 177–182.
  9. Сущенко, Р.В. Формування управлінської культури студентів залізничних ВНЗ засобами позааудиторної роботи / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2016. Вип. 46 (99). С. 350–361.
  10. Турпак, С.М. Програма для побудови контактних графіків транспортного обслуговування виробничих підрозділів металургійного підприємства / С.В. Грицай, С.М. Турпак // А. с. 65138 Україна. Зареєстр. 04.05.2016.