Ви є тут

Головна
 1. Kuzkin, O. Service regularity investigation of fixed-route taxi during on-peak hours / O. Kuzkin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 5, No 3(77) (2015), P.14-22
 2. Sushchenko, R. Management Culture and Administrative Professionalism in Railway Transportation / Sushchenko R. // International journal of economics and society. Memphis, USA: ICES Foundation, 2015. Vol. 1, іssue 1 (April). P. 47–51.
 3. Каплуновська А.М. Підвищення безпеки руху на пішохідних переходах / А.М Каплуновська, В.Е Трушевський, В.В Науменко // Автошляховик України,.  – 2015. – №. 1 (2). – С. 39-41.
 4. Кузькін, О. Ф. Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби / О. Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2015. — №5/3 (77). — С. 14–22.
 5. Лащеных, А. А. Логистическое представление процессов движения материальных ресурсов [Текст] / А. А. Лащеных, С. Н. Турпак, С. В. Грицай  // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №2 (7). – С.91-95.
 6. Сущенко, Р.В. Детермінанти професійного навчання, спрямованого на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 45 (98). С. 242–249.
 7. Сущенко, Р.В. Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта / Р.В. Сущенко Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ: Міленіум, 2015. Вип. 208, ч. 2. С. 332–344.
 8. Сущенко, Р.В. Педагогічна підготовка викладачів до формування у майбутніх інженерів залізничного транспорту управлінської культури / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 43 (96). С. 388–396.
 9. Сущенко, Р.В. Педагогічний вплив – органічна константа формування управлінської культури інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 42 (95). С. 345–352.
 10. Сущенко, Р.В. Професійна готовність викладачів залізничних ВНЗ до формування управлінської культури студентів / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 44 (97). С. 319–330.
 11. Сущенко, Р.В. Формирование управленческой культуры инженера железнодорожного транспорта: концептуальный аспект / Р.В. Сущенко Карельский научный журнал. Петрозаводск: НП ОДПО «Ин-т направленного профессионального образования», 2015. № 1 (10). С. 74–77.
 12. Сущенко, Р.В. Формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту як процес педагогічний / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 41 (94). С. 318–327.
 13. Сущенко, Р.В. Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: наук. журн. Сер.: Педагогіка і психологія. Дніпропетровськ, 2015. № 2 (10). С. 216–222.
 14. Сущенко, Р.В. Цілі та цінності сучасної професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип. 40 (93). С. 273–280.
 15. Турпак, С.М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах / С.М.Турпак // А. с. 60633 Україна. Зареєстр. 14.07.2015. 
 16. Турпак, С.М. Удосконалення методу імітаційного моделювання вхідних вагонопотоків металургійних підприємств / С.М. Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2015. – С.51-56 (фахове видання)
 17. Юдін В.П. Аналіз ефективності сучасних та перспективних методів і засобів зниження шкідливих викидів автомобільного транспорту / В.П.Юдін, А.М. Каплуновська, О.В. Тарасенко, Г.А. Золотарев  // Science Rise – 2015. - № 9/2(14). – С. 18-22.