Ви є тут

Головна

Список наукових публікацій кафедри за 2015 рік

Монографії

 1. Бочелюк, В.Й. Психологія спеціальної освіти: монографія / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), В.А.Буланов (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля), В.Ю.Завацький (Луганський університет ім.Даля), М.С.Панов (КПУ), А.В.Турубарова (КПУ). - (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 320 с.
 2. Бочелюк, В.Й. Соціально-психологічні особливості інтеграції осіб з особливими можливостями в умовах розвитку сучасного українського суспільства: монографія. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк (КПУ), Г.В. Тихомирова (Дир.школи-інтернату №5,м.Запоріжжя), М.С. Панов (КПУ). – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2015. – 338 с.
 3. Бочелюк, В.Й. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моног. / В. Бочелюк, О. Лазорко, Ж Вірна , Л. Акімова та ін.(Луцький східноукраїнський університет ім.Лесі Українки); за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 588 с.

Навчальні посібники

 1. Бочелюк, В.Й. Методика та організація наукових досліджень з психології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / Укладачі: В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля). – (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 312 с.

Статті за співавторством та авторством студентів

 1. Бородулькіна, Т.О. Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку [Текст] / Т.О.Бородулькіна, М.В. Мордвинцева (ст.гр. ГП-210С) // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2015. – Вип. 17. – 370 с. -С.18-28.

Статті у фахових виданнях

 1. Бочелюк, В.Й. Культурно-особистісний фактор в управлінні сучасною організацією./ В.Й. Бочелюк // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія, Вип. 51. – Х.: ХНПУ, 2015. – С. 24 – 34.
 2. Черепехина, О.А. Емпатія як чинник емоційного вигорання психологів / О.А. Черепехина // Научные труды SWorld. – Выпуск 2(39). Том 11. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 76-83.

Статті у нефахових виданнях

 1. Черепехина, О.А. До проблеми розвитку професіоналізму студентів-психологів засобами аутогенного тренування у процесі фахової підготовки у ВНЗ / О.А. Черепехина // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 березня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 96-100.
 2. Черепехина, О.А Психологічні інструменти розвитку професіоналізму майбутніх психологів засобами аутогенного тренування у ВНЗ / О.А. Черепехина // Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2015 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 52-56.

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар І.В. Особливості прийняття рішень у осіб із комп'ютерною та інтернет-залежністю./ І.В. Бондар // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.351-352.
 2. Бондар, І.В. Агресія як фактор залежності особистості від куріння тютюну./ І.В. Бондар, І.А. Ахтирець (ст. гр. ГПз-211) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.370-371.
 3. Бородулькіна, Т.О. Вальдорфська педагогіка як здоров’язберігаюча та оздоровча освітня система / Т.О.Бородулькіна // Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2014 року, Київ. За заг.ред.В.Б.Халамендик / Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М.П.Драгоманова, ІАО, АВІУ. – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – С. 71-79.
 4. Бородулькіна, Т.О. Терапевтические возможности вальдорфской педагогики./ Т.О. Бородулькіна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.341-343.
 5. Бочелюк В.Й Вивчення ціннісних орієнтацій особистості Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3 квітня 2015 р., К.: тези XVII міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко. – К.: ОВС, 2015. – 21-24.
 6. Бочелюк В.Й. Соціально-психологічний аналіз гендерної проблеми в управлінні ХІІ Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» 16-17 квітня 2015 року, м. Сєверодонецьк, - С. 5.
 7. Бочелюк, В.Й. Психологія спільної трудової діяльності./ В.Й. Бочелюк // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.326-328.
 8. Волошина, Н.В. Рівень розвитку емпатії в юнаків і дівчат як компонента їх комунікативних здібностей./ Н.В. Волошина // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.328-329.
 9. Волошина, Н.В. Розвиток емпатії у процесі підготовки cтудентів-журналістів./ Н.В. Волошина, А.А. Серветник // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С. 362-364.
 10. Дергач, М. А. Особливості організації психологічного спостереження за допомогою відеозапису./ М.А. Дергач, А.Ю. Луценко (ст. гр. ГП-214), // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.366-367.
 11. Дергач, М.А. Емоційна виразність мови як об’єкт психологічного дослідження./ М.А. Дергач// Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.322-323.
 12. Дергач, М.А. Створення позитивних емоцій у хворих дітей за допомогою лікарняної клоунади./ М.А. Дергач, Д.О. Панченко (ст. гр. ГП-214) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.364-365.
 13. Застело, А.А. Психологические особенности креативной деятельности воспитателей ДОУ./ Застело А.А., Ладыгина Н.В. (ст. гр. ГПз-211) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.382-384.
 14. Застело, А.О. Проблема дистанційної взаємодії в освітньому процесі / А.О. Застело // «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» : Міжнародна науково-практична конференція (20-27 квітня 2015 року, м. Запоріжжя). – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B3_Yn8ZzmpCuRDRYOS15NVZIOTQ/edit
 15. Застело, А.О. Екологічність взаємодії суб’єктів соціальної роботи / А.О. Застело // Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи : психологічні, соціологічні, правові аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 лютого 2015 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Житомир : вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. – С. 30-33.
 16. Застело, А.О. Типологічні особливості військовослужбовців та специфіка їхнього реагування в екстремальних ситуаціях./ А.О. Застело // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.345-346.
 17. Походенко, С. В. Життєві цінності сучасних старшокласників./ С.В. Походенко , О.М. Чудновець (ст. гр. ГПз-219М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.356-358.
 18. Походенко, С.В. Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення молодих прокурорів./ С.В. Походенко, Т.В. Нестеренко (ст. гр. ГПз-219М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.354-355.
 19. Походенко, С.В. Політичний вибір особистості як суб’єктний вчинок./ С.В. Походенко // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.320-321.
 20. Пучина, О.В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки слухачів навчальних підрозділів на підприємствах, в організаціях та установах./ О.В. Пучина // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.330-332.
 21. Сафіулліна, Ю.В. Соціально-психологічні особливості професійних установок студентів./ Ю.В. Сафіулліна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.352-354.
 22. Семенцова, О.М. Емпатія як чинник емоційного вигорання педагогів / О.М. Семенцова, В.О. Сівер (ст. гр. ГПз-211С), // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.390-392.
 23. Семенцова, О.М. Особливості організації психологічної допомоги військовослужбовцям із зони АТО./ О.М. Семенцова, В.В. Камінський (ст.гр. ГП-224) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.388-390.
 24. Семенцова, О.М. Теоретико-організаційні принципи корекції комунікативної діяльності дітей із зпр в умовах дошкільного навчального закладу./ О.М. Семенцова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.337-338.
 25. Сорока, А.В. Опыт аргентинского танго: особенности психотерапевтического эффекта./ А.В. Сорока // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.349-350.
 26. Сорока, О.В. Вольова організація особистості як чинник схильності до інтернет-залежності./ О.В. Сорока, О.О. Івахненко (ст. гр. ГП-210С) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.359-360.
 27. Тисячник, І.В. Генеза визначень психологічної проблеми як базової категорії практичної психології./ І.В. Тисячник // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.343-345.
 28. Хрустальова, М.С. Ставлення молоді до правового регулювання цивільних шлюбів./ М.С. Хрустальова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.332-335.
 29. Черепехина, О.А Сучасне розуміння поняття «професіоналізм психолога» / О.А. Черепехина // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. (20-21 листопада 2015 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 40-42.
 30. Черепехина, О.А. До проблеми формування професіоналізму майбутніх психологів на початку ХХІ століття / О.А. Черепехина // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 січня 2015 року: Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». – С. 43-45.
 31. Черепехіна, О.А. Екзистенційна складова у формуванні професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ./ О.А. Черепехіна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.324-326.
 32. Черепехіна, О.А. Рольові очікування як компонент сімейно-рольової взаємодії молодого подружжя./ О.А. Черепехіна, А.М.Шостак (ст. гр. ГП-210С) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.361-362.
 33. Черепєхіна, О.А. Конструктивна та деструктивна взаємодія в стосунках між подружжям./ О.А. Черепєхіна, В.В. Черевко (ст. гр. ГП-210С) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.374-375.
 34. Черепєхіна, О.А. Рольові позиції тренера у футбольній команді./ О.А. Черепєхіна, А.В. Шатько (ГП-210М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.375-376.
 35. Черепєхіна, О.А. Ціннісно-орієнтаційна єдність як чинник міжособистісних стосунків./ О.А. Черепєхіна, Заграюк О.О. (ст. гр. ГПз-229М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.377-378.
 36. Шакіб, О.В. Особливості психологічного вигорання викладачів ВНЗ./ // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.339-341.
 37. Шевченко, С.І. Особливості міжособистісної комунікації при шкірних захворюваннях./ С.І. Шевченко // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.335-336.
 38. Шубертій, Н. Г. Типологічні особливості військовослужбовців та специфіка їхнього реагування в екстремальних ситуаціях./ Н. Г. Шубертій, Є. М.  Рябой // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.347-348.