Ви є тут

Головна

- Арабаджиєв Д.Ю. Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу / Д.Ю. Арабаджиєв // Науковий журнал «Політикус». – Випуск 1. – Одеса, 2016. – С. 74–77

- Бабарикіна Н.А. Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації / Н.А. Бабарикіна // Науковий журнал «Політикус». – Випуск 1. ? Одеса, 2016. – С. 77?80

- Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрісімейних злочинів / Н.М. Градецька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 2. ? С. 105–109.

- Градецька Н.М. Кібераддикція як чинник протиправної поведінки неповнолітніх. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / [ред. кол.: В.В. Чернєй, О.М. Джужа, В.В. Василевич та ін.]. – Ч. 2. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 12?15.

- Градецька Н.М. Тенденції міжнародно-правового правового регулювання протидії насильства в сім?ї. Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї [Текст]: електронн. зб. матеріалів науково-практичного семінару (Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 113–116.

- Градецька Н.М. Виховання патріотизму в освітньому процесі ВНЗ. Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми [Текст]: електронн. зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 01-02 листопада 2016 р.). Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2016;

- Градецька Н.М. Зарубіжний досвід кадрового забезпечення пенітенціарної системи. Тези доповідей науково-практичного семінару «Сучасні шляхи запобігання правопорушенням та злочинам серед персоналу кримінально-виконавчої системи України» [Текст]: матеріали наук.-практ. семін. (Чернігів 30 листопада 2016 р.). ? Чернігів: АДПтС, 2016.? С. 94?98.

- Градецька Н.М. Minority rights. Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез, 08 грудня 2016 р. / за ред. А.О. Монаєнка. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 50?54.

- Бабарикіна Н.А. Роль територіальної громади та місцевого патріотизму в процесі децентралізації // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми», м. Запоріжжя, 1-2 листопада 2016 р;

- Бабарикіна Н.А. Формування дієздатної громади в контексті децентралізації // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний виміри», м. Одеса, 9 грудня 2016 р.

- Арабаджиєв Д.Ю. Громадська активність як базис партисипативної демократії // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Астахов Д.С. Політичний аспект сучасного українського антирейдерського законодавства // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Бабарикіна Н.А. Реформа місцевого самоврядування в контексті децентралізації // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Градецька Н.М. Багатопартійність як умова функціонування політичної системи Німеччини // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Волобуєв В.В. Інноваційний чинник розвитку політологічної освіти // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Чавкіна С.В. «Артефактні» форми громадської демократії // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Арабаджиєв Д.Ю. Громадянська активність як детермінанта партисипативної демократії в контексті формування громадянського суспільства // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Аствхов Д.С. Інтеграційні процеси та їх вплив на модернізацію політичної системи України в умовах збройного протистояння // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Бабарикіна Н.А. Роль і місце місцевого самоврядування в системі публічної влади // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Волобуєв В.В. Пост-демократия: проблемы вне-государственного существования личности // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Чавкіна С.В. Проблемы учета общественного мнения // Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», 24 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Арабаджиєв Д.Ю. Проблематика розвитку третього сектору в сучасному політичному дискурсі // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Астахов Д.С. Роль політичних інноваційних процесів у здійсненні правотворчості в Україні // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Бабарикіна Н.А. Децентралізація як спосіб оптимізації організації влади // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Волобуєв В.В. Проблемы внегосударственного существования личности // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Градецька Н.М. Роль ООН в правовому регулюванні міжнародного туризму // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Чавкіна С.В. Громадська думка — як інформаційна складова політичного маркетингу // Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017 року, м. Запоріжжя;

- Арабаджиєв Д.Ю., Бабарикіна Н.А. Децентралізація як детермінанта трансформації політичної системи // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Астахов Д.С. Політологічний аспект адаптації трудового права україни до трудового права країн європейського союзу у розрізі інтеграційних процесів в україні // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Волобуєв В.В. Інноваційний чинник розвитку політичної освіти // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;