Ви є тут

Головна

 

Монографії, колективні монографії, підручники та навчальні посібники

 

1.    Шелеметьєва Т. В. Транспортні послуги як чинник ефективного розвитку туризму. Індустрія гостинності в Україні: стан та тенденції розвитку: монографія / за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький нац. тех. ун-т. Запоріжжя: Просвіта, 2017. С. 124–134.

2.    Шелеметьєва Т. В., Зацепіна Н. О., Гресь-Євреінова С. В. Social Media Marketing як фактор розвитку туризму в умовах євроінтеграційних процесів. Innovative development of the economy: global trends and national features. Collective monograph. Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. С. 575–589.

3.    Шелеметьєва Т. В. Теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком туризму в Україні: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 356 с.

4.    Шелеметьєва Т. В., Трохимець О. І. Формування системи факторів впливу організаційно-економічних процесів на розвиток туризму в Україні. Управління бізнес-процесами в сфері туризму: кол. монографія. Полтава : 2019. С. (подано до друку).

5.    Shelemetieva T.V. Formation of the Concept of Governance of Detailed Tourism in Ukraine in the Minds of Decentralization. Changing Paradigm in Economics & Management System. Collective monograph. Shelemetieva T.V., Trokhymets O.I. – Delhi (India) : 2020. C. 109-118. Режим доступу: https://amitkrgoel.files.wordpress.com/2019/11/changing-paradigime-.pdf

6.    Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності / І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова, О. А. Мокій та ін.] / за заг. ред. А. І. Мокія. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. [Підручник] Колектив авторів. [Цвілий С.М. - розділ 3; підрозділи 3.1–3.4; 7.1; 7.4].

7.    Використання інноваційних технологій в галузі туризму / І. Г. Бабець, Д.А. Антонюк, О. А. Мокій та ін.] / за заг. ред. А. І. Мокія. – Запоріжжя : Кругозір, 2017. [Монографія] Колектив авторів. [Цвілий С.М. - підрозділ 2.3].

8.    Конкурентні стратегії безпеки розвитку України в глобальному середовищі. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»; за заг. ред.  А.І. Мокія. – Львів, 2019. – 854 с. [Монографія] Колектив авторів. [Цвілий С.М. - підрозділ 2.3].

9.    Кукліна Т.С., Прусс В.Л., Каптюх Т.В. Ресторанна справа: технологія та організація послуг : навчальний посібник. - Запоріжжя : просвіта, 2018. – 392 с.

10.    Журавльова С.М., Розвиток еко-готельного бізнесу в Україні // Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: колективна монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 135 − 144. [Монографія] Колектив авторів.

11.    Застосування принципів «партизанського»  маркетингу при організації туристичної діяльності [Текст]/ C.В. Никоненко // Історія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: монографія/ колектив авторів; за загал. ред. проф. В.М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 205 – 214.

12.    Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку. - Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 240 с. [Монографія] Колектив авторів.

13.    Туристські ресурси України: навчальний посібник / Бут Т.В., Зайцева В.М., Гурова Д.Д. - Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2018. – 312 с.

14.    Організація та проведення туристичних походів з учнівською молоддю / Колективна монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 18 – 29.

15.    Гресь-Євреінова С.В. Якість музейних послуг у сучасних умовах// Індустрія гостинності в Україні:стан і тенденції розвитку: колективна монографія; заг. ред. проф. Зайцевої В.М; ЗНТУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 52−63 

16.    Zaytseva V., But T., Hres-Yevreinova S. Assessment of the competitiveness of tourist cluster of Zaporizhzhia region [Текст] // Collective monograph «Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine». – Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba “ Baltija Publishing”, 2018. – P. 61 – 74.

17.    Гресь-Євреінова С.В. Social Media Marketing як фактор розвитку туризму в Укаїні [Текст] / Зацепіна Н.О., Гресь-Євреінова С.В., Шелеметьева Т.В. // Innovative development of the economy: global trends and national features. - Collective monograph. – Lithuania:  Publishing House “ Baltija Publishing, 2018. – 716 p. (P. 575 – 589)

18.    Зайцева В.М., Бєлікова М.В. Перспективи розвитку історико-культурних заповідників України в туристичній сфері. Монографія. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 141 с.

19.    Стратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації. Запорізький національний технічний університет. Кол. монографія.; за заг. ред. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск. – 120 с. [Монографія] Колектив авторів.

20.    Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Черкаський державний технологічний університет. Кол. моно-графія. Кол. монографія.; за заг. ред. Г.М. Чепурди. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 119 с. [Монографія] Колектив авторів. [Бєлікова М.В. - підрозділ 4.1].

21.    Кейтерінг – один із напрямків ресторанного бізнесу. Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 181 – 193. [Монографія] Колектив авторів.

22.    Зайцева В.М., Бут Т.В., Пуліна Т.В.. Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019. –292 с.

23.    Безхлібна А.П. Франчайзинг як складова економічного розвитку туристичного підприємства // Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: колективна монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 194 – 205.

24.    Каптюх Т.В., Розвиток гастрономічного туризму та його перспективи в Україні // Індустрія гостинності в Україні: стан і тенденції розвитку: колективна монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 157 − 167. [Монографія] Колектив авторів.

25.    Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України / за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої. Чортків, 2016. – 348с. [Монографія кол.] Колектив авторів.

Зайцева В.М., Бут Т.В., Гурова Д.Д.. Туристські ресурси України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2018. – 312 с.

 

Фахові статті та публікації в зарубіжних виданнях

 

 1. Віндюк А.В., Захаріна Є.А. Особливості рекреаційно-оздоровчих програм для дітей у Сполучених Штатах Америки. Науковий часопис Націо-нального педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.: збір-ник наукових праць. Се-рія № 15 Науково-педагогічні проблеми фі-зичної культури (фізична культура і спорт).  – Вип. 3К1 (70)16. / К: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – С. 7–10.
 2. Віндюк А.В., Захаріна Є.А. Особливості проведення позакласної роботи з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 384-390.
 3. Виндюк А.В., Захарина Е.А. Подготовка кадров для индустрии туризма в Украине. Научное обоснование фи-зического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кад-ров по физической культуре, спорту и туризму : мате-риалы XV Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, посвя-щенной 80-летию универ-ситета, Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г. : в 4 ч. – Минск : БГУФК, 2017. – Ч. 2. – С. 200-203.
 4.  Віндюк А.В. Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.– № 2. – С. 98-103.
 5. Віндюк А.В. Туристична освіта: закордонний та вітчизняний досвід. Перспективи розвитку туризму в Україні : Збірник статей до ювілею В. К. Федорченка / Відп. ред. Федорченко Н.В.; Мініч І.М. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – С. 140-150.
 6.   А. Vindyk, A. Vanyuk, E. Zakharina, I. Hrybovska, M. Pityn, M. Danylevych, R. Hrybovskyy. Improving the functional preparedness of volleyball players aged 18–22 using recovery measures. Journal of Physical Educa-tion and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 3), Art 281 pp 2086 – 2093, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES (Scopus)Никоненко С.В., Цвілий С.М. Вдалий вибір офісу туристичного агентства як запорука успішного бізнесу // Економічні студії. Науково-практичний журнал. Львів. 2019. № 4(26). С. 105-111.
 7. Zaitseva V., Tsviliy S., Bublei G. Innovation facilities of the tourist business of small and medium enterprises of the region // Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy. Poland. 2019. №12. pp. 201-212.
 8. Tsviliy S.М., Vasylychev D.V., Gurova D.D. Improvement of the qualification of small and micro-enterprise staff in the crisis conditions of business transformation // Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». Дніпро. 2020. №1(11)/20. С. 50-60.
 9. Tsviliy S., Zhuravlova S., Bublei G. Brand «Khortytsya Island» as the main component of the tourist potential // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv : KNUTE. – 726 p. P. 257-266. (web of science)
 10. Цвілий С.М., Никоненко С.В. Створення віртуального хабу регіональним мікропідприємствами сфери гостинності // Приазовський економічний вісник. (подано до друку)
 11. Зайцева В.М., Кукліна Т.С. Роль готельних підприємств Запорізької області в підвищенні інвестиційної привабливості регіону // Ефективна економіка. – № 10. – 2016. –http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4380
 12. Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Дослідження якості послуг в закладах ресторанного господарства // Глобальні та національні проблеми економіки. – р Випуск № 11. Червень 2016 р. – режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/88.pdf
 13. Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Особливості менеджменту на підприємствах ресторанної галузі // Інфраструктура ринку. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/22.pdf.
 14. Кукліна Т.С Використання інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств // Причорноморські економічні студії. - № 13/2. – 2017. – С.217-221
 15. Кукліна Т.С. Роль інформаційних ресурсів в діяльності туристичних  підприємств // Соціально-економічний розвиток регіонів в  контексті економічної інтеграції. – 2017. – № 25 (14). – С. 51–55
 16. Зайцева В.М., Кукліна Т.С., Корнієнко О.М. Формування іміджу України шляхом розвитку її регіонів // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - № 5 (16). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/16-2018-ukr
 17. Кукліна Т.С., Корнієнко О.М Міжнародний готельний бізнес: проблеми та перспективи // Інфраструктура ринку. – 2019. - № 31. – режим доступу до сайту http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/31_2019_ukr/6.pdf
 18. Elaboraration of the regional clusters in hotel economy / Svitlana Zhuravlova // EUREKA: Social and Humanities. − Number 6. − Tallinn, Estonia: European Union, 2016. − P. 3 − 9.  0,56 ар. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00202
 19. Svitlana Zhuravlova. DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL COMPETENCE IN MODERN SPECIALISTS. XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 28 June - 7 July, 2019 Conference Proceedings ISSN 1314-2704 ISBN:978-619-7408-87-4 DOI:10.5593/sgem2019/5.4/S22.015
 20. Nykonenko, S. Strengthening of regional tourism development by creating tourism clusters in the cities of Ukraine [Текст] / S.Nykonenko, A.Bezkhlibna // Scientific Papers of the University of Pardubice. – 2017. – 40 (2). – P 5 – 15 (Scopus, EBSCO, ProQuest, CNKI Scholar)
 21. Никоненко С.В. Релятивність успішності туристичної компанії та “юзабіліті” її вебсайту [Електронний ресурс] /C.В. Никоненко // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2017. – Вип. № 19.– Режим доступу: http: //global-national.in.ua (Index Copernicus International)
 22. Nykonenko, S. Assessment of tourism industry clustering potential [Текст] / S.Nykonenko, A.Bezkhlibna, T.But // Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. – 2018. – 44. (Scopus, EBSCO, ProQuest, CNKI Scholar).
 23. Никоненко С.В., Цвілий С.М. Вдалий вибір офісу туристичного агентства як запорука успішного бізнесу // Економічні студії. Науково-практичний журнал. Львів. 2019. № 4(26). С. 105-111.
 24. Кукліна Т.С., Гурова Д.Д. Диверсифікація бізнесу як система стратегічного варіанту розвитку тур фірми // Економіка. Управління. Інновації. − Вип. № 1 (16). − 2016. − Інтернет-видання. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_13
 25. Гурова Д.Д. Сучасна географія туристських прибуттів та світові тенденції розвитку туризму // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Вип. 8. – 2018. – С. 239 – 243.
 26. Gurova D.D. The modern economic impact of tourism // Приазовський економічний вісник. – Вип. 6(17). – 2019. – С. 3 – 7.
 27. Булатов С.В. Особливості вивчення мотивації до здорового способу життя у хлопців-підлітків, які знаходяться в школах соціальної реабілітації / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного пед. університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура та спорт/36». Наукових праць/ за ред. Г.М. Арзютова. – К.: вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. Випуск 02(69)16. – 120 с.
 28. Корнієнко О.М., Бєлікова М.В., Зінченко Т.О. Діловодство в туризмі: аналіз документального процесу взаємодій туристичного агентства з туроператорами та клієнтами // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 2 (25). С. 147-155.
 29. Гресь-Євреінова С.В. Перспективи інтеграції сучасних технічних та інформаційних можливостей ХХІ ст. в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – Випуск № 10. – Режим доступу до сайту:  http://global-national.in.ua/issue-10-2016
 30. Гресь-Євреінова С.В. Брендінг Музею ретротехніки Ав-то-мотоклубу «Фаетон» як спосіб підвищення конкурентоспро-можності // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – Випуск № 11. – C. 313-317. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайта: <http://global-national.in.ua/archive/11-2016/66>.
 31. Гресь-Євреінова С.В. Менеджмент готельно-ресторанного комплексу «KHORTITSA PALASE» [Текст]// «Глобальні та національні проблеми економіки». – [Електронний ресурс] – 2017. – Вип. 17. − Інтернет-видання. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-17-2017 (İndex Copernicus İnternational)
 32. Hres-Yevreinova S, Byelikova M. The Organization of Tourist Services of Museums in the Period of European Integration [Текст] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс] – 2019. – Випуск № 3 (20). − Інтернет-видання.- Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/.journal/20_2019/22.pdf. (Index Copernicus International).
 33. Шелеметьєва Т.В., Гресь-Євреінова С.В., Мамотенко Д.Ю. Аналітичний інструмент стратегічного менеджменту: використання PEST-аналізу в туризмі. // Причорноморські економічні студії. 2020. №53.  С 38-46.
 34. Бєлікова М.В. Аналіз відвідуваності історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» Запорізької області // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 2016. Випуск №9. С.241 – 244.
 35. Бєлікова М.В., Безхлібна А.П. Аналіз маркетингу та менеджменту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 2016. Випуск №11. C. 276 – 279.
 36. Бєлікова М.В., Безхлібна А.П. Менеджмент «Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіального комплексу» // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 2017. Випуск №16. C.264 – 269.
 37. Бєлікова М.В. Сучасні тенденції музейного менеджменту України // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. 2017. Випуск №17. C.201 – 206.
 38. Бєлікова М.В., Прусс В.Л. Сучасні трансформації світової сфери туризму // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне фахове видання. 2018. Випуск №6(17). C.21 – 28.
 39. Бєлікова М.В. Аналіз послуг інтерактивних музеїв Польщі та України // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне фахове видання. 2019. Випуск №2(19). – C.104 – 110.
 40. Byelikova M.V., Hres-Yevreinova S.V. The organization of tourist services of the Second World War museums in Poland and Ukraine // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне фахове видання. 2019. Випуск №6 (23). C.136 – 142.
 41. Бєлікова М.В., Безхлібна А.П., Тарасенко А.В. Зміни в управлінні розвитком музеїв як складової туристичної інфраструктури // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. 2017. Випуск № 20. C.234 – 239.
 42. Шелеметьєва Т.В., Маляр Є.М. Формування механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2016. №1. С.167–170.
 43. Шелеметьєва Т. В. Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України. Вісник економічної науки України. 2016. № 2. С. 183–189.
 44. Шелеметьєва Т. В. Теоретичні аспекти феномену трансформації національної економіки. Причорноморські економічні студії. 2016. № 8. С. 296–301.
 45. Шелеметьєва Т. В. Компоненти методології управління розвитком туризму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2016. № 8. Ч. 1. С. 142–146. 
 46. Шелеметьєва Т. В. Оцінювання сучасного стану розвитку туризму України: тенденції та перспективи. Інфраструктура ринку. 2017. № 13. С. 79–84. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/15.pdf.
 47. Шелеметьєва Т. В. Систематизація наукових підходів до визначення сутності поняття “управління розвитком туризму”. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 321–327. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-13/20-stati-13/1461-shelemeteva-t-v.
 48. Іващенко О.В. Шелеметьєва Т.В. Теоретичні засади мотивації персоналу у забезпеченні кадрової безпеки підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Серія економічні науки. 2017. № 2. С. 155–162.
 49. Шелеметьєва Т. В. Показники економічного значення розвитку туризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2017. № 6. С. 27–31.
 50. Шелеметьєва Т. В. Зарубіжний досвід управління розвитком туристичної індустрії: реалії та перспективи впровадження в Україні.  Актуальные проблемы современности. 2017. № 3. С. 110–117.
 51. Шелеметьєва Т. В. Виявлення та аналіз проблем управління розвитком туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки. Актуальные проблемы современности. 2018. № 4. С. 151–158.
 52. Шелеметьєва Т. В. Особливості та проблеми державного регулювання розвитку туризму в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 221–225. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018.
 53. Шелеметьєва Т. В. Концепції формування механізмів управління розвитком туристичної галузі в Україні в умовах євроінтеграції. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 321–327. URL: http://economyandsociety.in.ua/-journal-16/23-stati-16/1989-shelemeteva-t-v.
 54. Шелеметьєва Т. В. Туристично-рекреаційний потенціал як основа розвитку туризму: науково-теоретичний аспект. Інфраструктура ринку. 2018. № 15. С. 30–35. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/-15_2018.pdf.
 55. Шелеметьєва Т. В. Узагальнення підходів до оцінювання туристично-рекреаційного потенціалу країни (регіону). Вісник економічної науки України. 2018. № 1. С. 187–191.
 56. Шелеметьєва Т. В. Систематизація принципів управління розвитком туризму в умовах трансформації національної економіки. Вісник економічної науки України. 2018. № 2. С. 171–176.
 57. Шелеметьєва Т. В. Передумови досягнення стратегічних цілей розвитку туризму в українських містах як об’єкта управління. Причорноморські економічні студії. 2018. № 34. С. 38–43.
 58. Шелеметьєва Т. В. SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу управління розвитком туризму в Україні. Інтелект ХХІ. 2018. Вип. 6. C. 110–113.
 59. Трохимець О. І., Шелеметьєва Т. В. Практика стратегічного планування в системі управління розвитком туризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 4. С. 70–78.
 60. Шелеметьєва Т. В. Використання програмно-цільового методу управління розвитком туризму в регіонах України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 6. С. 48–53.
 61. Трохимець О. І., Шелеметьєва Т. В. Дослідження сучасного стану фінансових та економічних відносин в розвитку туризму України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 5. С. 46–54.
 62. Шелеметьєва Т. В. Пропозиції щодо підвищення ефективності та удосконалення системи управління розвитком туризму в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 61–65.
 63. Шелеметьєва Т. В. Сучасна система управління розвитком туризму в Україні. Інтелект ХХІ. 2019. Вип. 1. C. 121–126. 
 64. Шелеметьєва Т. В. Розвиток внутрішнього туризму в Україні як об’єкта управління. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 164–168.
 65. Шелеметьєва Т. В., Булатов С.В. Діяльність туристичних інформаційних центрів: світовий досвід та вітчизняна практика. Вісник економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 205-211.
 66. Шелеметьєва Т. В. Вплив трансформаційних процесів в економіці на розвиток туризму в Україні: сучасний стан. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 1. С. 62–69.
 67. Шелеметьєва Т. В. Моделювання та прогнозування розвитку туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. 2019. Вип. 26. Ч. 1. С. 131–136.
 68. Шелеметьєва Т. В., Зайцева В.М. Оцінювання соціально-економічного розвитку туризму в Україні як важливий напрям ефективності управління. Вісник економічної науки України. 2020. № 1. С 103-108.
 69. Шелеметьєва Т. В., Семенов А.Г. Економічне та соціальне значення функціонування та розвитку туристичних підприємств України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №3. С.34-41.
 70. Мамотенко Д.Ю., Лозова О.А. Формування ланцюга цінності продукту в туристській галузі // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ. 2016.  № 171. С. 142-148.
 71. Мамотенко Д.Ю., Лозова О.А. Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: УНУС. 2016. № 89. С. 203-210.
 72.  Мамотенко Д.Ю., Лозова О.А. Сучасний розвиток готельного господарства в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ. 2017. Вип. 185. С. 251-259.
 73. Мамотенко Д.Ю., Лозова О.А. Сучасний стан та тенденції розвитку санаторно-курортної галузі України // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Київ: Видавництво «Основа». 2017. Вип. 91. Ч. 2 : Економічні науки. С.143-151.
 74. Мамотенко Д.Ю., Бут Т.В. Перспективні напрямки підвищення туристичної привабливості регіонів України // Східна Європа:  економіка, бізнес та управління. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2019. Вип. 2(19). С. 218-229.
 75. Mamotenko D., Zaytseva, V. But, T. Public debt of Ukraine: dynamics, structure, management methods // Management and entrepreneurship: trends of development, Vol. 2. (12) 2020 . P.79-90
 76. Бут, Т.В. Визначення рівня конкурентоспроможності ринку туристичних послуг Запорізького регіону [Електронний ресурс] / Т.В. Бут // Електронне фахове видання. – Мукачево: Мукачівський державний університет, Вип. 11,  2017 / Режим доступу до сайту: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-11/18-stati-11/1274-yushchenko-n-l С. 402 – 407.
 77. Бут, Т.В. Аналіз природних, історико-культурних ресурсів Запорізької області та їх використання в туризмі / Т.В. Бут // Наук. журнал. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: ЗНТУ, Вип. 1, 2017. – С. 127 – 133.
 78. But T. Аssessment of tourism industry clustering potential / But T, Bezkhlіbna A., Nykonenko S. // Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. – Czech Republic, 2018. 2018/ - 44. (Scopus, EBSCO, ProQuest, CNKI Scholar).
 79. But T. Аssesment of the competitiveness of tourist cluster of Zaporizhzhia region [Текст] / T.But, V.Zaytseva, S. Hres-Yevreinova //Collective monograph «Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine». – Vol. 2. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – Р. 61 – 74.
 80. Бут Т.В. Дослідження історико-культурних ресурсів України: проблеми та перспективи розвитку / Т.В. Бут, О.С. Бабін // Економічний вісник ЗНТУ. Наук.ж/л – 2018. - № 1. – С. 86 – 96.
 81. Бут Т.В. Визначення напрямків розвитку ринку туристичних послуг в Україні [Електронний ресурс] / Т.В. Бут // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. - № 4 (15). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/15-2018-ukr
 82. Бут Т.В. Визначення проблем та перспектив розвитку екстремального туризму в Україні / Т.В. Бут // Електронний наукове фахове видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку» - 2019. – 1(07) – Режим доступу до ресурсу: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/8/2019-1-pdf  - С. 18 – 30. (INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR).
 83. Бут Т.В. Перспективні напрямки підвищення туристичної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] / Т.В. Бут, Д.Ю. Мамотенко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління – 2019. - № 2(19). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/19-2019-ukr  - С. 218 – 229.
 84. But, T. Vasylchenko, M. Khrystenko, O. Rzhepishevska V. The Most Promising Innovation Solutions to Encourage a Conversion of the Existing Urban Areas into Smart Cities. International Journal of Engineering & Technology, [S.l.], v. 7, n. 4.8, pр. 592-595, feb. 2019. ISSN 2227-524X. Available at: https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27312 . Date accessed: 17 feb. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27312. (ISSN 2227-524X) Google Scholar, Windows Live Academic
 85. But, T. Pulina, T.  Khrystenko, O. Zaytseva, V. Managing the Field of Reconstruction and Preservation of Historical and Cultural Complexes in Ukraine and Europe // Lecture Notes in Civil Engineering. 2020 – 73, с. 709-720. (Scopus).
 86. But, T., Pulina, T. and Zaytseva, V. “Justification of Ukraine’s tourist services development strategy”, Management and entrepreneurship: trends of development, Vol. 1, Issue 11, 2020. - pp. 23-40, DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2020-1/11-02
 87. Безхлібна А.П. Інвестиційна привабливість як чинник розвитку туристичної галузі Запорізького регіону // ScienceRise - № 5 (22). – 2016. – С. 32-36. (IndexCopernicus, CrossRef, РИНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo).
 88. Viktor Koval, Bezkhlibna Anastasiia, Yuriy Polyezhaev Communicative competences in enhancing of regional competitiveness in the labour market Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, 105-113 (IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science; Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
 89. Безхлібна А.П. Наукові засади дослідження процесів Євроінтеграції в економіці регіонів // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» Випуск 1(11) 2019 рік – С. 60 – 65. (РИНЦ, Research Bible, Scientific Journal Impact Factor (SJIF), CiteFactor, Академія Google, InfoBase Index, Index Coperniсus,Genamics JournalSeek, ACNP Catalogue, DRJI, Academic Keys, CNPIEC(CNPIE Link Service)
 90. Безхлібна А.П., Пухальська Г.В. Сталий економічний розвиток в концепції регіональної конкурентоспроможності // Вісник Одеського національного університету. Економіка Том 25 Випуск 1 (80) 2020. – C. 172 – 176. (Index Copernicus)
 91. Зацепіна Н.О. Роль соціальних мереж (Social Media) в розвитку туристичного бізнесу. // Регіональна економіка та управління. – 2016. – Вип. 2(09). – С. 62 –67.
 92. Зацепіна Н.О. Соціальні мережі (Social Media) як необхідний фактор просування туристського продукту. // Науково-практичний журнал «Економічні студії», ‒ Львів. − Вип. № 5 (13). – 2016. ‒ С.
 93. Зацепіна Н.О. Analysis of the integration of SMM tools into the marketing activities of ukrainian tourism enterprises. // Scientific Light: Wroclaw, Poland. VOL 1, № 13. – 2017. – С. 37–40.
 94. Зацепіна Н.О. Релігійна комунікація як фактор впливу медіа-культури на розвиток релігійного туризму. // Пактична філософія. Науковий жунал. ‒ К.: Центр практиної філософії. ‒ 2019. ‒ №3 (73). ‒ С. 153-159.
 95. Зацепіна Н.О. Релігійна комунікація як невід ̓ємна складова соціальної комунікації. // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 152 (1). – 271 с. (С. 142-147)
 96. Зацепіна Н.О. Роль паломницького туризму у формуванні суспільної релігійної свідомості українців. // Пактична філософія. Науковий жунал. ‒ К.: Центр практиної філософії. ‒ 2020. ‒ №1 (75). ‒ С.
 97. Зацепіна Н.О. Релігійний досвід як фактор розвитку релігійного туризму. // «Молодий вчений»: науковий журнал. ‒ Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. ‒ Вип. №2.(78) лютий. ‒ С. 380-385.
 98. Зацепіна Н.О. Феноменологія релігійного туризму. «Молодий вчений»: науковий журнал. ‒ Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. ‒ Вип. №3 (79) березень. ‒ С. 320-325.
 99. Зацепіна Н.О. Хасидський паломницький рух в Україні. // Університет Драгоманова
 100. Зацепіна Н.О. Ціннісні орієнтації туристів як фактор розвитку релігійного туризму. // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 154 (3). – 350 с. (− С. 181-185)
 101. Зацепіна Н.О. Специфіка релігійного туризму як форми суспільної взаємодії. // Danish Scientific Journal: Denmark, − 2020. − Вип. 36, VOL.3. – С. 32-37.
 102. Зацепіна Н.О. Форми та напрями суспільної релігійної комунікації як основа розвитку релігійного туризму. // The scientific heritage: Budapest, Hungary, − 2020. − Вип. 47, Р.4.  – С. 44-49.
 103. Зацепіна Н.О. Християнське паломництво та сучасний туризм в Україні: філософський підхід до визначення. // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 156 (5). – 350 с. – С. 185-190.
 104. Зацепіна Н.О. Аналіз ролі релігійного туризму в житті сучасного суспільства. // Scientific Light: Wroclaw, Poland, − 2020. − Вип. 38, VOL 1. – С. 33-37.
 105. Зацепіна Н.О. Аналіз розвитку та організації православного паломництва України: філософський підхід. // East European Scientific Journal: Warsaw, Poland, − 2020. − Вип. 7(59), Р.4-10.
 106. Зацепіна Н.О. Аналіз сучасних організаційних засад паломницької діяльності української православної церкви. // Danish Scientific Journal: Københavns Universitet, Denmark, − 2020. − Вип. 38, VOL 2. – С. 46-50.
 107. Зайцева В.М. Особливості формування туристичних кластерів у Запорізькому регіоні // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 10. 2016 -  С.586 – 588.
 108. Зайцева В.М., Безхлібна А.П. Необхідність створення туристичного кластеру в Запорізькому регіоні // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Вип. 1. – 2017. – С.143-147.
 109. Зайцева В.М. Шляхи вдосконалення систем страхування в туризмі // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск № 10. – 2016. режим доступу http://global-vational.in/ua/issue - 10-2016.
 110. Зайцева В.М. Ресторанний консалтинг, як складова сучасного маркетингу // [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку.  – 2017 – №3. – Режим доступу до ресурсу: htth: //www.market-infr.od.ua/uk/3-2017.
 111. Зайцева В.М., Гурова Д.Д., Яценко Д.Я. Крафтовий пивний туризм // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». –Вип. 9. – 2018. – С.227-232.

Тези доповідей за результатами участі у наукових семінарах, конференціях, круглих столах

 

 1. Віндюк А.В. Особливості вищої освіти у Сполучених Штатах Америки // Матеріали  XXIV міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених «Наука і вища освіта». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 255–256.
 2. Віндюк А.В. Ігри з парашутом як складова анімаційних заходів, на прикладі спортивно-оздоровчого центру Менло Парк (Сан-Франциско, Каліфорнія, США) // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – С. 25-26.
 3. Віндюк А.В., Захаріна Є.А. Використання закордонного досвіду організації анімації в курортних готелях України // Матеріали І Всеукраїнській Інтернет-конференції «Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України», Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. - С. 128-132.
 4. Віндюк А.В. Cучасний стан розвитку подієвого туризму // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» :, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. –С. 68-71.
 5.  Віндюк А.В. Кемпінг як складова туристичних засобів розміщення // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму: Друк. доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 219-220.
 6. Віндюк А.В. Грузія, як один з перспективних напрямків розвитку виїзного туризму в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. . – С. 1684-1686.
 7. Віндюк А.В. Сучасні тенденції ринку IT-технології в туризмі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», // ЗНТУ, 2018. – С. 1236-1237.
 8. Віндюк А.В. Організація та проведення водних походів зі студентською молоддю // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Запоріжжя, 17 травня 2018 року «Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика»:. – Запоріжжя: Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, - С. 215-216.
 9. Віндюк А.В., Волкова С.С. Опыт инклюзивного подхода к обучению студентов // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженернопедагогічного та технологічного напрямків (26-29 березня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – С. 152-155.
 10. Віндюк А.В.,   Франція – сучасний лідер Європи з зеленого туризму // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019.  – С. 11-13.
 11. Vindyk A., Zakharina E., Samolenko T..CURRENT STATE AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF WINTER TYPES OF REST IN UKRAINE // International scientific and practical conference TOURISM OF THE XXI CENTURY: GLOBAL CHALLENGES AND CIVILIZATION VALUES. June, 01, 2020, Kyiv, KNUTE. – Р. 325-330.
 12. Віндюк А.В., Захаріна Є.А. Сучасний стан та особливості розвитку зеленого туризму в Україні // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Львів) «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення», Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – С. 253-256.
 13. Віндюк А.В., Кукліна Т.С. Національні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. – С. 164-166.
 14. Віндюк А.В.  Екстремальний туризм як складова активного відпочинку // Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Друк. доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 9-10.
 15. Зайцева В.М. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір // Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя. ЗНТУ, 2018. – С. 12-16.
 16. Зайцева В.М. Економічні проблеми розвитку індустрії гостинності в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін». Одеса. Національний університет ім. І.І. Мечникова, 2016. С. 34-36.
 17. Зайцева В.М. Національна культура України як основа розвитку творчої рекреації // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки -2016». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – С.291 - 299.
 18. Зайцева В.М. Сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації». – Запоріжжя, 2017. – С. 128 – 130.
 19. Зайцева В.М. Управління підприємствами сфери туризму // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017.
 20. Зайцева В.М. Підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі Запорізької області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»    – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.373 – 375.
 21. Зайцева В.М. Фактори що впливають на розвиток сфери готельних послуг в Україні // Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», Уманський національний університет садівництва, м. Умань: 29-30 жовтня 2018р. / Умань ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 28 – 30.
 22. Зайцева В.М. Глобальні тенденції розвитку туризму в Україні та роль державних інвестицій у цій галузі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С.1970-1971.
 23. Зайцева В.М. Концептуальні напрямки розвитку внутрішнього туризму в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 10 – 11.
 24. Зайцева В.М. Проблеми, перспективи та тенденції розвитку туризму у світі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», Одеса, 2019. – С.59 – 62.
 25. Зайцева В.М. Сучасний стан розвитку внутрішнього туризму в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», 29-30 жовт. 2019 р. – тези доп. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. –  С. 118-121.
 26. Zaitseva V. Increasing the quality of services in tourism enterprises // Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference. Volume II, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018, p. 328.
 27. Mokiy A., Tsviliy S., Bublei G. Interregional cooperation in the formation of institutions of environmental innovative development // Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Львів-Івано-Франківськ, 23-25 жовтня 2019 р.). Львів: ПАІС, 2019. 92 с. - С. 24-26.
 28. Цвілий С.М., Бублей Г.А. Діджиталізація бізнес-процесів компаній з надання міжнародних туристичних послуг // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». Спеціальний випуск «Діджиталізація сучасної системи міжнародних економічних відносин» : збірник тез міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 листопада 2019 р.). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2019. №20. Т.1. С. 48-51.
 29. Цвілий С.М., Корнієнко О.М. Розробка стратегії диверсифікації діяльності вітчизняних підприємницьких структур // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. / Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. 284 с. - С. 257-262.
 30. Цвілий С.М. Агротуризм як напрямок диверсифікації бізнес-інтересів підприємництва аграрної сфери Запорізької області // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.2. С. 471-475.
 31. Гурова Д.Д., Цвілий С.М., Юзик В.С. Соціально-економічні аспекти географії сепаратизму в глобальному просторі: безпековий вимір // Abstracts of  VII International Scientific and Practical Conference “Scientific Achievements of Modern Society”. – Liverpool (UK), 2020. – P. 421 – 427.
 32. Бут Т.В., Цвілий С.М. Внутрішній туризм в Україні: перешкоди і перспективи // Весняні наукові читання – 2020, XLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Вінниця, 10 березня 2020 р. – Ч.1, с. 80. – С. 17-20.
 33. Цвілий С.М., Бут Т.В. Конкурентна стратегія розвитку туристично-економічного сектору Східних областей України // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – 232 с. – С. 155-157.
 34. Цвілий С.М. Проблеми та пріоритети в забезпеченні захисту прав споживачів у сфері надання туристичних послуг // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 травня 2020 р. / За заг. ред. проф. Ткаченко А.М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2020. 408 с. – С. 144-146.
 35. Цвілий С.М. Інноваційна модель гостинності в туристському обслуговуванні іноземних туристів // Тиждень науки – 2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (выдпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2020. 225 с. – С. 35-37.
 36. Кукліна Т.С., Корнієнко О.М Розробка програми туру як стратегії диверсифікації туристичної фірми // Інноваційні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту. Одеса 29-30 квітня 2016 року. – C. 35 – 39.
 37. Кукліна Т.С Гастрономiя як вид міжнародного туризму // Тиждень науки ЗНТУ. Т.3 – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 296-298
 38. Кукліна Т.С Сучасні тенденції ресторанного бізнесу в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації». – Запоріжжя, 2017. – С. 199 – 201.
 39. Кукліна Т.С. Сутність державного регулювання економіки міжнародного туризму // Тиждень науки. Тези доповідей науко во-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.  – с. 1688-1689.
 40. Кукліна Т.С. Маркетинг відносин в системі управління підприємством // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26-27 жовтня 2017 р., Ірпінь. Т.3. – Ірпінь : УДФСУ, 2017.  С. 24 – 26
 41. Кукліна Т.С. Агротуристичні підприємства, як форма зеленого туризму // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 1975-1977
 42. Кукліна Т.С Підвищення якості послуг в туристичних підприємствах // Imperatives of civil society development in promoting national competitiveness: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. Volume I, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018, p. 336. – Р 163-165.
 43. Кукліна Т.С. Управління якістю обслуговування у закладах ресторанного господарства // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених (м. Одеса, 10 квітня 2019 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 72-76
 44. Кукліна Т.С. Особливості роботи дворецького в готелі // Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 15-17
 45. Кукліна Т.С. Стратегічне управління на підприємствах ресторанного господарства // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 30-31 жовтня 2019 р. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – С. 288-290
 46. Кукліна Т.С., Віндюк А.В. Національні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. – С. 164-167
 47. Кукліна Т.С. Професійна підготовка студентів туристського ЗВО з теорії та практики готельної анімації як педагогічна проблема // Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 20-22.
 48. Інтеграція готелів як глобальна стратегія управління розвитком підприємств готельного господарства [Текст] / С. М. Журавльова // Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29−30 квітня 2016 р.: тези доп. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – С. 111 − 113.
 49. Організаційно-економічні засади формування кластерів підприємств готельного господарства [Текст] / С. М. Журавльова // Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions : International Scientific Conference, 28 September 2016.: Kielce, Poland: Baltija Publishing, 2016. − P. 90 − 93.
 50. Вплив глобалізації на розвиток готельного господарства [Текст] / С. М. Журавльова // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 317 – 319/
 51. Журавльова С.М. Вплив франчайзингу на якість готельних послуг[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризмута управління персоналом Запорізького національноготехнічного університету «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», ЗНТУ, м. Запоріжжя: «Просвіта», 30–31 березня 2017 р. – Том 1, 2017. – С. 125-128.
 52. Журавльова С.М. Сегментація ринку послуг гостинності[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1705-1706
 53. Журавльова С.М. Методи оцінки конкурентоспроможності готельного підприємства[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», Університет Ле-Ман, факультет права, економіки та управління, м. Ле-Ман (Франція): 17 листопада 2017 р. − С. 52-54.
 54. Журавльова С.М. Закордонний досвід управління якістю послуг в готельному бізнесі[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 1989 – 1991.
 55. Журавльова С.М. Процеси розвитку послуг розміщення в регіоні[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», Уманський національний університет садівництва, м. Умань: 29 − 30 жовтня 2018 р. / Умань ВПЦ «Візаві», 2018. − С. 137 – 139.
 56. Журавльова С.М. Інноваційні процеси на ринку готельних послуг[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції», Мукачівський державний університет, м. Мукачів: 17 жовтня 2018 р. − С. 227 – 230.
 57. Журавльова С.М. Брендінг як важлива складова конкурентної стратегії готелю[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 36 – 37.
 58. Журавльова С.М. Системи професійної підготовки фахівців для індустрії гостинності[Текст] / С.М. Журавльова // ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019. – ISBN 978-80-7534-078-8. − С. 132 – 143.
 59. Журавльова С.М. Успішний бренд, як фактор конкурентоспроможності в індустрії гостинності[Текст] / С.М. Журавльова // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. Pp. 347‒351. URL: http://sci-conf.com.ua.
 60. Журавльова С.М., Каптюх Т.В. Стратегії діяльності підприємств готельного господарства в умовах глобалізації економіки[Текст] / С.М. Журавльова, Т.В. Каптюх // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / НУ «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. ‒ С. 111 ‒ 113.
 61. Журавльова С.М. Вплив економічної ситуації в Україні на фактори ціноутворення готельних послуг[Текст] / С.М. Журавльова // The 2 th International scientific and practical conference “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE” (January 30-31, 2020) Graz, Austria. 2020. Pp. 17-20. ISBN 978-966-97856-8-8
 62. Журавльова С.М. Формування регіональних кластерів підприємств готельного господарства[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 1. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2020. – С. 69 ‒72.
 63. Журавльова С.М. Готельний ринок в умовах кризи і пандемії[Текст] / С.М. Журавльова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020 ‒ С. 30 ‒ 32.
 64. Никоненко С.В. Реклама як ефективний засіб маркетингової коммунікації [Текст]/ C.В. Никоненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016.– С.319-321.
 65. Никоненко С. В. Впровадження партизанського маркетингу при організації туристичної діяльності в Україні [Текст] /C.В. Никоненко // International Scientific Conference «Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions», September 28th, 2016, –  Poland, Kielce : Baltija Publishing, Part 1. – P. 319 – 321.
 66. Никоненко С.В.  Туристична пропаганда як інструмент підвищення туристичної активності у м.Запоріжжя [Текст] / C.В. Никоненко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», ЗНТУ, м. Запоріжжя: «Просвіта», 30–31 березня 2017 р. – Том 1, 2017. –  С. 281 – 284.
 67. Никоненко С.В. Вплив військових дій на розвиток  внутрішнього та внутрішнього туризму [Текст] / C.В. Никоненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017.  – С.1706-1708.
 68. Никоненко С.В. Подієвий туризм в Запоріжжі[Текст] / C.В. Никоненко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – C.1991-1993.
 69. Никоненко С. В. Стартапи в туризмі: переваги і недоліки перед великим бізнесом / Світлана Володимирівна Никоненко. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ. – 2019. – С. 38–40.
 70. Никоненко С.В. Тренди туристичного сезону 2020 // // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020. -С.32-33.
 71. Никоненко С. В. Ефективні прийоми проведення співбесід у туристичному офісі / С. В. Никоненко, С. В. Гресь. // Міжнародна практична конференція "Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації" 29-30 жовтня. – 2019.
 72. Гурова Д.Д. Апітуризм – новий вид сільського зеленого туризму в Україні // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України: Матеріали І Всеукраїнської Інтернет-конференції 17 травня 2016 р. – Черкаси, 2016. – C. 72 – 75.
 73. Гурова Д.Д. Апітуризм в Україні // Тиждень науки – 2016: Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів 18-22 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. – 295 – 296.
 74. Гурова Д.Д. Урбанізований туризм у промислових регіонах Сходу України // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції 23-24 березня 2017 р. − Черкаси, 2017. – С. 54 – 56.
 75. Гурова Д.Д. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму за регіонами світу // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30-31 березня 2017 р. – Запоріжжя, 2017. – С. 95 – 97.
 76. Гурова Д.Д. Сучасний стан розвитку туризму в Україні // Тиждень науки – 2017: Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів 18-21 квітня 2017 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. . – С. 1686 – 1687.
 77. Гурова Д.Д. Перспективи розвитку світового туризму // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VІII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 жовтня 2017 р. – Харків, 2017. – C. 58 – 59.
 78. Гурова Д.Д. Подієвий туризм в Україні // Тиждень науки – 2018: Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. . – С. 1973 – 1975.
 79. Гурова Д.Д. Умови для туризму осіб з обмеженими можливостями в Запоріжжі // Тиждень науки – 2019: Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів 15-19 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.  – С. 13 – 15.
 80. Безхлібна А.П., Гурова Д.Д. Роль державної політики у забезпеченні регіональної конкурентоспроможності // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2019 р. – Запоріжжя, 2019. – С. 25 – 26.
 81. Gurova D.D. GDP growth of Travel & Tourism sector by regions // Тиждень науки – 2020: Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів 13-17 квітня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – C. 13 – 14.
 82. Гурова Д.Д., Оліфер Я.О. Кінотуризм – перспективний напрямок ХХІ століття // Географія та туризм. – № 41. – 2017. – С. 101– 110
 83. Гурова Д.Д., Зайцева В.М., Яценко Д.Я. Крафтовий пивний туризм // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки. – Вип. 9. – 2018. – С. 239 – 243
 84. Булатов С.В. Розвиток водного туризму в у Україні / Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2016». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2016. С – 322 – 323.
 85. Булатов С.В., Тимошенко А.П. Проблема транспорту в туризмі / Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2016». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2016. С – 358 – 360.
 86. Булатов С.В. Активний туризм і виховання молоді / Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2017». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2017.
 87. Булатов С.В., Тимошенко А.П. Маркетинг в індустрії гостинності / Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів «Тиждень науки – 2017». – Запоріжжя: ЗНТУ,.2017.
 88. Булатов С.В. Особливості формування мотивації до здорового способу життя у хлопців−підлітків, які скоїли злочин / Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Міжнародна наук.практ. конференція присвячена 10−річчю факультету МТ та управління персоналом ЗНТУ. Том 1.м. Запоріжжя 2017. С – 57.
 89. Булатов С.В., Реуцький М.Г. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Міжнародна наук.практ. конференція присвячена 10−річчю факультету МТ та управління персоналом ЗНТУ. Том 1.м. Запоріжжя 2017. С – 311.
 90. Булатов С.В. Тактичні дії у водних походах / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 1996-1997.
 91. Булатов С.В., Брагінець А.О. Загальні положення техніки безпеки на маршруті / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 2007-2008.
 92. Булатов С.В., Черкасов А.І. Індивідуальне та рятувальне спорядження / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 2054-2055.
 93. Булатов С.В. Організація харчування в походах / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019.
 94. Булатов С.В., Корж А.Г. Запорізький край та його маршрути / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019.
 95. Булатов С.В., Колеснік В.С. Спортивній туризм / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019.
 96. Булатов С.В., Синенко С.С. Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні: проблеми та перспективи / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019.
 97. Булатов С.В. Сапсерфінг – новий вид відпочинку / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя, 2020 – С. 39 – 41.
 98. Булатов С.В., Майсейонок Н.В. Особливості організації ресторанного бізнесу / Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя, 2020 – С. 94 - 95
 99. Корнієнко О.М. Особливості організації діяльності готельного комплексу // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. –  С. 307 – 309.
 100. Корнієнко О.М. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі україни // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 183 – 186.
 101. Корнієнко О.М. Принцип формуванні партнерських відносин туристичних підприємств // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», 18–21 квітня 2017 року. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – – С. 1696 – 1697.
 102. Корнієнко О.М. Зелений туризм як фактор диверсифікації територіального розвитку // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.1981 – 1982
 103. Корнієнко О.М. Міжнародний готельний бізнес: проблеми та перспективи // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.21 – 23
 104. Корнієнко О.М. Інноваційні технології в готельному бізнесі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020. – С. 18-20.
 105. Гресь-Євреінова С.В. Музейний маркетинг в соцiальних мережах //  Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – С.311-313.
 106. Гресь-Євреінова С.В.  Аутсорсинг в медичному туризмі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1699-1701
 107. Гресь-Євреінова С.В. Хеджування валютних ризиків в туризмі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки −2018», ЗНТУ, 2018. . – С.1984-1986.
 108. Гресь-Євреінова С.В. Особливості ризик-менеджменту в туризмі / Тиждень науки: матеріали наук.-пакт. конф., 15-19 квітн. 2019. - тези доп. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. C.25-29.
 109. Ніконенко С.В., Гресь-Євреінова С.В. Ефективні прийоми проведення співбесід у туристичному офісі // Міжнародна практична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації  економіки в умовах цифровізації» 29-30 жовтня. –Запоріжжя 2019.
 110. Гресь-Євреінова С.В. Антикризовий менеджмент в туристичній сфері // Матеріали щорічної наук.-пакт. конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя,  2020. –  C.22-24.
 111. Бєлікова М.В., Гресь-Євреінова С.В. Перспективи розвитку історико-культурних заповідників України // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаський державний технологічний університет. – Т.1. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – С.26 – 28.
 112. Бєлікова М.В. Чинники в дизайні музеїв // «Тиждень науки – 2016» : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ, 2016. – С. – 302 – 303.
 113. Бєлікова М.В. Актуалізація і використання археологічних пам’яток Запорізької області в туризмі // Рекреаційні ресурси та послуги гостинності в регіонах України : Матер. І Всеукр. Інтернет-конф. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2016 – С.5 – 8.
 114. Бєлікова М.В. Аналіз специфіки відвідування музеїв групами дітей // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Черкаський державний технологічний університет. − Черкаси, 2017. – С. 336 – 339.
 115. Бєлікова М.В. Специфіка відвідування музеїв родинами // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ЗНТУ. – Запоріжжя, 2017. – С. 44 – 46.
 116. Бєлікова М.В. Відвідування музеїв особами з інвалідністю // «Тиждень науки – 2017» : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ, 2017. – С. 1691 – 1692.
 117. Бєлікова М.В. Управління розвитком музеїв як складової туристичної інфраструктури // Сучасні тенденції в економіці та в управлінні, Східноукраїнський інститут економіки та управління : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – С.8 – 10.
 118. Бєлікова М.В. Управління розвитком музеїв як складова туризму // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси, Черкас. держ. технологіч. ун-т, 2018. – C.208 – 212.
 119. Бєлікова М.В. Аналіз управління розвитком музеїв як підприємств туристичної інфраструктури // «Тиждень науки – 2018» : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ, 2018. – C. 1977 – 1978.
 120. Бєлікова М.В. Сучасні трансформації світового ринку туристичних послуг // Модернізація економіки країни в контексті соціальних викликів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ГО «Львівська економічна фундація». – Львів, 2018. – С.12 – 15.
 121. Бєлікова М.В. Перспективи розвитку історико-культурних заповідників в туристичній сфері // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси, Черкас. держ. технологіч. ун-т, 2019. – C.92 – 94.
 122. Бєлікова М.В. Аналіз управління розвитком Запорізького обласного краєзнавчого музею як підприємства туристичної інфраструктури // «Тиждень науки – 2019» : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ, 2019. – С. 17 – 18.
 123. Бєлікова М.В., Булатов С.В. Особливості музейного менеджменту України // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. – С.27 – 30.
 124. Бєлікова М.В. Трансформації світової сфери туризму // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 березня 2020 року. - Т. 1. – Черкаси, Черкас. держ. технологіч. ун-т, 2020. – С.15–17.
 125. Бєлікова М.В. Протокольне обслуговування та гостинність в готельно-ресторанних комплексах мережі Amara (Туреччина) // Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2020. – С.47 – 48.
 126. Byelikova M.V. The records management in the tourism: the Marriott hotel net’s acts during Covid-19 quarantine period // Туризм: наука, освіта, практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2020 р., Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2020. – P.26 – 29.
 127. Бєлікова М.В. Професійна етика та дипломатичний протокол: протокольне обслуговування в готельно-ресторанному господарстві // "Тиждень науки - 2020" : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. – С.14 – 16.
 128. Прусс В.Л. Кейтерингове обслуговування в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації». – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т.1. – С. 291-293.
 129. Прусс В.Л. Сучасні трансформації світової сфери туризму. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне фахове видання. – 2018. – Випуск № 6 (17). – С.21 – 28. – Інтернет-видання.
 130. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку. Збірник матеріалів Всеукраїнсьої науково-практичної Інтернет конференції, Умань: ВПЦ «Візаві», 2018 р. – 73-74 с.
 131. Прусс В.Л. Розвиток гастрономічного туризму в Турції // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки - 2016», ЗНТУ 2016. – С. – 201 – 204.
 132. Прусс В.Л. Розвиток кейтерингового обслуговування у місті Запоріжжя // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки - 2017», ЗНТУ 2017. – С. – 189 – 196.
 133. Прусс В.Л. Заходи контролю реклами та їх місце у відомих класифікаціях // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки - 2018», ЗНТУ 2018. – С. – 175 – 180.
 134. Прусс В.Л. Проблема плинності кадрів індустрії гостинності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», НУ «Запорізька політехніка» 2019. – С. – 108 – 110.
 135. Прусс В.Л. Туристична сфера як пріоритетний напрям діяльності малого бізнесу // Матеріали міжнародної молодіжної  науково-практичної інтернет-конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі», Полтавський університет економіки і торгівлі 2019. – С. – 358 – 360.
 136. Прусс В.Л. Специфіка реклами на ринку туристичних послуг // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки - 2020», », НУ «Запорізька політехніка» 2020. (подано до друку)
 137. Іващенко О. В., Шелеметьєва Т.В. Якість продукції як чинник забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 вер. 2016 р., Одеса: Атлант, 2016. С. 28–29.
 138. Шелеметьєва Т. В. Особливості розробки стратегії розвитку туристичної галузі України. Тиждень науки – 2016: матеріали Щоріч. наук.-практ. конф. виклад., наук., молод. учен., аспір., студ. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. С. 309–311.
 139. Шелеметьєва Т.В., Маляр Є.М. Дослідження класифікації факторів підвищення ефективності діяльності промислового підприємства. Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники: матеріали Міжнар. наук. практ. конф., 23–24 вер. 2016 р., Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, С. 115–117.
 140. Шелеметьєва Т. В. Організація ефективної системи мотивації та оплати праці в туристичній індустрії. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 бер. 2017 р., Запоріжжя: Просвіта,  2017. Т. 1. С. 406–408.
 141. Шелеметьєва Т. В. Комунікаційні процеси в системі управління підприємствами туріндустрії. Тиждень науки – 2017: матеріали Щоріч. наук.-практ. конф. виклад., наук., молод. учен., аспір., студ., 19–21 квіт. 2017 р.,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. С. 1697–1698.
 142. Шелеметьєва Т. В. Особливості, проблеми та зміст процесу стратегічного управління в туристичній галузі. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26 жовтн. 2017 р. Полтава: ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2017. C. 224–226.
 143. Шелеметьєва Т. В. Специфіка управління розвитком туристичної галузі України. Якість продукції як передумова підвищення ефективності економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4 лист. 2017 р. Київ: НУХТ, 2017. С. 44–49.
 144. Шелеметьєва Т. В. Методологічні основи управління розвитком туризму. Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнар. наук.-практ. заоч. конф., 24 лист. 2017 р. Запоріжжя: КПУ, 2017. C. 150–153.
 145. Шелеметьєва Т. В. Розвиток туристичної індустрії в сучасних умовах господарювання. Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 лист. 2017 р. Ужгород: УНУ, 2017. С. 65–68.
 146. Шелеметьєва Т. В. Механізм управління як невід’ємний елемент системи управління розвитком туризму. Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2017 р. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. С. 54–57.
 147. Шелеметьєва Т. В. Соціальна роль туризму як об’єкта управління. Сучасні тенденції в економіці та управлінні: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 грудня 2017 р. Запоріжжя: Східноукраїнський ін-т економіки та управління, 2017. С. 34–36.
 148. Шелеметьєва Т. В. Розвиток туризму як фактор забезпечення ефективності економіки України. Аналіз сучасних тенденцій забезпечення ефективності економіки країни: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 12–13 січня 2018 р. Київ: Київ. наук. економічний центр, 2018. С. 48–50.
 149. Шелеметьева Т. В. Позитивные и негативные факторы влияния на развитие туристической отрасли в стране и мире. Наука и образование в современном мире: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16 февр. 2018 г. Караганды: Академия “Болашак”, 2018. С. 354–357.
 150. Шелеметьєва Т. В. Концептуальні підходи до формування механізму управління розвитком туристичної галузі. Розвиток економіки та управління на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 бер. 2018 р.  Київ: Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського, 2018. С. 44–48.
 151. Шелеметьєва Т. В. Взаємозв’язки та зовнішній вплив в системі управління туризмом. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2018. C. 201–203.
 152. Шелеметьєва Т. В. Складники успішного управління розвитком туризм. Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 4 травня 2018 р. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. С. 67–69.
 153. Шелеметьєва Т. В. Структурно-логічна схема удосконалення управління розвитком туристичної галузі в Україні. Тиждень науки – 2018: матеріали Щоріч. наук.-практ. конф. виклад., наук., молод. учен., аспір., студ. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С. 1982–1983.
 154. Шелеметьєва Т. В. Ефективність функціонування системи управління в туризмі. Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2018 р. Київ: Нац. авіац. ун-т, 2018. С. 614–617.
 155. Шелеметьєва Т. В. Стратегічне управління розвитком туризму приморських територій України на засадах стратегічного планування.  Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристиної галузі в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовт. 2018 р. Мукачево, 2018. C. 204–208.
 156. Шелеметьєва Т. В. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні. Тиждень науки – 2019: матеріали Щоріч. наук.-практ. конф. виклад., наук., молод. учен., аспір., студ. Запоріжжя, ЗНТУ, 2019. С. 23–25.
 157. Шелеметьєва Т. В.  Системний підхід як основний компонент методології управління розвитком туризму. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10 квітня 2019 р. Одеса, 2019. С. 141–143.
 158. Шелеметьєва Т. В. Роль глобалізації в розвитку туризму. Туризм XXI століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16 квіт. 2019 р. Пряшів, 2019. С. 98–100.
 159. Шелеметьєва Т. В. Туристичний інформаційний центр як ефективний інструмент управління розвитком туризму в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації» 29-30 жовтня 2019 року. Запоріжжя. НУ «Запорізька політехніка». С. 275-278.
 160. Шелеметьева Т.В., Трохимец Е.И. Анализ инвестиционной среды и факторы, которые влияют на инвестирование в экономику Украины // Материалы международной научно - практической конференции «Наука и образование в современном мире» (2020 г.) Караганды : РИО «Болашак-Баспа», 2020. 2 том. C. 97–102.
 161. Шелеметьєва Т.В. Оподаткування туристичної діяльності як ефективний інструмент регулювання туристичної галузі на місцевому рівні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 1. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2020. С.153–157.
 162. Шелеметьєва Т.В. Факторний PEST-аналіз розвитку туризму в Україні // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 1 –12.
 163. Шелеметьєва Т. В. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток туризму в світі та в Україні: сучасний стан та прогнози. Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Internship. Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2020. 171–175 pp.
 164. Мамотенко Д.Ю. Управління світовим розвитком на основі сітьового моделювання // Материали за ХІІ международна научна практична конференция, “Найновите научни постижения – 2016”. – Т. 1. – Икономики. – София. “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2016. – 112 с. – С. 11-14.
 165. Мамотенко Д.Ю. Стратегічне управління персоналом на туристичному підприємстві // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – 568 с. ‑ С. 305-307.
 166. Мамотенко Д.Ю. Роль авіатранспорту в туристській галузі // Аеро - 2016. Повітряне і космічне право: всеукр. конф. молодих учених і студентів, 24 листопада 2016 р.: тези доп.  – Київ: НАУ, 2016. – Т. 1. – С. 44 – 47.
 167. Мамотенко Д.Ю. Інвестиції в туристичну галузь Україні: проблеми та перспективи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30 – 31 березня 2017 р.: в 2-х т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. –  С. 228 – 231.
 168. Мамотенко Д.Ю. Особливості інновацій у сфері туризму // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», 18-21 квітня 2017 р. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  С. 1694-1696.
 169. Мамотенко Д.Ю. Інвестування у туристичну галузь України // Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності: міжнародна науково-практичної конференції, 13-14 грудня 2018 року: тези доп. – Батумі, Грузія, 2018.  – Т.2. – 327 с. ­- С 47-50.
 170. Мамотенко Д.Ю. Управління проектами в туристичній сфері // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: міжнародна науково-практичної конференції, 17 жовтня 2018 року: тези доп. – Мукачево: РВВ МДУ, 2018. – 253 с. - С. 163-166.
 171. Мамотенко Д.Ю. Використання прав на інтелектуальну власність в галузі туризму // Молодіжний науковий юридичний форум: міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2018 р.: тези доп. – Тернопіль: Вектор, 2018 - 382с. - С. 25-28.
 172. Мамотенко Д.Ю. Особливості управління проектами в туристичній галузі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018»,  18-21 квітня 2018 р. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 1979-1981.
 173. Мамотенко Д.Ю. Державно-приватне партнерство у сфері туризму // Туризм ХХІ століття: глобальні виклики та цивілізаційні цінності: матеріали міжн. наук.-практ. конф., (Пряшів, 10-11 квітня 2019 р): тези доп. / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ: Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2019. - С. 128-130.
 174. Мамотенко Д.Ю., Зацепіна Н.О. Державний борг України: причини виникнення та шляхи його скорочення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації», Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. / НУ «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. - С. 183-187.
 175. Мамотенко Д.Ю. Стратегія розвитку туристичної індустрії міста Запоріжжя // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 19 С.
 176. Мамотенко Д.Ю. Вплив пандемії на туристичний ринок 2020 // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020. – 16 С.
 177. Бут, Т.В. Особливості екотуризму [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18-22 квітн. 2016 р. –– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –– С. 324–326.
 178. Бут, Т. В. Формування показників оцінювання створення туристичного кластера / Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; ЗНТУ. – Запоріжжя: «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 59–62.
 179. Бут, Т. В. Використання туристичного потенціалу Хортиці [Текст] / Т. В. Бут // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2017 р. – тези доп. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1711 – 1712.
 180. Бут, Т.В. Особливості кластеризації туристичної галузі України. [Текст] / Т. В. Бут // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: Міжнародна наук.-практ. конф., 24 лист. 2017. – Запоріжжя КПУ, 2017. (С. 383 – 386).
 181. Бут, Т.В. Обґрунтування напрямків розвитку туристичної галузі в Україні [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2018 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.  С. 1993 – 1994.
 182. Бут Т.В. Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг Запорізького регіону [Текст] / Т.В. Бут // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матер. Міжн. наук-практ. конф, 04 – 05 жовтн. 2018 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 352 – 355.
 183. Бут Т.В. Фактори впливу макросередовища на ринок туристичних послуг України [Текст] / Т.В. Бут // «Сучасні проблеми менеджменту»: матер. XIV Міжн. наук-практ. конф, 19.10.2018 – тези доп. – Київ, 2018. – С. 101 – 104. – 40.
 184. Бут Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України та його загальна привабливість [Текст] / Т.В. Бут // Всеукр. Наук-практ конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 10 квітня 2019 – тези доп. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 35.
 185. Бут Т.В. Фактори розвитку ринку туристичних послуг України  [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 15–19 квітн. 2019 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 40 – 42.
 186. Бут Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України та його загальна привабливість [Текст] / Т.В. Бут // Всеукр. Наук-практ конф. «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», 10 квітня 2019 – тези доп. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – С. 35 – 40.
 187. Бут Т.В. Використання маркетингового інструментарію на міжнародному ринку туристичних послуг [Текст] / Т.В. Бут // VIII міжнародна науково-практична інтернет-конф. «Сучасний рух науки», 3-4 жовтня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – 752 с.
 188. Бут Т.В. Сучасний стан розвитку внутрішнього туризму в Україні / В.М. Зайцева, Т.В. Бут // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. – С. 118-121.
 189. Бут Т.В. Розвиток історико-культурних комплексів України [Електронний ресурс] / Т.В. Бут // Весняні наукові читання — 2020, ХLІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 10 березня 2020 року. – Ч. 1, С. 21 – 26. URL: el-conf.com.ua
 190. Бут Т.В. Визначення ключових факторів успіху ринку туристичних послуг України [Текст] / Т.В. Бут // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. С. 158 – 160с.
 191. [Текст] / Т.В. Бут // Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ«Запорізька політехніка», 2020. С. 33 – 35.
 192. Безхлібна А.П. Особливості управління готелями в сучасних умовах // ХІІ Міжнародна науково–практична конференція «Настоящи изследвания и развитие – 2016», 15 – 22 січня 2016 р., – Болгарія, м. Софія : «Бял ГРАД-БГ», 2016.  Т. 2. – С.25-27
 193. Bezkhlibna A. Modern marketing methods in the hotel, restaurant and tourism business // Living economics: Yesterday, Today, Tomorrow : The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists, May 23-24 2016, Fribourg (Switzerland) / ed. dep.: Geneva (Switzerland), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation) / The International Scientific Association of Economists «Consilium». – 2016. – P. 18-21.
 194. Безхлібна А.П. Застосування методів Event-маркетингу в туризмі Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – С. 315-317
 195. Безхлібна А.П. Використання принципів Nearly Zero Energy Hotels як засад створення енергоефективного туристичного кластера // International Scientific Conference «Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions», September 28th, 2016, –  Poland, Kielce : Baltija Publishing, Part 1. – P. 136 – 137.
 196. Безхлібна А.П. Оцінка можливостей та перспектив створення регіонального туристичного кластеру // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації». – Запоріжжя, 2017. – С. 39 – 41.
 197. Безхлібна А.П. Підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі Запорізького регіону // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. (подано до друку)
 198. Безхлібна А.П. Щодо аспектів оцінювання конкурентоспроможності регіонів [Електронний ресурс] // Міжнародна науково-практична заочна конференція „Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”. – Режим доступу: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4778          
 199. Безхлібна А.П. Методика оцінювання впливу сфери послуг (туризм) на позитивну динаміку ВРП // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. (подано до друку)
 200. Безхлібна А.П. Інноваційна складова регіональної конкурентоспроможності // Imperatives of civil society development in promoting national competititveness: Proceedings of the 1stInternational Scientific and Practical Conference. Volume II, December 13–14, 2018. Batumi, Georgia: Publishing House “Kalmosani”, 2018 – P. 110-112.
 201. Безхлібна А.П. Використання форсайт-технологій у дослідженні регіональної конкурентоспроможності туризму Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід таперспективи розвитку для України». – м. Одеса, 10 квітня 2019 р.) / Одеський національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2019. – C. 32 – 34.
 202. Безхлібна А.П. Вплив євроінтеграції на підвищення регіональної конкурентоспроможності туризму // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. (подано до друку)
 203. Безхлібна А.П. Розвиток інфраструктури туристичної галузі в механізмі підвищення конкурентоспроможності регіону // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та вчених, 15 квітня 2020 р.: у 3-х томах. – Т. 1. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2020. –C. 35 – 37.
 204. Безхлібна А.П. Розвиток туристської індустрії та підвищення регіональної конкурентоспроможності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі», 17 квітня 2020 р. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С.47 – 48.
 205. Зацепіна Н.О.. Роль соціальних мереж (Social Media) в розвитку туристичного бізнесу. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016 р., м.Запоріжжя. ‒ С. 313-314.
 206. Зацепіна Н.О. Роль Social Media у соціальній політиці розвитку туризму в умовах євроінтеграційних процесів. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Economic development strategy in terms of European integration». – Kaunаs, May 27, 2016. ‒ С. 237‒239.
 207. Зацепіна Н.О. Аналіз інтеграції інструментів SMM у маркетингову діяльність українських туристських підприємств. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації». – Запоріжжя, 2017. – С. 362 – 364.
 208. Зацепіна Н.О. Туристсько-рекреаційний потенціал палацово-садибної архітектури. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1701-1703.
 209. Зацепіна Н.О. Інноваційні маркетингові інструменти в просуванні туристського підприємства. // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 1986-1987.
 210. Зацепіна Н.О. Ціннісні орієнтації туристів як фактор розвитку туризму. // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2019 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. ‒ С. 29-32.
 211. Зацепіна Н.О. Філософські аспекти розвитку релігійної комунікації як фактору впливу медіа-культури на розвиток релігійного туризму. // «Science for development»: матеріали Міжнародного конгресу / За заг. ред. проф. О.В. Кендюхова: Національна Академія Наук України ‒ К., 2019. ‒ 416 с. ‒ С. 150-154.
 212. Зацепіна Н.О. Паломницький рух в Україні на прикладі брацлавських хасидів. // VI International Scientific and Practical Conference. Perspective Directions Of Science And Practice. 02-03 March. 2020.‒ Athens, Greece. ‒ 2020. ‒ С. 206-209.
 213. Зацепіна Н.О. Феномен релігійного туризму. // Х Міжнародна науково-практична конференція «MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE», 30-31 березня 2020 р., Сан-Франциско, США. ‒ С. 238-241.
 214. Зацепіна Н.О. Роль паломницького туризму у формуванні суспільної релігійності українців. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2020», НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя, 2020 – С. 24-26.
 215. Зацепіна Н.О. Ціннісні орієнтації туристів як фактор розвитку релігійного туризму. // ІІ Міжнародний форум молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY 2020». 17-18 вересня 2020 р. м. Київ. (до друку)
 216. Каптюх Т.В. Місця козацької слави.[Текст] /  Т.В. Каптюх // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «НУ «Запорізька політехніка». – Запоріжжя, 2020 С. 41 ‒ 43.
 217. Каптюх Т.В. Зовнішні та внутрішні фактори, які стримують розвиток туризму в Україні[Текст] / Т.В. Каптюх // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», ЗНТУ, 2019. – С. 48 – 49.
 218. Каптюх Т.В. Іноваційний потенціал готельно–рестораної діяльності та туризму[Текст] / Т.В. Каптюх// Матеріали міжнародної науково – практичної Інтернет – конференції «Міжнародний та національний досвід суспільно – географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції», Мукачівський державний університет, м. Мукачів: 17 жовтня 2018р. – С. 230 − 232.
 219. Каптюх Т.В. Спеціалізований туризм в світі та Украіні[Текст] Каптюх Т.В. Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів « Тиждень науки - 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 1998 − 1999.
 220. Каптюх Т.В. Конкурентоспроможність як перспектива розвитку в ресторанному обслуговуванні[Текст] Каптюх Т.В. Матеріали щорічної науково- практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів « Тиждень науки - 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1712 − 1713.
 221. Каптюх Т.В. Вплив природних і культурно-історичних умов на харчування населення[Текст] / Т.В. Каптюх // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризмута управління персоналом Запорізького національноготехнічного університету «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», ЗНТУ, м. Запоріжжя: «Просвіта», 30–31 березня 2017 р. – Том 1, 2017. – С. 154-156.
 222. Каптюх Т.В. Управління персоналом на підприємствах громадського харчування [Текст] / Т. В. Каптюх // Тиждень науки : щоріч. наук.-практ. конф., 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3. – С. 326 − 327.
 223. Медичне страхування туристів як запорука безпечної подорожі. // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016.
 224. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 34 С.
 225. Проблеми страхового захисту в індустрії туризму. // Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.62-64

Навчально-методичні роботи

1.    Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних дипломних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання  [Колектив авторів: А.В. Віндюк, Т.В. Шелеметьєва, В.М. Зайцева, О.М. Корнієнко, Д.Ю. Мамотенко, С.В. Гресь-Євреінова, С.М. Цвілий, С.М. Журавльова]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 61 с.

2.    Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародний туризм» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 32 с.

3.     Методичні рекомендації з дисципліни «Туроперейтинг» до виконання практичних занять та самостійної роботи в для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 28 с.

4.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 44 с.

5.     Опорний конспект лекцій з дисципліни «Туроперейтинг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 36 с.

6.    Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2016. – 78 с.

7.    Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських дипломних робіт  / для студентів зі спеціальності 075 «Маркетинг» рівень освіти другий «Магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2017. – 90 с.

8.    Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських дипломних робіт  / для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент» рівень освіти другий «Магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування»; освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2018. – 95 с.

9.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 22 с.

10.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 20 с.

11.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.

12.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 25 с.

13.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.

14.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Захист прав споживачів» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.

15.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 19 с.

16.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 23 с.

17.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний маркетинг в готельно-ресторанній справі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. В.М. Зайцева, С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 19 с.

18.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг в готельно-ресторанній справі» для студентів рівня «магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 21 с.

19.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для студентів рівня «бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.

20.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання конспекту лекцій з дисципліни ««Маркетинг в туризмі» для студентів рівня «бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / укл. С.М. Цвілий. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 22 с.

21.    Методичні вказівки до виконання магістерських робіт  для студентів спеціальності 242 «Туризм» всіх форм навчання / Кукліна Т.С. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 50 с.

22.    Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Кукліна Т.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.

23.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Кукліна Т.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.

24.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Курортна справа» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Кукліна Т.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34 с.

25.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Кукліна Т.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.

26.    Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія ресторанної справи» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання /  Кукліна Т.С., Прусс В.Л. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 27 с.

27.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація послуг харчування» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Кукліна Т.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.

28.    Методичні рекомендації з дисципліни «Організація послуг харчування» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Кукліна Т.С. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 40 с.

29.    Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях» для студентів всіх форм навчання другого (магістерського) рівня освіти  спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Укл.: Зайцева В.М., С.М. Журавльова – Запоріжжя: НУЗП, 2019. – 26 с.

30.    Методичні рекомендації з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях» до виконання лабораторних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.М. Журавльова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 44 с.

31.    Методичні рекомендації з дисципліни «Організація обслуговування туристів у готелях» до виконання лабораторних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.М. Журавльова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 44 с.

32.    Методичні рекомендації з дисципліни «Технологія гостинності» до виконання лабораторних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.М. Журавльова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 45 с.

33.    Никоненко С.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг в туризмі» для магістрів напряму підготовки 8.242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання / С.В. Никоненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.

34.    Гурова Д.Д. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційна географія міжнародного туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 60  с.

35.    Гурова Д.Д. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Рекреаційна географія міжнародного туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 42 с.

36.    Гурова Д.Д. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Туристське країнознавство» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 98 с.

37.    Гурова Д.Д. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристське країнознавство» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 51 с.

38.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Туристські формальності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. –42 с.

39.    Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристські формальності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 32 с.

40.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Рекреалогія та санаторно-курортне лікування» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 52с.

41.    Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Рекреалогія та санаторно-курортне лікування» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.

42.    Методичні рекомендації з дисципліни «Активний туризм» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Булатов, О.М. Корнієнко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. –  38  с.

43.    Методичні рекомендації з дисципліни «Організація анімаційних послуг» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна, С.В. Булатов. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

44.    Методичні рекомендації з дисципліни «Готельні анімаційні послуги» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна, С.В. Булатов. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

45.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація транспортних подорожей» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Булатов. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30  с.

46.    Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка туризму» до виконання курсової роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 51  с.

47.    Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка туризму» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 51  с.

48.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Економіка туризму» для студентів спеціальності 242 «Туризм»  денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 72  с.

49.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні технології в готельному господарстві» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 68  с.

50.    Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні технології в готельному господарстві» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 36  с.

51.    Методичні рекомендації з дисципліни «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» до виконання лабораторних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 43  с.

52.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» для студентів спеціальності 242 «Туризм»  денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 75  с.

53.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 53  с.

54.    Методичні рекомендації з дисципліни «Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: О.М. Корнієнко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019.- 38  с.

55.    Методичні рекомендації з дисципліни «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг в туризмі» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова.– Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 48  с.

56.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 44  с.

57.    Методичні рекомендації з дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 38  с.

58.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація сфери туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 43  с.

59.    Методичні рекомендації з дисципліни «Світова культура та мистецтво» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

60.    Методичні рекомендації з навчальної практики (при дистанційному навчанні) для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.С. Кукліна, С.М. Журавльова, С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУЗП, 2020. – 20  с

61.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Світова культура та мистецтво» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: С.В. Гресь-Євреінова. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46 с.

62.    Методичні рекомендації з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 34 с.

63.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи музеєзнавства» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 24 с.

64.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Діловодство в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 24 с.

65.    Методичні рекомендації до опорного конспекту лекцій з дисципліни «Основи музеєзнавства» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 34 с.

66.    Методичні рекомендації до опорного конспекту лекцій з дисципліни «Діловодство в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання. / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 50 с.

67.    Методичні рекомендації з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів спеціальності 242 «Туризм», освітнього ступеню магістр, усіх форм навчання. / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 42 с.

68.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів спеціальності 242 «Туризм», освітній ступінь магістр, усіх форм навчання. / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 20 с.

69.    Методичні рекомендації до опорного конспекту лекцій з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», освітнього ступеню магістр, усіх форм навчання. / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 42 с.

70.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Професійна етика та дипломатичний протокол» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітній ступінь магістр, усіх форм навчання / Укл.: М.В. Бєлікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 20 с.

71.    Шелеметьєва Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Менеджмент туризму» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 30  с.

72.    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ризики та економічна безпека турфірм» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання [Колектив авторів: Д.Ю. Мамотенко, А.П. Безхлібна]. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 30 с.

73.    Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Корпоративне управління» для підготовки фахівців зі спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» [Колектив авторів: Д.Ю. Мамотенко, О.В. Шевченко]. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 36 с.

74.    Методичні вказівки для самостійного опрацювання опорного конспекту лекцій з дисципліни «Технологія туристської діяльності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. Д.Ю. Мамотенко.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 21  с.

75.    Методичні рекомендації з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. Д.Ю. Мамотенко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 42  с.

76.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. Д.Ю. Мамотенко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 68  с.

77.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Д.Ю. Мамотенко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

78.    Методичні рекомендації з дисципліни «Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг» до виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Д.Ю. Мамотенко. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 32  с.

79.    Бут, Т. В. Методичні рекомендації з виробничої практики для студентів напряму підготовки 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.В. Бут − Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. − 22 с.

80.    Бут, Т. В. Методичні рекомендації з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 65 с.

81.    Бут, Т.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 28 с.

82.    Бут, Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання/ Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 50 с.

83.    Бут, Т.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Туристські ресурси України» для студентів денної форми навчання спеціальностей: 241 Готельно-ресторанна справа / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019 – 50 с.

84.    Бут, Т.В. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Туристські ресурси України» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання / Укл.: Т.В. Бут – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 36 с.

85.    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Корпоративне управління в туризму» для магістрів напряму підготовки 8.242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.

86.     Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» для магістрів напряму підготовки 8.242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с.

87.    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація діяльності туристичних фірм» для студентів напряму підготовки 8.242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 14 с.

88.    Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ризики і економічна безпека турфірм» для студентів напряму підготовки 6.242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 54 с.

89.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Корпоративне управління в туризмі» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 48  с.

90.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Корпоративне управління в туризмі» для студентів напряму підготовки 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 30 с.

91.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Корпоративне управління в туризмі» для студентів напряму підготовки 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.

92.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 48  с.

93.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Ризики і економічна безпека турфірм» для студентів напряму підготовки 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.

94.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Ризики і економічна безпека турфірм» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 34  с.

95.    Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія готельної справи» для студентів напряму підготовки 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 26 с.

96.    Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технологія готельної справи» для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.П. Безхлібна. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 46  с.

97.    Методичні рекомендації з дисципліни «Основи наукових досліджень» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

98.    Методичні рекомендації з Дисципліни «Основи наукових досліджень» до Виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019

99.    Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Основи наукових досліджень» для Студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

100.              Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Основи наукових досліджень» для Студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

101.              Методичні рекомендації з дисципліни «Рекреаційні комплекси» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу» Протокол № 1 від 29.08.2019

102.              Методичні рекомендації з Дисципліни «Рекреаційні комплекси» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

103.              Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Рекреаційні комплекси» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

104.     Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Рекреаційні комплекси» для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

105.     Методичні рекомендації з дисципліни «Методика викладання дисциплін з туризму у ВНЗ» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

106.     Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Методика викладання дисциплін з туризму у ВНЗ» для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

107.     Методичні рекомендації з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

108.     Методичні рекомендації з Дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» до виконання практичних та самостійних робіт студентів для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

109.     Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

Опорний конспект лекцій з Дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 242 «Туризмознавство» денної та заочної форм навчання. Зацепіна Н.О. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри «Туристичного, ресторанного та готельного бізнесу». Протокол № 1 від 29.08.2019.

Публікації у співавторстві зі студентами

Віндюк А.В., Чабан А.М. Проблеми ресторанного господарства в Україні // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму: Друк. доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 219-220.

Віндюк А.В., Кравець Д.Р. Розвиток курортної галузі України на сучасному етапі // Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму: Друк. доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2016 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 223-224.

Виндюк А.В., Ханина Е.С. Особенности работы службы приёма и размещения гостей // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2017», ЗНТУ, 2017. – С. 1729-1731.

Цвілий С.М., Бондаренко Д.С. Розробка маркетингових інструментів в системі антикризового управління підприємством // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. / Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. 284 с. - С. 45-48.

Цвілий С.М., Гончаров Є.В. Підвищення конкурентного статусу підприємств туристичного бізнесу за рахунок розробки стратегії // Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. / Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. 284 с. - С. 254-257.

Кукліна Т.С., Іванов В.О. Процес формування стратегії конкурентоспроможності для санаторних підприємств // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти», 10-11 листопада 2016 р. м. Херсон. – Режим доступу: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FEconLaw/ChairBusinessEconomics/Conference/10_11_November_2016.aspx

Кукліна Т.С., Редька А.В. Концепція розвитку ресторанної справи в Україні // Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26-27 жовтня 2017 р., Ірпінь. Т.2. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – с. 250 – 253.

Гуріна А.Р. Роль хостелів в системі готельних послуг[Текст] / А.Р. Гуріна, С.М. Журавльова // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С. 2072 – 2073.

Никоненко С.В. Методы повышения эффективности рекламы отелей [Текст] / C.В. Никоненко, В.А.Ляшенко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018.  – C.2027-2029.

Корнієнко О.М., Жилко С.О. Використання електронної комерції в підприємницькій діяльності // Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 16–17 листопада 2017р., Полтава. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – С. 248 – 251.

Бєлікова М.В., Рублевська Є.А. Музейний сервіс // «Тиждень науки – 2016» : Матеріали щорічної наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ, 2016. – С. – 360 – 361.

Прусс В.Л., Долгополова О.В. Вибір вектору розвитку туристичної індустрії України // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки - 2017», ЗНТУ 2017. – С. – 225 – 229.

Садчиков С.Н., Шелеметьєва Т.В.  Маркетинг и менеджмент в отельной индустрии. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 бер. 2017 р., Запоріжжя: Просвіта,  2017. Т. 1. С. 325–327.

Заєць О.Є., Шелеметьєва Т.В. Управління якістю туристичних послуг в Україні. Тиждень науки – 2019: матеріали Щоріч. наук.-практ. конф. виклад., наук., молод. учен., аспір., студ. Запоріжжя, ЗНТУ, 2019. С. 107–108.

Прихідько О.О., Гурова Д.Д. Урбанізований туризм у промислових регіонах України // Тиждень науки – 2016: Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів 18-22 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 384 – 386.

Соколова О.І., Гурова Д.Д. Сучасний стан розвитку туристських регіонів світу // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції 15-17 березня 2018 р. – Мукачево, 2018. – С. 124 – 126.

Мамотенко Д.Ю., В.В. Алексєєнко. Світові тенденції застосування інновацій в готельному бізнесі // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 60 С.

Бут, Т.В. Проблеми розвитку готельного бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення [Текст] / Т. В. Бут, Я. О. Оліфер // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2017 р. – тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1716 – 1717.

Баба О.М., Безхлібна А.П. Проблема підвищення фінансової стійкості туристичних підприємств // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2016», ЗНТУ, 2016. – С. 345-347

Зацепіна Н.О. Габер Д.Е.Готельний бізнес як компонент сучасної індустрії туризму. // Тиждень науки: матеріали наук.-практ. конф., 18–21 квітн. 2019 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019.

О.В. Жилко, Д.Д. Саврасов Антикризова маркетингова стратегія та її інструменти  // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2019», Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 86 С.

Зайцева В.М., Гулідов В.В. Аналіз розвитку туризму у Греції // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2018», ЗНТУ, 2018. – С.2013-2014.

Повний перелік публікації у співавторстві зі студентами за 2016-2020 р.