Ви є тут

Головна

 

 

№ з/п

Назва видання

Автори

Рік вид-ння

1

Методичні рекомендації до курсу «Практикум з загальної психології»

Хрустальова М. С., Бородулькіна Т. О.

2008

2

«Сімейне консультування».  Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Психологія сім’ї»

Хрустальова М. С.

2009

3

Ігровий практикум в соціальній роботі

Бородулькіна Т. О.

2008

4

Методичні матеріали до семі-нарських занять з дисципліни «Психологічні основи проф-орієнтації»

Бородулькіна Т. О.

2009

5

Плани лабораторних та семінар-ських робіт з курсу «Психо-фізіологія»

Шевченко С. І.

2009

6

Методичні рекомендації до  проведення тренінгу формуван-ня образу професії для виклада-чів психологічних дисциплін

Бородулькіна Т. О.

2009

7

Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2009

8

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Психологія особистості»

Бондар Н. Є.

2009

9

Тексти (конспект) лекції з дисципліни «Етика та естетика» ч. 1 Етика

Гайворонська Т. О.

2009

10

Методичні матеріали (плани) до семінарських занять з дисцип-лінни «Філософія»

Гайворонська Т. О

2009

11

Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія реклами і маркетингу»

Бородулькіна Т. О.

2009

12

Методичні вказівки до лабора-торних робіт «Спостере-ження як метод психологічних дослід-жень»

Хрустальова М.С., Бородулькіна Т.О.

2009

13

Плани семінарських занять з курсу «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2010

14

Плани практичних та семінар-ських занять з курсу «Психодіаг-ностика»

Шевченко С.І.

2010

15

Методичні матеріали до прак-тичних та семінарських занять з дисципліни «Методика викла-дання психології»

Бородулькіна Т. О.

2009

16

Методичні вказівки до самос-тійної роботи з курсу «Психо-діагностика»

Шевченко С.І.

2010

17

Методичні вказівки до напи-сання курсових робот з курсу «Загальна психологія»

Бородулькіна Т.О.,

Іванова О.К.,

Репецька А.В.

2010

18

Методичні вказівки до оформлення та захисту випуск-них робіт

Репецька А.В.

2010

19

Методичні рекомендації до семінарських занять з дис.-ципліни “Вікова психологія”

Бондар Н.Є.

2011

20

Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з курсу  «Методика та організація наукових досліджень»

Походенко С.В.

2012

21

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи біології та генетики людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

22

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу «Геронтопсихологія»

Іванова О.К

2012

23

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

24

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біології та генетики людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

25

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

26

Методичні рекомендації з курсу  «Основи сучасного PR»

Бондар І.В.

2012

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2012

28

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2012

29

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психологічної практики» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Філатов В.Ю.

2012