Ви є тут

Головна

НАУКОВІ ПРАЦІ НЕСТЕРОВА О.В.

 1. Грешта В.Л. Вдосконалення технологічного процесу виготовлення листового металопрокату з феритних корозійностійких сталей, стабілізованих титаном [Текст] / В.Л.Грешта, О.В.Климов, О.В.Нестеров // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2005.-№ 1.-С. 114-116.
 2. Климов О.В. Перспективи використання корозійностійких феритних сталей в сучасній промисловості [Текст] / О.В.Климов, В.Л.Грешта, О.В.Нестеров, О.В.Сазонова // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів. Х Міжнародна науково-технічна конференція. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.-С. 7-9.
 3. Патент 15168, Україна, МКВ С22С 38/18. «Феритна жаростійка сталь» [Текст] / Ольшанецький В.Ю., Климов О.В., Нестеров О.В., Грешта В.Л.; заявник та патентовласник ЗНТУ.- № u200512448; заявл. 23.12.2005; опубл. 15.06.2006 р., Бюл. № 6. – 4 с.
 4. Нестеров А.В. Универсальное применение ферритных жаростойких сталей в различных отраслях промышленности [Текст] / А.В.Нестеров, А.В.Климов, В.Л.Грешта // Металловедение и термическая обработка металлов.- М:»Машиностроение».- 2008.-№ 1.- С. 41-44.
 5. Нестеров О.В. Дослідження можливості підвищення експлуатаційних характеристик феритних жаростійких сталей методом іонно-плазмового азотування [Текст] / О.В.Нестеров, О.В Климов, В.Т.Рубан // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів: ХІI міжнародн. наук.-техн. конф., 06-08 жовтня 2010 р.:тези докл. – З., 2010. – С.31-33.
 6. Дурягіна З.А. Використання іонно-плазмового азотування для підвищення корозійно-механічної тривкості деталей машин  [Текст] / З.А. Дурягіна, О.В.Нестеров, Н.В.Щербовських // Восточно-европейский журнал передових технологий. –  2010. - № 6/5 (48). – С. 21-30.
 7. Нестеров О.В. Перспективи розширення марочного складу феритних корозо-жаростійких сталей для вирішення практичних задач енергетичного машинобудування / О.В.Нестеров, О.В.Климов, В.Л.Грешта // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№2-С.68-71.
 8. Патент  60658 Україна, МПК С22С 38/18. Жаростійка сталь [Текст] / Нестеров О.В., Грешта В.Л., Климов О.В. та інші. Заявл. 01.12.2010; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. – 3с.
 9. Патент  61987 Україна, МПК С22С 38/18. Жаростійка феритна сталь [Текст] / Грешта В.Л., Нестеров О.В., Климов О.В. та інші. Заявл. 27.12.2010; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 3с.

НАУКОВІ ПРАЦІ ШМИРКО В.І.

 1. Шмырко В.И. Цветоимпульсная офтальмотерапия аппаратом Асир в комплексном лечении синдрома хронической усталости [Текст] / В.И. Шмырко, Т.И. Михайлова // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – Т. 1.– С. 215-216
 2. Шмирко В.І., Дуднік Г.І., Лавренко А.С. Дослідження опору тіла людини єлектричному струму. Методичні вказівки 2005р. 0,375 д.а.
 3. А.Д. Коваль, В.И. Шмирко. Комплексные исследования свойств жаропрочных сплавов ЖС6К, ВЖЛ-12У, ЭП-957ВД, ЗМИ-3, ЗМИ-3У. Вестник двигателестроения № 1/2006. стр. 143-146с.
 4. Патент на винахід № 80699, Украина, С 22.19.2005. Ливарний жароміцний корозійностійкий нікелевий сплав / А.Г. Андрієнко, С.В. гайдук, В.В. Кононов, В.І. Шмирко та ін.,-Заявл.21.10.04, № 20041008594 – опубл. 25.10.07. – Бюл. № 17
 5. Ольшанецкий В.Е., Лавренко А.С., Коробко А.В., Шмирко В.И. О модернизации технологии изготовления образцов и деталей из листовых металлокомпозитов с целью улучшения качества материала и повышения безопасности процесса. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ-2009. - № 1 – С.137-138
 6. Дуднік Г.І., Шмирко В.І., Писарський А.О. Гигиена зрительной работы оператора ЭВМ. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник тематичних праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях Харків: НТУ”ХПІ”– 2009.–№16– 104с. (9-13)
 7. Лавренко А.Д., Дудник Г.И., Шмирко В.И. К вопросу о прогнозировании долговечности безопасной работы лопаток газовых турбин в сульфидно-окисной среде. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2007.-№1
 8. Лавренко А.Д., Варинская Л.А., Шмирко В.И. Высокотемпературное термоциклирование – способ повышения прочностных свойств лопаток ГТД с целью обеспечения их безопасности эксплуатации. Вісник двигунобудування, 2007. - № 1.
 9. Шмирко В.І. Дуднік Г.І. Труфанов І.Д. Информационные технологии гигиены зрительно-психологической работы оператора ЭВМ.  2010г. 12c