Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Спеціальні питання електропостачання" є отримання необхідних знань в галузі систем електропостачання промислових підприємств, міст та сільського господарства, їх аналізу.

Завдання вивчення дисципліни

Студенти повинні знати:

  • особливості електропостачання промислових підприємств, сільськогосподарських та міських споживачів;
  • електричні навантаження та сучасні методи їх визначення;
  • схеми розподілу електричної енергії та основне обладнання;
  • режими роботи систем електропостачання;
  • засоби та способи нормалізації параметрів режиму;
  • визначення необхідної компенсації реактивної потужності та способи її оптимального розподілу.

 

Студенти повинні вміти:

  • вибрати метод та розрахувати електричні навантаження різних груп електроприймачів;
  • скласти схему зовнішнього електропостачання, яка зможе забезпечити споживачів електричною енергією в необхідній кількості та заданою якістю;
  • вибрати основне обладнання системи електропостачання, а також здійснювати нормалізацію та компенсацію реактивної потужності;
  • використовувати обчислювальну техніку при проектуванні системи електропостачання.

Провідний викладач дисципліни: Попов В.В.  доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів –6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліста

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

26 год.

4 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

128 год.

170 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: д/залык