Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Спеціальні розділи філософії та психології»

Метою дисципліни є формування у студентів-магістрів знань у галузі сучасної філософії та психології – задля поглиблення їх філософської культури мислення та оволодіння ними засобами й прийомами комунікативної компетентності людини сучасного суспільства й світу. Перш за все, оволодіння майбутніми науковцями знаннями про специфіку науки й наукового пізнання та відповідальності вченого у сучасному світі. А також оволодіннями майбутніми викладачами вищої школи знаннями з педагогіки та психології викладання у вищій школі, засвоєння психолого-педагогічних прийомів викладацької діяльності й викладацької майстерності, зокрема, й у технічному закладі вищої освіти.

Завдання дисципліни: збагачення інтелектуально-творчого потенціалу та поведінково-практичних навичок студентів-магістрів у сфері специфічного соціально-гуманірного знання сучасного етапу розвитку людства (з філософії та психології) щодо особливостей мислення (зокрема, креативного, інноваційного) й життєдіяльності сучасної людини постмодерністського світу.

У результаті вивчення дисципліни «Спеціальні розділи філософії та психології» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

здатність до абстрактного мислення; здатність самостійного мислення й зберігання процесу мислення у ситуаціях невизначеності; здатність критичного мислення та формування власної точки зору; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (здатність до навчання протягом життя); здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність до адаптації та дії у новій ситуації; здатність генерувати нові соціальні та науково-технічні ідеї (креативність); здатність інтелектуального пошуку; здатність створювати та сприймати інновації; здатність соціального реагування та комунікативної компетентності; цінування й повага різноманітності і полікультурності;

фахові компетентності:

 • здатність застосовувати сучасну філософську культуру мислення та принципи й прийоми комунікативної компетентності людини сучасного суспільства й світу;
 • здатність відстежувати та генерувати нові соціальні, науково-технічні (технологічні), психолого-педагогічні ідеї;
 • здатність використовувати знання з педагогіки та психології викладання у вищій школі – як суб’єкта педагогічних практик, як того, хто здатний активно залучатися у конкретний викладацький процес.

Очікувані програмні результати навчання.
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: У результаті вивчення дисципліни «Спеціальні розділи філософії та психології» студент повинен:
знати:

 • основний зміст усіх розділів навчальної програми; відстежувати зміст саме новітньої філософії сучасного світу, принципи й предметну специфіку сучасних філософських концепцій та теорій; знати зміст освітнього середовища сучасного світу, принципи й предметну специфіку сучасних освітніх та психолого-педагогічних концепцій і теорій;
 • мати базові уявлення про основи сучасної філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; оволодіти сучасним філософським способом мислення; розуміти зміст основної та найбільш вживаної філософської літератури із проблематики філософського осмислення сучасних світу та людини;
 • сенс основних категорій й концепцій сучасного філософського осмислення світу та його складових;
 • закономірності розвитку історії, економіки, права, релігійних уявлень людства, зокрема, на сучасному етапі їх розвитку;
 • форми та механізми здійснення навчального процесу у вищій школі, принципи моделювання процесу навчання у вищій школі;
 • правила та техніки викладацької (педагогічної) майстерності, прийоми та методи організації психології людської особистості та спілкування;

вміти:

 • синтезувати набуті знання з фахових технічних та економічних дисциплін у цілісне світосприйняття;
 • змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
 • застосовувати набуті знання з сучасної філософії при аналізі нагальних проблем сьогодення;
 • застосовувати набуті знання з сучасної філософії у процесі аналізу наявного стану науки, проблем та перспектив її розвитку;
 • будувати універсальну макромодель соціальної дійсності у процесі суспільної діяльності та особистого життя;
 • аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні та правові особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
 • творчо використовувати філософське знання у своїй матеріально-практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію;
 • розв’язувати педагогічні проблеми, задачі, ситуації;
 • набути навичок ділового спілкування у колективі студентів, у стосунках «викладач – студент»;
 • оволодіти технікою побудови безконфліктних міжособистісних стосунків;
 • оволодіти елементарними методами самоконтролю та самоорганізації особистої психіки;
 • творчо використовувати знання психолого-педагогічних основ викладання у своїй майбутній практичній діяльності як викладача вищої школи;

розуміти:

 • основні тенденції розвитку соціо-гуманітарного знання у сучасному світі, й тенденції соціокультурного розвитку сучасної цивілізації у цілому, а також основні тенденції розвитку соціального інституту освіти й освітнього простору сучасного світу, розмаїття його основних сучасних змістів, термінологічних конструктів й концепцій;
 • розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку світу (суспільства, його окремих складових) та життєдіяльності людини у ньому.    

90 год.  (3,0 кредити ЄКТС)   /   залік   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента;
є дисципліною загальної підготовки (гуманітарного циклу) у навчальному плані спеціальностей (кваліфікаційний рівень магістр); є вибірковою дисципліною для технічних спеціальностей університету.

Проф. Бондаренко, доц. Арсентьєва Г.О., доц. Ємельяненко Є.О.