Ви є тут

Головна

Прізвище: Соколов

Ім'я: Андрій

По батькові: Васильович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь:  к.держ.упр.

Вчене звання: доцент кафедри "Управління персоналом і економіка праці"

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4236-5617

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця Google Scholar:Соколов Андрій

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1990, спеціальність за дипломом – «Фізика», кваліфікація за дипломом – «фізик, викладач»
 • Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2005, спеціальність за дипломом – «Управління навчальними закладами», кваліфікація за дипломом – «магістр з управління навчальним закладом»
 • Запорізький національний технічний університет, 2011, спеціальність за дипломом – «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «Бакалавр з управління персоналом та економіки праці, організатор з персоналу, фахівець з найму робочої сили»
 • Запорізький національний технічний університет, 2013, спеціальність за дипломом – «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст з управління персоналом та економіки праці, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), економіст з праці»
 • Національний університет водного господарства та природокористування, 2013, спеціальність за дипломом – «Державна служба», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з державної служби»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  25.00.02 «механізми державного управління»: «Розвиток інформаційного забезпечення системи державного управління», рік захисту – 2010, «Академія муніципального управління» (м. Київ)

Наукові інтереси:

 • Державне управління
 • Управління персоналом
 • ...

Дисципліни, які викладає:

...

 • Регіональна бюджетна політика
 • Електронна комерція
 • Розвиток персоналу
 • Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди
 • Методологія наукових досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 77, з них монографій – 2, навчальних посібників – 2.

 • Соколов А. В.Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління розвитком малого підприємництва/ А. В. Соколов //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 4. – С. 23–27.
 • Соколов А. В.Основні етапи розробки державної інформаційної політики/ А. В. Соколов //Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 45–48.
 • Соколов А. В. Передумови та особливості реалізації моделі «сервісної» держави у системі державного управління / А. В. Соколов // Державне управління : удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dy.nayka.com.ua
 • Соколов А. В. Сучасні підходи до оцінки якості державного управління / А. В. Соколов // Державне управління : удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dy.nayka.com.ua
 • Соколов А. В. Особливості організації надання соціальних послуг з позицій споживання і створення соціальних ефектів / А. В. Соколов// Інституціональний вектор економічного розвитку / institutionalvectorofeconomicdevelopment: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 9 (1). – Мелітополь: КПУ, 2015. – С. 92 95.
 • Соколов А. В. Формування системи мотивації персоналу компанії / А. В. Соколов// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 14. – С. 33–37.
 • Соколов А. В. Реалізація моделі “сервісної” держави в умовах децентралізації / А. В. Соколов//Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади: монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 69–76.
 • Sokolov A. HR Managementofinnovativeenterprises // InnovativeEntrepreneurship: textbook / A. Sokolov, A. Karpenko, E. Vasilieva, D. Vasilychev ; «ICo-op» ; EditedbyOlgaSavchenko. Kharkiv : LL «Planeta-print Ltd», 2016. 200 p.: рр. 33-58.
 • Соколов А.В. Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів / А.В. Соколов // Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / За заг. ред. М.В. Ґудзь, А.В. Карпенко. – Запоріжжя : Просвіта. – 2017. – С. 46-63.
 • Andriy Sokolov. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. Fororder. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P.78-93.

             ...

   

  Участь у конференціях:

  • 1. Соколов А. В. Державна політика щодо підтримки розвитку інформаційної сфери / А. В. Соколов // Інституційна природа ринкових трансформацій: Матеріали ХІХ міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2009 р.) – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С.45–47.
  • 2. Соколов А. В. Розширення інформаційного простору в державному управлінні / А. В. Соколов // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. коф., 25-26 груд. 2009 р.: в 5-т. – Т. 5. –  Дніпропетровськ: Біла К.О., 2009. –  С.39–41.
  • 3. Соколов А. В. Структура системи науково-технічної інформації країни / А. В. Соколов // Державне управління та місцеве самоврядування: Тези Х Міжнародного наукового конгресу, Харків, 26 березня 2010 р. – Х.: Вид. Хар.РІ НАДУ «Магістр», 2010 – С. 276–277.
  • 4. Соколов А. В. Використання інформаційних технологій у туристичній галузі / А. В. Соколов // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Київ, 23-25 листопада 2011 р., С. 4-7.
  • 5. Соколов А. В. Інформаційні потоки в системі управління готелем / А. В. Соколов // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 квітня 2013 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, , 2013. – С. 29-31.
  • 6. Соколов А. В. Реалізація моделі “сервісної” держави в умовах децентралізації / А. В. Соколов // Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, м. Запоріжжя, 20.05.2016 р. / Класичний приватний університет; за ред. О.В. Покатаєвої, А.О. Кучерової.    Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 91–93.
  • 7. Соколов А. В. Оцінка якості державного управління з позицій концепції громадської цінності / А. В. Соколов // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – С. 284–286.
  • 8. Соколов А. В. Перспективи застосування хмарних систем управління людським капіталом / А. В. Соколов // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 415-417.
  • 9. Соколов А. В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному бізнесі / А. В. Соколов // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – 582 с.
  • 10. Ходяк О.Г., Соколов А.В. Взаємодія керівника і секретаря-референта в організації / О.Г. Ходяк, А.В.Соколов // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. — С. 566-568.
  • 11. Скурська Д. П., Соколов А. В. Сутність маркетингу освітніх послуг / Д.П. Скурська, А.В.Соколов // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – С. 46-47.
  • 12. Ходяк О.Г., Соколов А.В. Стрес на робочому місці / О.Г. Ходяк, А.В.Соколов // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. — С. 274-276.
  • 13. Соколов А.В. Державні митні послуги як фактор підвищення якості митного адміністрування. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. С. 209-211.
  • 14. Соколов А.В. Розвиток електронного бізнесу та електронної комерції. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 29-30 жовт. 2019 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 227-229.
  • 15. Соколов А.В., Дубріков С.Е. Міжнародні митні конвенції. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 29-30 жовт. 2019 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С. 230-233.
  • 16. Соколов А.В. Забезпечення митних інтересів держави. Тиждень науки : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 135-137.
   

               ...

   

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає зі словником).

  Контакти:

  адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
  аудиторія (кабінет): 487
  тел.: +380(61)769-84-54
  e-mail: sokolovav333@gmail.com
  URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=8

   

  ...