Ви є тут

Головна

Мета дисципліни. Забезпечити фундаментальну підготовку висококваліфікованих фахівців, що володіють глибокими знаннями в галузі організаційного навчання персоналу, шляхом ознайомлення з основними закономірностями соціально-психологічного навчання персоналу, а також вироблення і поліпшення різних умінь і навиків вдосконалення поведінки працівників, формування специфічних комунікативних умінь, впорядкування культури психічної діяльності організації.

Завдання вивчення дисципліни: сформувати уявлення про роль соціально-психологічного навчання у вирішенні основних запитів клієнта-співробітника, клієнта-організації та замовника послуги; соціально-психологічний супровід організаційних змін; основні види діяльності психолога в організації, ін.; удосконалити навички самостійної роботи з інформаційними джерелами та літературою (критичний аналіз, структурування матеріалу тощо).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

психологічну характеристику процесу навчання персоналу як основи успішної діяльності організації;

розумітися в цілях, задачах та методах соціально-психологічного навчання персоналу;

сучасний стан психологічних досліджень в галузi соціально-психологічного навчання персоналу.

уміти:

застосовувати теоретичні знання до розв'язання практичних проблем в діяльності психолога в організації;

здійснювати розробки рекомендацiї по удосконаленню i підвищенню ефективності роботи психологів в організації;

розробляти та впроваджувати програми соціально-психологічного навчання персоналу спираючись на актуальні завдання навчання.

застосувати отримані знання, навички та вміння у власному вдосконаленні, професійній та громадській діяльності.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 4 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів –4 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 162 (162 – заочна форма навчання) 7-й, 8-й 7-й, 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 год. самостійної роботи студента – 1 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 12 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
112 год. 12 год.
Самостійна робота
14 год. 118 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Дисципліну викладає:

Шубертій Н.Г., старший викладач кафедри психології