Ви є тут

Головна

Мета курсу полягає у створенні умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та механізмів, для вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, а також для формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.

Завдання курсу:

студенти повинні орієнтуватися в складних наукових проблемах вітчизняної та зарубіжної соціальної психології, теоретично реконструювати закономірності соціальної життєдіяльності;

студенти повинні вміти використовувати методи соціальної психології для дослідження навколишнього світу і для пошуку соціально-психологічних резервів удосконалення діяльності в різних сферах соціальної практики;

студенти повинні навчитися допомагати людям розуміти один одного, будувати конструктивні взаємовідносини, вирішувати практичні соціальні проблеми.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

закономірності формування та зміни соціальних настанов; вплив соціальної ролі на особистість;

теорій когнітивної відповідності (Фестінгер; Ньюком; Хайдер), диспозиційної концепції регулювання соціальної поведінки особистості (В. Ядов); теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела і самокатегорізації Дж. Тернера; концепції „можливої соціальної ідентичності” М. Сіннірелли; теорії соціальних уявлень С. Московічі;

соціально-психологічні механізми формування особистості, формування та зміни соціальних настанов; позитивної Я-концепції; розвитку когнітивного стилю;

вміти:

оволодіти вміннями використовувати наукову методологію для аналізу конкретної дослідницької проблеми, а також для практичної діагностики соціальних організацій;

аналізувати поняття соціально-психологічних властивостей; соціально-психологічної компетентності особистості; когнітивного стилю; ціннісних орієнтацій та ін.;

розкрити закономірності формування та зміни соціальних настанов; впливу соціальної ролі на особистість;

рефлексувати свої соціально-психологічні властивості, розвивати соціально-психологічну компетентність, удосконалювати стиль виконання головних соціальних ролей, запобігати маніпулятивному впливу на власні настанови.

використовувати різні знакові системи для обміну інформацією; використовувати конкретні прийоми подолання комунікативних бар’єрів спілкування, в тому числі прийомів структурування інформації та засобів логічної аргументації;

оволодіти уміннями вимірювати показники групової згуртованості; складати соціально-психологічну характеристику малої групи; використовувати методи виявлення лідерів малої групи; управляти поведінкою людей у натовпі; управляти панікою.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): 6 .03010201 - психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 60 3,4-й 3,4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 36 год. 6 год.
Практичні, семінарські
36 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
108 год. 168 год.
Індивідуальні завдання: 56 год.
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Бочелюк В.Й, професор кафедри психології, д.психол.н., професор