Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи знань щодо вітчизняних і зарубіжних підходів у розумінні закономірностей функціонування та розвитку сім'ї, а також способів психологічної роботи з нею.

Завдання: вивчення основних понять у галузі сімейного консультування, особливостей застосування методів та технік психологічного впливу на сімейну систему; діагностичних технік визначення проблемного поля сім'ї.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

зміст основних понять у галузі сімейного консультування;

особливості застосування методів та технік психологічного впливу на сімейну систему;

діагностичні техніки визначення проблемного поля сім'ї;

вміти:

обирати підходи, методи і технології консультування відповідно до особливостей сімейної ситуації;

ефективно використовувати діагностичні методики до особливостей сімейної ситуації;

використовувати на практиці техніки психологічного впливу на сімейну систему.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0301 Соціальні та політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 7.03010201 Психологія 8.03010201 Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 60 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6 самостійної роботи студента – 6 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 10год. 4 год.
Практичні, семінарські
- год. - год.
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
30 год. 52 год.
Індивідуальні завдання:
- -
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Репецька Анжела Василівна, старший викладач кафедри психології