Ви є тут

Головна

Мета: вивчення теоретичних основ та практичних аспектів використання паралельних обчислювальних систем для вирішення складних прикладних задач з великим об’ємом обчислень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • серверні технології створення веб-застосувань, здатність застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування;
  • знати архітектури та стандарти компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, вирішувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ в розподілених інформаційних системах рівня підприємства;
  • особливості технологій розподілених систем і паралельних обчислень; здатність їх застосовувати у професійній діяльності;

вміти:

  • проектувати та адаптувати прикладне Grid-забезпечення, розробляти Grid-портали доступу та семантичні портали знань;
  • забезпечувати підвищення продуктивності обчислювальних систем за рахунок організації та використання впровадження паралельних алгоритмів обробки даних, розподілених багатопроцесорних систем, Grid-мереж і хмарних технологій;
  • розробляти та використовувати сучасні сервісно-орієнтовані інформаційні технології (розподілені та мультиагентні середовища, Grid, хмарні та ін.);
  • планувати, тестувати та впроваджувати КСП, в тому числі у мережевому та розподіленому середовищі. Виконувати мережеву підтримку процесу проектування;
  • проектувати архітектури компонентів програмного забезпечення САПР як композицію сервісів проектних процедур, з використанням мультиагентних проектних платформ, засобів віртуалізації ресурсів проектування та застосуванням Grid - і хмарних обчислень, засобів забезпечення безпеки в САПР.