Ви є тут

Головна

Прізвище: Севастьянов

Ім'я: Родіон

По батькові: Вікторович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Член громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0001-9088-4433

Обліковий запис науковця (Scopus): 57216363596

URL авторського профілю в Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0k_yMFgAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Освіта: вища

  • Запорізька державна інжкенерна академія, факультет економіки та менеджменту, 2000 р., дипломом з відзнакою, спеціальність "Економіка підприємства", кваліфікація за дипломом – "Інженер-економіст"
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
    «Підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу», рік захисту – 2006, Криворізький технічний університет

Підвищення кваліфікації:  Класичний приватний університет, з 20.05.2019 р. по 20.06. 2019 р., підвищення кваліфікації викладачів економіки за програмою «Економіка». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 19278502/00008-19 (4 кредити/120 годин).

  Диплом магістра з відзнакою М23№004479,14.01.2023р. НУ «Запорізька політехніка». Освітня програма «Управління проектами», галузь знань «Управління та адміністрування», Спеціальність «Менеджмент»

Наукові інтереси:

  • Електрона торгівля, кластери, глобальні ланцюги доданої вартості, управління потенціалом підприємства, консалтингові послуги

Дисципліни, які викладає:

  • Потенціал і розвиток підприємства, Економіка консалтингового бізнесу, Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, Смарт-технології в будівництві

Основні наукові роботи (публікації):  

2023

Статті

1. Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M. DEVELOPMENT OF ELECTRONIC SERVICES OF THE SMART CITY. Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», № 1, 2023.- p. 212-219  (фахова)  
 
2. Sevastyanov R., Donchenko O. DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL (GREEN) AND RURAL TOURISM IN
UKRAINE: PROBLEMS AND PROMISING SOLUTIONS. «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем» № 1 / 2023.- p. 287 - 301. 
 
3. A .Tkachenko, N. Levchenko, T. Pozhuieva, R. Sevastyanov, S. Levchenko.  Modified assessment methodology ESG competitiveness of enterprises to a new generation of investors. ICSF 2023
IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1254 (2023). IOP Publishing
doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012126

Тези.

1. Севастьянов Р.В. Виробництво водню в Україні як фактор економічного розвитку.//  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 2023, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 786 с.

2. Sevastyanov R. HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 150-151 p. https://api.teadmus.org/storage/published_books/monthly_thesis_book_04_2023/book.pdf

3.  Севастьянов Р., Донченко О. Напрями розвитку зеленого туризму в Україні. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Том 1 (м.Херсон - Кропивницький, 23 травня 2023р.). Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2023, с. 69-70.

2022

Статті

1. Sevastyanov R.V. PECULIARITIES OF UKRAINE’S FOREIGN TRADE FOR THE PERIOD 2018–2020 IN CONTEXTS OF GLOBAL AND REGIONAL VALUE CHAINS. Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology» , 2022, №1.- p. 142-149  (фахова)   http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2022-1/Sevastyanov.pdf

2.  Sevast`yanov R., Karpenko A. (2022).  Development trends of  the cluster movement in the economy of  Ukraine.  Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», № 2, 2022.- p. 144-157  (фахова)   http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2022-2/Karpenko.pdf

Тези

1. Севастьянов Р.В. Перспективи виробництва водню в контексті співпраці України з ЕС / Р.В. Севастьянов// Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ) у 2 частинах. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. – С. 121-123.
 

2. Sevastyanov R.V., Kolesnyk A.D. Competitivness of enterprises in modern condition. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.  191-192

3. Севастьянов Р.В., Гончаренко Д.А. Перспективи використання водню в енергетиці України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.  39-41

4. Севастьянов Р.В., Суле Р.У. Перспектива водневої енергетики в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.  41-42

5. Sevast`yanov R., Karpenko A. (2022). On the problem of integration of Ukrainian clusters in global value chains. International scientific-practical conference  Priority directions of modernization: Socio-cultural and economic-environmental aspects. Azerbaijan State Oil and Industry University, 6 May 2022, Baku. - P. 42-51 

6.  Севастьянов Р. В., Андріїшина А. В. Діалог з громадянами як факторрозвитку об’єднаних територіальних громад. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2022 р., Миколаїв-с.Коблеве. – Миколаїв: МНАУ, С.  49-50

7. Karpenko A., Sevast`yanov R., Karpenko N. (2022). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CLUSTERS AS THE BASIS OF ECONOMIC RECOVERY OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (July 28-29, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022,  p. 14-20. – URL: https://teadmus.org/main-publications/pb-13

 
2021
Статті
1. Sevast`yanov R.V. (2021). The Prospects of Ukraine’s integration into global value chains within the framework of European integration . Public Governance, No. 2(56)/2021, p. 100-115. – URL: https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/603/411 
DOI: 10.15678/ZP.2021.56.2.07
2. Севастьянов Р.В., Лівошко Т.В. Особливості формування стратегії розвитку кооперації в Україні.  Ефективна економіка. 2021. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8646
DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.81
3 Севастьянов Р.В., Ткаченко А.М Роль збутової логістики в управлінні комерційним, канальним і фізичним розподілами готової продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». №1, 2021.- с. 188-192 (фахова) (Index Copernicus)
4. Севастьянов Р.В. Актуальні проблеми розвитку «розумних міст» (smart-city) Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки», №2, 2021.- с. 170-175 (фахова) (Index Copernicus)
 
Тези
1.Севастьянов Р.В. ОСОБЛИВОСТІ СИНЕРГІЇ У ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку:  матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – c.  260-262
2.Севастьянов Р.В. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту: тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький, 2021. – c. 176-178
3.Севастьянов Р.В. Бондаренко А.Е Напрями підвищення конкурентоспроможності автозаправного бізнесу в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. -  С.  219-221
4.Севастьянов Р.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с. 221-223    
5.Севастьянов Р.В., Шапочка Г.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗУМНИХ МІСТ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  375-377 
6. Севастьянов Р.В. ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ РОЗУМНОГО МІСТА. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 21 квіт. 2021 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2021. ―  с. 189-191 
 
2020
Статті
1.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M., Chernysheva O.M., Krainik O.M. An Economical Significance of Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Ukrainian Enterprises. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1050 -1056 (Scopus)

http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9173

2.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M. Features and potential of electronic trade development in modern conditions. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2020, № 1 (11).- с. 113-119  (фахова)  http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2020-1/Tkachenko_S.pdf
Тези
 
1. Севастьянов Р.В., Лівошко Т.В. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ. IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань .(до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету м. Дніпро) 15-16 квітня 2020 року.- с. 35-37
2.Севастьянов Р.В. Розвиток електронної торгівлі в сучасних умовах. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. –  с 130-132.
3. Севастьянов Р.В. DIRECTIONS OF ENERGY SAVINGS OF UKRAINE'S INDUSTRIAL ENTERPRISES Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ( 14-15 травня 2020 р.).- Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. –  с. 223-225
4.Севастьянов Р.В., Поляшова О.О. Особливості використання електронних грошей в контексті економічної безпеки підприємства. Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (14-15 травня 2020 р.).- Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2020. –  с. 140-142
5.Севастьянов Р.В., Антоневич А.А. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК». Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020.- с.177-179
6.Севастьянов Р.В. FEATURES OF ELECTRONIC TRADE IN MODERN CONDITIONS. Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020.- с. 205-207
 
2019
Статті
1.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.M., Chernysheva O.M., Krainik O.M. Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Tire Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878,Volume-8, Issue 3C, November 2019.- p. 51-57 (фахова) 
2.Sevastyanov R.V., Tkachenko A.М., Andriychuk G.V. Development of tourist  cluster of Zaporizhzhya region. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2019, № 2 (10).- С. 64-72  (фахова) (Index Copernicus).
 
Тези
1.Sevastyanov R., Tkachenko A., Chernysheva O., Krainik О. Energy saving as a component of the strategic development of the tire enterprises. Digitalization of agrarian management: materials of the international scientific-practical conference, November 29-30, 2019.-Kyiv, Ukraine.-p. 91-93
[HTTPS://NUBIP.EDU.UA/SITES/DEFAULT/FILES/U75/MATERIALS_TO_ISPCDAM-2019.PDF]
 
2018
Статті
1.Севастьянов Р.В., Лиходід І.О. ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. Економічний вісник  Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Вип. 4(16)., С. 108-111. Фахова, (Index Copernicus)
2. Севастьянов Р.В., Кіорпе В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ». Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. -  – № 5 (17). – С. 124-129. Фахова, (Index Copernicus)
 
Тези
1.Севастьянов Р.В., Супрун. О.С. Роль і місце малого бізнесу в розвитку економіки України XXIІІ науково-технічна конференція студентів, аспірантів, докторантів і викладачів ЗДІА  (23-26 жовтня 2018 р.) – Том VI, Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. –  С. 179 – 180
2. Севастьянов Р.В., Електронні гроші в сучасній економіці. XXIІІ науково-технічна конференція студентів, аспірантів, докторантів і викладачів ЗДІА  (23-26 жовтня 2018 р.) – Том VI, Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2018. –  С. 176
3. Sevastyanov R., Sevastyanov V. BIODIESEL COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL. PROBLEMAS ACTUAIS da PRODUÇÃO e USO SUSTENTAVEL
X CONFERÊNCIA CIENTÍFICA 2018 "Universidade Eduardo Mondlane. Maputo.- Mozambique/- fortalecendo a investigação e a extensão para o desenvolvimento" 2018
Última alteração: 2018-08-16
4. Севастьянов Р.В., Кіорпе В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».  IV Міжнародній науково-практичній конференції «Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика.-Запоріжжя, КПУ.-2018
 
2017
Статті
1.Севастьянов Р.В., Попов О.А. Конкурентоспроможність потенціалу як необхідна умова розвитку підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(2). - С. 25-30. Фахова
2. Севастьянов Р.В., Бойко О.І. Особливості управління дебіторською заборгованістю підприємства - Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 5(11)., Ч. 1  - С. 102-107. Фахова
3. Севастьянов Р.В., Чеботаєва Ю.С. Світовий досвід ефективної організації та оплати праці на підприємстві. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 5(11)., Ч. 1  - С. 28-34. Фахова
 
Тези
1.Севастьянов Р.В., Проблеми оцінки  синергетичного ефекту  енергозбереження. Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 берез. 2017 р. : в 11 т. – Дніпро : Біла К. О., 2017. ISBN 978-617-645-260-7 Т. 2 : Економіка підприємства: проблеми та напрями економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі. – 2017. – 90 с. (С. 50 – 52)
2. Севастьянов Р.В., Бобко Н.А. Молявко А.О. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та методи його оцінки. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємстві підприємництва: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 188 с(С. 44 – 46)
3. Севастьянов Р.В., Жалдакова К.Г. Напрями удосконалення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Економічний розвиток держави, регіонів, підприємстві підприємництва: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 6 травня 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 188 с(С. 73 – 74)
 
2016
Статті
1.Севастьянов Р.В., Конащук В.Л. Касіч О.М. Стратегічні аспекти кластерного розвитку потенціалу ПАТ “Мотор Січ”. Економічний простір.-Дніпропетровськ, 2016.- № 110.- С. 199-208 (Фахова)
2.Севастьянов Р.В., Садовська Ю.І. Особливості синергетичного ефекту енергозбереження   
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016.- № 4 (04), Ч. 1.- С. 121-125 (Фахова)
 
Тези
1.Севастьянов Р.В., Плющакова К.Д. Економічні наслідки порушення екологічних стандартів концерном «Volkswagen». Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 19.
2.Севастьянов Р.В., Попов М.А. Поняття стійкого розвитку в економіці. Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 49.
3.Севастьянов Р.В., Жиронкіна В.С. Потенціал енергозбереження промисловості України 
Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 50.
4.Севастьянов Р.В., Садовська Ю.І., Литвиненко Ю.С. Особливості синергетичного ефекту енергозбереження. Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 47.
5.Севастьянов Р.В., Нечитайло С.І. Причини банкрутства ПАТ «Дельта банк». Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах. Том ІV. 22 – 25 квітня 2016 р. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С. 52.
6.Севастьянов Р.В. Потенціал кластерного розвитку ПАТ «Мотор Січ».  Економіка і менеджмент – 2016: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку. Зб.наук.пр. Міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 15 квіт. 2016 р.: у 9 т.- Дніпропетровськ: Том 5: Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – 2016. – 127 с. (С. 94 – 96).
7.Севастьянов Р.В., Касіч О.М. Стратегічні напрями кластерного розвитку машинобудівних підприємств. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.-упорядн.: д.філос. н., проф.. Валентина Воронкова, Реґіна Андрюкайтене.-Запоріжжя: Запоріжжя, 2016.-274 с.
 
 
Досвід співпраці із зарубіжними інституціями у сфері вищої освіти, освітніх проектах:
 
1.Участь у міжнародних освітніх програмах та проектах :
1.1. Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.
2. Спільне проведення науково-практичних конференцій: участь у складі оргкомітету, пленарних доповідях, тощо:
2.1. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», присвячена 120-річчю НУ «Запорізька політехніка». 14-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/7667/1/2020_Strategic_prioritie...
2.2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», 13-14 травня 2021 року, м. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/7666/1/Strategic_priorities_for...  

Відзнаки та нагороди:

Сертифікати:

Certificate of course "English as a medium of Instruction"   (2024 р.)

Certificate of course "Instructional design"    (2024 р.)

Сертифікат проходження курсу з мікроекономіки Пенсильванського університету   (2024 р.)

Сертифікат участі у  програми  "Бізнес-аналітика" Kreativstorm  (2023 р.)

Сертифікат учасника літньої економічної школи "Україні і ЕС: кандидаський статус і перспективи евроінтеграції" (2023 р.)

Сертифікат учасника ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інфораційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров`я" Microcad- (2023 р.)

Сертифікат участі у вебінарі Clavirate (2022 р.)

Сертифікат участі у конференції Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices, (July 28-29, 2022) Tallinn: Teadmus OÜ (2022 р.)

 Сертифікат рецензування статті для видання "Journal of Economics, Management and Trade" (2022 р.)

 Сертифікат участі у тренінгу "УКРАЇНА – КАНДИДАТ ДО ВСТУПУ В ЄС: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ" (2022 р.)

 Диплом за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій» »; (2021 р.)

 Сертифікат Prometheus "Критичне мислення для освітян" (2020 р.)

 Диплом учасника в IV Міського форуму соціальних ініціатив - 2019 як керівник науково-практичного учнівського проекту «Розвиток туристичного кластеру Запорізької області» »; (2019 р.)

 Почесна грамота НУ "Запорізька політехніка" ЗА ВАГОМИЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, СУМЛІННУ І БЕЗДОГАННУ ПРАЦЮ, ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ПЛІДНУ ПЕДАГОГІЧНУ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ» »; (2019 р.)

 CONFERENCE PARTICIPANT of International scientific and practical conference «Digitalization of Agrarian Management»; (2019 р.)

 Грамота за за підготовку учнів до участі у II обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН у 2019 році» »; (2019 р.)

 Грамота за за підготовку учнів до участі у II обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН у 2018 році» »; (2018 р.)

 Сертифікат учасника в Міжнародній науково-практичній конференції «СУСПІЛЬСТВО, РЕЛІГІЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ТЕХНІКА, ОСВІТА, ЕКОНОМІКА В УМОВАХ НОВІТНІХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ»; (2017 р.)

 

Рік початку діяльності в університеті: 2018

Мови спілкування: українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 368
тел.: +380(61)7698393