Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни кафедри електропостачання промислових підприємств:

Викласти студентам основні положення релейного захисту та автоматики елементів системи електропостачання, а також електроприймачів, основними з яких є силові та спеціальні трансформатори, синхронні та асинхронні двигуни, шини розподільчих пристроїв, конленсаторні установки; навчити студентів в роботі складних схем релейного захисту захисту, розробляти схеми релейного та автоматики.          

 

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основи вимоги до релейного захисту,
  • принципи дії первинних та вторинних переторювачів струму та напруги,
  • принципи дії реле електромагнітних, індукційних, на мікроелектронній мікропроцесорній базі,
  • принципи і види релейного захисту та автоматики ліній електропередач, трансформаторів та автотрансформаторів,синхронних генераторів, синхронних та асинхронних двигунів, спеціальних електроустановок.

вміти:

  • проводити розрахунки пристроїв релейного захисту та автоматики,
  • розраховувати параметри спрацьовування пускових органів, практично їх виставляти перевіряти,
  • вибирати види релейного захисту та автоматики для різних елементів системи електропостачання,             
  • розробляти схеми релейного та автоматики.

 

Провідний викладач дисципліни: Махлін П.В. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4.5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка_

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології_

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 162

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст,магістр

 

32 год.

12 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

16 год.

16 год.

Самостійна робота

114 год.

134 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен