Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Реконструкція будівель та споруд» є поглиблене вивчення взаємопов’язаних питань технології, механізації та частково організації будівельно-монтажних робіт, які здійснюються в умовах реконструкції діючих підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Реконструкція будівель та споруд» є:

- вміти виконувати роботи по визначенню технічного стану конструктивних елементів і будівлі в цілому;

- здійснювати підготовку даних для розробки проекту реконструкції;

- розробляти робочі проекти на реконструкцію будівельного об'єкту, в залежності від відомостей про технічний стан будівлі та технічного завдання на проектування;

- розробляти проекти технології та організації робіт з реконструкції будівель із застосуванням безпечних методів виконання робіт та їх техніко-економічним обґрунтування.

знати: методи підсилення та заміни будівельних конструкцій; детальний перелік всіх операцій технологічного процесу у їхній послідовності при реконструкції; ресурси та технологічні пристосування, які забезпечують можливість виконання роботи; умови безпечного виконання робіт.

вміти: вибрати оптимальний варіант технологічного процесу з урахуванням конкретних виробничих умов; конкретизувати технологічний процес у відповідності з підібраним ресурсним забезпеченням; дати оцінку та обґрунтування прийнятої технології.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120   годин /   4   кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.