Ви є тут

Головна

Мета. Розкрити психологічні особливості сучасної сім?ї, об?єктивних і суб?єктивних чинників її розвитку, ролі сім?ї в соціалізації індивіда, можливостей психолога в психологічній підтримці сім'ї.

Завдання дисципліни:

вивчення основних понять, положень та ключових теорій психології сім'ї;

орієнтування в складних проблемах сімейних відносин;

вирішення закономірних проблем сім?ї

досягнення не лише когнітивних змін, але й особистісно-емоційних зрушень;

формування готовності успішно будувати свою сім?ю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

предмет, об'єкт і завдання навчальної дисципліни «Психологія сім'ї»;

методологію соціально-психологічних досліджень проблем шлюбно-сімейних стосунків;

поняття «шлюб» і «сім'я» з точки зору представників різних психологічних напрямів та підходів;

форми організації шлюбно-сімейних стосунків в історичному контексті;

особливості функціонально-рольової структури сімейних відносин;

життєвий цикл сім'ї та динаміку сімейних відносин;

стилі і помилки у вихованні дітей у сім'ї;

причини сімейних і подружніх конфліктів, концепції та форми дестабілізації сімейних стосунків;

основні форми та методи психологічної допомоги дисфункційним сім'ям (подружжя, батьки, діти).

уміти:

розрізняти конфліктні, кризові і проблемні сім'ї;

розрізняти дисфункційні та функціонально неспроможні сім'ї;

виявляти рівень психологічного здоров'я сім'ї.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань 0301 Соціальні та політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.03010201 Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 90 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 3-4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
34 год. 60 год.
Індивідуальні завдання: 24 год.
Вид контролю: екзамен

 

Дисципліну викладає:

Дергач М.А., професор кафедри психології, д. пед. н., доцент