Ви є тут

Головна

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з технологією психологічного дослідження, сформувати у них уміння та навички практичного використання сучасних методів загальної психології, встановлення психологічного діагнозу та визначення проблем, які ускладнюють розвиток особистості.

Завдання вивчення дисципліни:

дати студентам основи знань для розуміння специфіки використання основних методів психодіагностичного дослідження (спостереження, експеримент, тестування, інтерв'ю, анкетування, експертне оцінювання, контент-аналіз) в різних галузях психології;

показати на конкретних прикладах можливості використання методів психічних явищ у різних галузях психології та навчальних курсах (експериментальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, диференційна психологія, військова психологія, економічна психологія);

прищепити навички самостійного планування та проведення психодіагностичних досліджень і вміння орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку психологічних досліджень.

Знати: основні методи психодіагностичних досліджень, типові помилки у психологічному спостереженні, причини викривлення даних в різних видах експерименту, типи та вимоги до тестування, особливості організації інтерв'ю, класифікацію запитань в анкеті за змістом та формою, основні правила складання анкет, можливості застосування контент-аналізу у психологічному дослідженні, можливості та особливості використання методів психологічного дослідження в різних галузях психології.

Вміти: використовувати практичний інструментарій в практичній діяльності, оперувати основними дослідницькими категоріями та поняттями, працювати з першоджерелам.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань 0301 Соціальні та політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): _______________ Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 126 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: 0 год. 0 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
64 год. 16 год.
Самостійна робота
62 год. 110 год.
Індивідуальні завдання: 12 год.
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Тисячник І.В., доцент кафедри психології, к. психол. н., доцент.