Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення фізичних основ радіозв’язку, принципів обробки сигналів у сучасних радіоприймальних пристроях та схемотехніки пристроїв радіоприйому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні основи радіозв’язку ;

– принципи побудови пристроїв прийому сигналів;

– принципи побудови пристроїв обробки сигналів;

– принципи захисту від основних завад прийому.

вміти:

– складати структурні схеми приймачів різних типів;

– формулювати вимоги до технічних параметрів пристроїв, що входять до приймача.

 

Викладач дисципліни: Чорнобородов Михайло Петрович, к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 8 год.
Самостійна робота
80 год. 128 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100